GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

Thứ hai - 27/02/2017 10:13
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
1.Thông tin về môn học
1.1    Tên môn học: Giáo dục gia đình
 1. Mã môn học: CT323
 2. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
 3. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa: Giáo dục chính trị; Tổ NNLCBCCNM - LN)
 4. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết :15
 • Semina : 30
 • Thực hành :
  1. Các môn học tiên quyết:
  2. Mô tả môn học
 • Môn học cung cấp cho người học kiến thức về đối tượng, chức năng và phương pháp nghiên cứu của giáo dục gia đình
 • Hiểu được chức năng, đăc điểm và tính chất của gia đình.
 • Giáo dục gia đình qua các giai đoạn và nội dung của giáo dục gia đình, qua đó phân tích được thực trạng biến đổi của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó dự báo được xu hướng biến đổi của nó.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp với các môn học trong chương trình đào tạo đại học sau:  xã hội học, các tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ăngghen, phương pháp giảng dạy giáo dục công dân phổ thông. Đặc biệt, môn học trang bị tri thực tiếpnội dung cho môn giáo dục công ở bậc phổ thông.
 
 1. Mục tiêu môn học
2.1.Kiến thức:
   - Có hiểu biết đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của gia đình; nội dung, phương pháp giáo dục cơ bản trong gia đình; yêu cầu việc phối hợp giáo dục của gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác.
    - Biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại. Đặc biệt, trang bị kiến thức  cho môn giáo dục công dân ở phổ thông.
2.2. Kỹ năng:
- Biết nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến giáo dục gia đình, như: Nhận diện những quan điểm đúng đắn khoa học về gia đình; nội dung, nguyên tắc, phương pháp giáo dục gia đình; các vấn đề về sức khỏe sinh sản, giới tính;
- Nhận diện được những quan điểm phiến diện, sai lầm, thiếu tính khoa học về vai trò, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn ở nước ta hiện nay.
- Nhận diện và phân biệt được các quy định truyền thống, những hương ước làng xã mang tính tiến bộ cũng như lạc hậu về gia đình, giáo dục gia đình.
2.3. Thái độ:
- Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.
- Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.
2.4 . Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
+ Năng lực chung:
       -  Có phẩm chất chính  trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo
       - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp
     -  Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội
+ Năng  lực riêng:
 • Biết đánh giá, so sánh  các quan  điểm khác nhau về vấn đề  giáo dục gia đình Việt Nam và dự báo được xu hướng biến đổi của nó.
 • Biết liên hệ kiến thức của môn học này với các môn học khác.
 1. Nội dung môn học
 
Chương Kết quả cần đạt
 
Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
 
1.Đối tượng, chức năng và phương pháp nghiên cứu Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết: Đối tượng, chức năng và phương  pháp nghiên cứu của môn học…
 
 1. Đối tượng nghiên cứu của giáo dục gia đình
 2. 1.2.Chức năng của giáo dục gia đình
 3. Phương pháp nghiên cứu của giáo dục học gia đình
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề do GV nêu ra. - Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV 2LT
4TL
 
2. Gia đình và chức năng của gia đình SV phải nắm  được quá trình hình thành của gia đình, các loại hình gia đình, chức năng, vai trò và nhiệm vụ của các thành viên trong gia đình  
 1.  
  1. 2.2. Sự hình thành gia đình và các loại hình gia đình
  2. Các chức năng của gia đình
  3. Vai trò và nhiệm vụ của các thành viên trong gia đình
 
- Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. Trên lớp : đại diện nhóm trình bày; các nhóm trao đổi, thảo luận; SV ghi lại phần kết luận của GV. 2LT
4TL
3. Đặc điểm và tính chất của gia đình
 
Hiểu  gia đình là nhóm xã hội đặc biệt
- Nêu những mối quan hệ giữa thiết chế gia đình với các thiết chế xã hội khác. Cho ví dụ thực tiễn chứng minh.
- Phân tích những mối quan hệ “nội bộ” gia đình. Từ đó, hãy so sánh mối quan hệ “nội bộ” của gia đình đô thị và gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay
- Nêu tính phù hợp khi sử dụng uy quyền và kỷ luật trong gia đình. Thực tiễn cần tránh những điều gì khi sử dụng uy quyền và kỷ luật để giáo dục con cái trong gia đình.
 1.  
  1. Gia đình là nhóm xã hội đặc biệt
  2. Gia đình một dạng thiết chế xã hội
 
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV.
2LT
4TL
4. Giáo dục gia đình Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử
 
Hiểu và so sánh các đặc trưng giáo dục gia đình ở nước ta qua các giai đoạn lịch sử, giải thích tại sao lại có sự khác nhau giữa các đặc trưng đó.
- Phân tích và làm rõ những giá trị của gia đình truyền thống cần phải gìn giữ và phát huy trong các gia đình Việt Nam hiện nay.
- Phân tích và làm sáng tỏ những hạn chế của gia đình truyền thống, những yếu tố cần khắc phục, trong gia đình hạt nhân hiện nay.
- Phân tích những khó khăn và thuận lợi trong giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay.
- Nêu các giá trị, chuẩn mực của văn hoá gia đình truyền thống và những biến đổi giá trị, chuẩn mực của văn hoá gia đình hiện nay.
Phân tích những ảnh hưởng của giá trị, chuẩn mực của văn hoá gia đình đối với việc giáo dục trẻ em trong gia đình.

 
 1.  
  1. Giáo dục gia đình việt nam trong thời kỳ trước đổi mới
  2. Giáo dục gia đình và sự hình thành, phát triển nhân cách con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV
2LT
4TL
5. Nguyên tắc và nội dung  giáo dục gia đình
 
-Hiểu được nguyên tắc của giáo dục gia đình và những nội dung cơ bản trong giáo dục gia đình. 5.1. Những điều kiện cần thiết và nguyên tắc cơ bản của giáo dục gia đình
5.2. Những nội dung cơ bản trong giáo dục gia đình
             
 
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV
 
3LT
6TL
6. Một số phương pháp giáo dục cơ bản trong gia đình
 
-Phân tích mối quan hệ giữa các phương pháp trong giáo dục gia đình. 
-Vân dụng sưu tầm một số mẩu chuyện về tình huống giáo dục gia đình, trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân để tìm ra các phương pháp giáo dục phù hợp
 
6.1. Phương pháp nêu gương
6.2. Phương pháp thuyết phục
6.3. Phương pháp rèn luyện thói quen
6.4. Phương pháp khen thưởng
6.5. Phương pháp kỷ luật, trừng phạt
6.6. Mối quan hệ giữa các phương pháp
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV
2LT
4TL
7. Phối hợp giáo dục của gia đình với nhà trường và xã hội
 
- Hiểu và phân tích được vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con người
- Chỉ ra mối quan hệ của gia đình với các thiết chế xã hội khác trong giáo dục nhân cách. – Tầm quan trọng của việc phối hợp giữa giáo dục gia đình với giáo dục nhà trường và các thiết chế xã hội khác.
-Một số hình thức phối hợp giáo dục giữa gia đình với nhà trường và xã hội.
7.1. Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con người
7.2. Vị trí và mối quan hệ của gia đình với các thiết chế xã hội khác trong giáo dục nhân cách.
7.3. Yêu cầu của sự phối hợp giữa giáo dục gia đình với giáo dục nhà trường và các thiết chế xã hội khác.
7.4. Một số hình thức phối hợp giáo dục giữa gia đình với nhà trường và xã hội.
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV
2LT
4TL
 1. Học liệu.
5.1 Học liệu bắt buộc
- PGS, TS Vũ Hồng Tiến, Giáo dục gia đình, Nxb Giáo dục, 2003
 1.  Học liệu tham khảo.
      - Đỗ Nguyên Phương, Nguyễn Viết Thông (Đồng tác giả); Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.
          - Trung tâm nghiên cứu Khoa học về gia đình và phụ nữ; Gia đình và những vấn đề giáo dục gia đình, NXB KHXH, 1994.
          - Trần Thị Kim Xuyên, Gia đình và những vấn đề của gia đình hiện đại, NXB Thống kê, 2001.
- Mác- Ăngghen, toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 1995.
5.Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học phỏng vấn, trao đổi  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ - Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
 
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
- Khả năng thuyết trình trên lớp
 
 1.  
 2.  
 
 1.  
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
-Kĩ năng
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
- Bài kiếm tra viết
 
 
 
 
 
 1.  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây