DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ hai - 27/02/2017 10:03
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌCDÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
1.Thông tin về môn học
 1. Tên môn học: Dân số và phát triển
 2. Mã môn học: CT208
 3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
 4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa: GDCT; Tổ: NNLCBCCNM - LN)
 5. Số lượng tín chỉ : 2
 • Lý thuyết: 15
 • Xêmina : 30
  1. Các môn học tiên quyết: không
  2. Mô tả môn học
 • Tập trung vào các vấn đề chính: Dân số, cơ cấu và chất lượng dân số, mối quan hệ giữa dân số và phát triển.
 • Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân.
 • Tiếp nối các chương trình đào tạo trước: Trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn).
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học: Logic học,  Xã hội học, Giáo dục học.
       
2.Mục tiêu môn học
 1. Kiến thức:
 • Môn học trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề dân số và các vấn đề khác có liên quan.
 • Những tác động của vấn đề dân số tới tất cả các mặt của đời sống xã hội.
 • Dự báo xu hướng biến đổi của dân số.
2.2. Kỹ năng:
                - Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển, nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về vấn đề trên.
 • Phân tích được những tác động của vấn đề dân số tới các mặt của đời sống xã hội đặc biệt là quá trình đô thị hóa.
 • Dự báo dân số và các chính sách dân số.
 • 3. Thái độ:
 • Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.
 • Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.
2.4 . Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):
+ Năng lực chung:
 •  
- Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp
+ Nănglực riêng
 • Biết đánh giá, so sánh  các quan  điểm khác nhau về vấn đề  dân số và dự báo được xu hướng biến đổi của nó.
 • Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác.
 1. Nội dung môn học
 •  
Kết quả cần đạt
 
Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
1. Tổng quan về mối quan hệ giữa dân số và phát triển
 
Kết thúc chương 1, SV cần phải biết:
- Trình bày được vai trò của dân số trong sự phát triển kinh tế xã hôi.
- Nêu và phân tích các khái niệm về dân số, phát triển và phát triển bền vững.
- Phân tích được mối quan hệ giữa dân số và phát triển cũng như mối quan hệ giữa phát triển và dân số.
- Nêu và phân tích được đối tượng vầ nhiệm vụ nghiên cứu của môn học.
- Áp dụng những hiểu biết này trong quá trình  KHH phát triển kinh tế xã hội.
 
1.1.Một số khái niệm cơ bản
1.2. Nội dung và   phương pháp nghiên cứu môn học.
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề do GV nêu ra. - Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV
 1.  
 2.  
 
2. Mối quan hệ giữa dân số và phát triển Kết thúc chương 2, SV phải nắm được:
- Mối quan hệ giữa dân số và kinh tế, dân số với các vấn đề xã hội, dân số với tài nguyên môi trường
- Phải thấy được tính biện chứng giữa dân số với tất cả các mặt của đời sống xã hội.
 
 1.  
2.1. Một số quan điểm về mối quan hệ giữa dân số và kinh tế
2.2.Mối quan hệ giữa dân số và các vấn đề xã hội
2.3.Mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên – môi trường
- Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. Trên lớp : đại diện nhóm trình bày; các nhóm trao đổi, thảo luận; SV ghi lại phần kết luận của GV.  
 1.  
 2.  
3. Quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số Kết thúc chương 3, sinh viên cần phải:
- Làm rõ các khái niệm và thước đo đánh giá các kết quả dân số như quy mô, cơ cấu, phaan bố và chất lượng dân số. Phân tích các xu thế và quy luật biến đổi quy mô và cơ cấu dân số và các yếu tố ảnh hưởng.
- Giới thiệu kỹ thuật tháp dân số . áp dụng kỹ thuật tháp dân số trong các lĩnh vực quản lỹ nguồn nhân lực và phân tích thị trường.
 
 
 1.  
3.1.Quy mô và phân bố dân số
3.2.Cơ cấu dân số
3.3.Chất lượng dân số
3.4.Vai trò của quy mô, cơ cấu dân số trong phát triển kinh tế xã hội
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV.
 1.  
 2.  
4. Biến động tự nhiên Kết thúc chương 4, sinh viên cần phải:
- Trình bày được các khái niệm, các thước đo đánh giá mức sinh, mức chết từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp điều tiết các quá trình này.
- Trình bày kỹ thuật và những ứng dụng của bảng sống.
 1.  
4.1.Mức sinh
 1. Mức chết
4.3.Biến động tự nhiên dân số và lý thuyết quá độ dân số
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV
 1.  
 2.  
5. Di dân và đô thị hóa Kết thúc chương 5, SV sinh viên cần:
- Nắm được quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế- xã hội.
5.1. Di dân
5.2. Đô thị hóa
5.3. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển dân số và kinh tế - xã hội
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV
 
 1.  
 2.  
6. Dự báo dân số và chính sách dân số Kết thúc chương 6, SV cần:
- Làm rõ những khái niệm và thước đo về di dân và đô thị hóa để phân tích ảnh hưởng của chúng đến các biến dân số và phát triển kinh tế xã hội.
- Áp dụng những hiểu biết về nguyên nhân của di dân và đô thị hóa để đề xuất các giải pháp điều tiết các quá trình này.
 
6.1. Dự báo dân số
6.2.Chính sách dân số
 
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV
 1.  
 2.  
7. Lồng ghép dân số và phát triển vào kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội Kết thúc chương 7, sinh viên cần phải:
- Biết sự cần thiết phải lồng ghép dân số và phát triển vào kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội.
- Phương pháp lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
7.1.  Sự cần thiết phải lồng ghép dân số và phát triển vào kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội
7.2. Phương pháp lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV
 1.  
 2.  
4. Học liệu.
 1. .1. Học liệu bắt buộc
- PGS, TS Nguyễn Nam Phương, Dân số và phát triển, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2011.
4.2. Học liệu tham khảo.
- Tống Văn Đường, Nguyễn Nam Phương; Dân số và phát triển, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2007.
- Trần Cao Sơn; Dân số và quá trình đô thị hóa: Động thái và triển vọng, Nxb KHXH, 1995.
- Trần Thị Trung Chiến, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thế Hệ, Đào Khánh Hòa; Dân số Việt Nam bên thềm thế kỷ 21, Nxb Thống kê, 2003.
5. Kiểm tra, đánh
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học phỏng vấn, trao đổi  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ - Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
 
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
- Khả năng thuyết trình trên lớp
 
 1.  
 2.  
 
 1.  
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
-Kĩ năng
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
- Bài kiếm tra viết
 
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây