ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thứ bảy - 25/02/2017 23:13
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Thông tin về môn học
 1.1. Tên môn học: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1.2. Mã môn học: CT104
1.3. Số tín chỉ: 03
+ Lý thuyết :  32
+ Xê mina:     26
1.4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục chính trị - Tổ Đường lối và Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.5. Loại hình môn học: Bắt buộc
1.6. Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNM-L (1,2) và Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.7. Mô tả môn học:
- Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cơ bản nghiên cứu đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Do đó, nội dung chủ yếu của môn học  là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.
- Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì đường lối của Đảng là sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
 - Trong chương trình đào tạo cao đẳng, có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn).
 - Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn  GDCD nhất là những vấn đề liên quan đến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
2. Mục tiêu môn học
2.1. Kiến thức
 - Làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.
- Phân tích được quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện nội dung của đường lối cách mạng của Đảng như đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.
- Trình bày được kết quả của việc thực hiện đường lối và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng.
2.2. Kỹ năng
- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo trong học tập nghiên cứu của sinh viên vềnhững vấn đề cụ thể trong đường lối của Đảng.
- Tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.
2.3. Thái độ
- Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng để nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động
2.4. Năng lực
- Đáp ứng được năng lực về phẩm chất chính trị. Trên cơ sở nắm vững đường lối của Đảng, sinh viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân với tư cách là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội và với tư cách là người GV tương lai trong việc quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào việc phấn đấu, tu dưỡng bản thân và giáo dục HS; có ý thức Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
  1. Nội dung môn học
 
Chương Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
 
Kết thúc chương mở đầu, SV cần phải :
- Biết nhiệm vụ, yêu cầu của việc nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.  
- Hiểu đối tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên cứu  của môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đánh giá ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
1.1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
1.2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học
1.2.1. Phương pháp nghiên cứu
1.2.2. Ý nghĩa của việc học tập môn học
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:01
CHƯƠNG I
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
Kết thúc chương I, SV cần phải:
- Biết những đặc điểm chính trong hoàn cảnh lịch sử quốc tế và trong nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
- Hiểu sự phát triển của phong trào yêu nước và phong trào  công nhân Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
- Phân tích quan hệ giai cấp,mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.
- Đánh giá nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu năm 1930.
- Phân tích vai trò của Nguyễn ái Quốc trong quá trình chuẩn bị điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng.
- Phân tích nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
1.1. Hoàn cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
1.1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
1.1.2. Hoàn cảnh trong nước
1.2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.2.1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2.3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:04
XMN:02
CHƯƠNG II
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
(1930 – 1945)
Học xong chương 2, SV cần phải:
- Trình bày nội dung Luận cương chính trị và so sánh Luận cương chính trị tháng 10-1930 với Cương lĩnh đấu tiên của Đảng.
- Biết hoàn cảnh lịch sử và chủ trương đấu tranh trong các giai đoạn 1930-1935; 1936-1939; 1939-1945
- Phân tích được những sáng tạo trong khôi phục tổ chức Đảng  và phong trào cách mạng những năm 1932- 1935; Sự linh hoạt trong chủ trương đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ của Đảng  trong những năm 1936- 1939; sự chuyển hướng chỉ đạo trong những năm 1939 – 1941; sự nhạy bén trong nắm việc nắm bắt tình hình và  chớp thời cơ đề ra chủ trương tổng khởi nghĩa năm 1945.
- Trình bày kết quả, ý nghĩa thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945.
 
2.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939
2.1.1. Trong những năm 1930 – 1935
2.1.2. Trong những năm 1936 – 1939
2.2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
2.2.2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:03
XMN:02
CHƯƠNG III
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)
Kết thúc chương III, SV cần phải
- Nêu hoàn cảnh lịch sử nước ta những năm đầu sau cách mạng tháng Tám; trước khi bước vào cuộc kháng chiến chống TD Pháp xâm lược; sau Hiệp định Giơnevơ.
- Phân tích chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm.
- Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp và đường lối xây dựng chế độ dân chủ nhân dân trong kháng chiến chống Pháp.
- Phân tích nội dung đường lối chiến lược chung của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới và đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cả nước mà Đảng đã đề ra.
- Trình bày ý nghĩa của các đường lối, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
3.1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)
3.1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 – 1946)
3.1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954)
3.1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
3.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc(1954 – 1975)
3.2.1. Đường lối trong giai đoạn 1954 – 1964
3.2.2. Đường lối trong giai đoạn 1965 – 1975
3.2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:05
XMN:03
Chương
IV
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
Kết thúc chương IV, SV cần phải:
- Biết mục tiêu và phương hướng công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới.
- Trình bày được mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH thời kỳ đổi mới.
- Trình bày nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.
- Phân tích được quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH.
- Phân tích quan điểm CNH, HĐH của Đảng thời kỳ đổi mới.
- Đánh giá sự thực hiện đường lối CNH trước đổi mới.
- Đánh giá
4.1. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới
4.1.1. Mục tiêu và phương hướng CNH
4.1.2. Đánh giá sự thực hiện đường lối CNH
4.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới
4.2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
4.2.2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4.2.3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
4.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:04
XMN: 02
CHƯƠNG V
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 
Kết thúc chương V, SV cần phải:
- Biết được cơ chế quản lý  thời kỳ trước đổi mới; Kết quả, ý nghĩa của việc thực hiện cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp; Hạn chế của việc thực thi cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp; Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
- Hiểu bản chất của kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Phân tích XI
- Trình bày mục tiêu và quan điểm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- Trình bày kết quả, ý nghĩa của việc thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ đổi mới.
 
5.1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
5.1.1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
5.1.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
5.2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản               
5.2.2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
5.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:04
XMN:02
 
CHƯƠNG VI
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Kết thúc chương VI, SV cần phải:
- Biết hoàn cảnh lịch sử hình thành chủ trương xây dựng hệ thống chính trị nước ta thời kỳ trước đổi mới.
- Trình bày đặc điểm của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945- 1954); Hệ thống chuyên chính vô sản (1955- 1989).
-Phân tích quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị.
- Trình bày mục tiêu và quan điểm cơ bản và chủ trương của Đảng  về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.
- Đánh giá các kết quả và ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.
 
6.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945 - 1985)
6.1.1. Hệ thống chính trị DCND (1945 – 1954)
6.1.2. Hệ thống DCND làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản (1954 – 1975)
6.1.3. Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể (1975 – 1985)
6.2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
6.2.1. Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị
6.2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
6.2.3. Đánh giá sự thực hiện đường lối
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:03
XMN:01
CHƯƠNG VIII
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Kết thúc chương VII, SV cần phải:
-Biết được nội dung đường lối văn hóa và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước đổi mới.
- Đánh giá kết quả của việc thực hiện đường lối văn hóa và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước đổi mới.
-  Phân tích những bước phát triển trong tư duy của Đảng  về xây dựng và phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước đổi mới.
- Trình bày quan điểm, chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng  thời kỳ đổi mới.
- Đánh giá kết quả chủ yếu của việc thực hiện chủ trương xây dựng nền văn giải quyết những vấn đề xã hội  thời kỳ trước đổi mới.
 
7.1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa
7.1.1. Thời kỳ trước đổi mới
7.1.2. Trong thời kỳ đổi mới
7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
7.2.1. Thời kỳ trước đổi mới
7.2.2. Trong thời kỳ đổi mới
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:04
XMN:02
CHƯƠNG VIII
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
Kết thúc chương VIII, SV cần phải:
- Biết hoàn cảnh lịch sử hình thành đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới và trong đổi mới.
- Hiểu nội dung đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ trước đổi mới và ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân.
- Phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới.
- Phân tích nội dung đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế của Đảng.
- Đánh giá kết quả của việc thực hiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới.
8.1. Đường lối đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986
8.1.1. Hoàn cảnh lịch sử
8.1.2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
8.1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
8.2. Đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới
8.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
8.2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế
8.2.3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT:04
XMN:02
 
4. Học liệu
4.1. Học liệu bắt buộc:
 [1] Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
[2] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2011.
4.2. Học liệu tham khảo:
 [3] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
        [4]. Ngô Đăng Tri, 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường lịch sử (1930-2010), Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2010.
5. Kiểm tra, đánh giá
 
TT Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
1 Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học
 
Kiến thức về nội dung môn học phỏng vấn, trao đổi  
2 Đánh giá quá trình        
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
 
- Số buổi đến lớp
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
10%
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
 
20%
10%
 
10%
 
 
3 Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
 
-Kĩ năng
 
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
- Bài kiếm tra viết
 
 
 
70%
 
6. Thông tin giảng viên
6.1. Thông tin giảng viên 1:
- Họ và tên: Ngô Thị Lan Hương
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
+ Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam
- Thời gian làm việc tại trường: 8h00 đến 17h00 thứ 2 và thứ 6
- Địa điểm làm việc: Khoa giáo dục chính trị Đại học sư phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Phường Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 0986.630.945
- Email: minhchau1109@gmail.com
6.2. Thông tin giảng viên 2:
- Họ và tên: Trần Thị Chiên
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
+ Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
- Thời gian làm việc tại trường: 8h00 đến 17h00, thứ 2 và thứ 6
- Địa điểm làm việc: Khoa giáo dục chính trị Đại học sư phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Phường Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 0988.870.555
- Email: chienhyn@gmail.com
6.3. Thông tin giảng viên 3:
- Họ và tên: Phạm Văn Giềng
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
- Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Các hướng nghiên cứu chính:
+ Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
+ Xây dựng Đảng qua các thời kỳ cách mạng
- Thời gian làm việc tại trường: 8h00 đến 17h00, thứ 2 và thứ 6
- Địa điểm làm việc: Khoa giáo dục chính trị Đại học sư phạm Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Phường Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 0986.688.626
- Email: phamgieng@gmail.com
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201…
    Giảng viên 1
 
 
       Ngô Thị Lan Hương
                  Trưởng bộ môn
 
 
 
 
      Nguyễn Thị Giang
Giảng viên 2                           Giảng viên 3
 
 
Trần Thị Chiên                    Phạm Văn Giềng
P.Trưởng khoa
 
 
 
 
Trần Thị Hồng Loan
 
 

 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây