HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chủ nhật - 26/02/2017 22:55
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học : Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn giáo dục công dân ở trường THPT
  2. Mã môn học: CT339
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn : Tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học : Khoa  Giáo dục Chính trị
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 15 tiết
 • Semina : 30 tiết
  1. Các môn học tiên quyết :
  2. Mô tả môn học
 • Môn học tập trung vào việc trang bị cho SV những kiến thức về hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT thông qua dạy học môn GDCD.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp giải quyết nội dung liên quan đến dạy học môn GDCD và hình thành năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Môn học cung cấp kiến thức và tạo môi trường trải nghiệm thực tế thông qua các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT.
 • Môn học có liên quan đến các môn trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho SV ngành GDCD như: Phương pháp dạy học môn GDCD 1,2,3.
 1. Mục tiêu môn học
2.1. Kiến thức
- Trình bày và phân tích được con đường giáo dục nhân cách thông qua tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động và giao lưu phù hợp với lứa tuổi HS và mục tiêu giáo dục.
- Trình bày được vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với quá trình phát triển nhân cách HS.
- Nêu được các loại hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo của HS ở trường phổ thông. (hoạt động khám phá hình thành tri thức mới; hoạt động rèn luyện đạo đức, lối sống, hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động nghiên cứu khoa học của HS).
- Biết tổ chức, đánh giá kết quả hoạt động, quá trình thực hiện hoạt động và rút kinh nghiệm đựa trên sự tự quản, sự tham gia và hợp tác của mọi HS.
- Áp dụng các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: Thi đấu, Lao động, Thăm quan, dã ngoại, Tình nguyện, Giao lưu, Đóng vai, Câu lạc bộ, Sinh hoạt tập thể, Trò chơi, Cuộc thi/Hội thi, Hội chợ
- Biết đánh giá kết quả sau khi thực hiện hoạt động TNST
2.2. Kỹ năng
- Kỹ năng tổ chức các hoạt động TNST.
- Kỹ năng vận dụng kiến thức tổng hợp vào GQVĐ thực tiễn.
- Kỹ năng làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu.
- Kỹ năng phát triển năng lực của bản thân và của người khác: NL giao tiếp, NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo…
2.3. Thái độ
- Giúp người học hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực của bản thân và của người khác thông qua các hoạt động TNST.
- Người học có thái độ nhân ái, khoan dung; Tự tin, trung thực; Trách nhiệm và kỉ luật trong quá trình thiết kết các hoạt động TNST.
     2.4. Năng lực
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :
 • Năng lực dạy học
 • Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 • Năng lực phát triển chương trình
 • Năng lực hoạt động xã hội
 1. Nội dung môn học
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng trên lớp
1 – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Hiểu được khái quát các nội dung cơ bản của hoạt động TNST.
- Trình bày được vai trò, vị trí, mục tiêu các hoạt động TNST.
- Biết vận dụng các loại hình hoạt động sáng tạo trong môi trường THPT theo đối tượng, hoàn cảnh cụ thể.
1.1. Khái quát về Hoạt động TNST
1.2. Vai trò, vị trí của Hoạt động TNST
1.2.1. Vai trò
1.2.2. Vị trí
1.3. Mục tiêu của hoạt động TNST
1.4. Nội dung chương trình hoạt động TNST
1.5. Các loại hình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THPT
1.5.1. Hoạt động khám phá hình thành tri thức mới
1.5.1.1. Bản chất của hoạt động khám phá
1.5.2. Hoạt động rèn luyện đạo đức, lối sống, hoạt động xã hội
1.5.3. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
1.5.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học của HS.
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề do GV nêu ra.
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 2.  
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV.
2 – TỔ CHỨC THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THÔNG QUA MÔN HỌC GDCD Kết thúc chương 2, SV cần :
- Hiểu được hình thức, quy trình tổ chức các hoạt động TNST.
- Biết thiết kế các hoạt động TNST
- Phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động TNST, tổng hợp phản hồi và điều chỉnh các hoạt động TNST tiếp theo.
2.1. Hình thức, quy trình tổ chức các hoạt động TNST
2.1.1. Hình thức tổ chức các hoạt động TNST
2.1.1.1 Hoạt động tự chủ
2.1.1.2. Hoạt động câu lạc bộ
2.1.1.3. Hoạt động tình nguyện
2.1.1.4. Hoạt động sinh hoạt tập thể
2.1.2. Quy trình xây dựng
2.1.3. Quy trình tổ chức các hoạt động TNST
2.2. Thực hành các hoạt động TNST
2.2.1. Thiết kế các hoạt động TNST
2.2.2. Thực hành thiết kế các hoạt động TNST
2.2.2.1. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại khu di tích lịch sử K9 Đá chông, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
2.2.2.2. Trải nghiệm sáng tạo qua hoạt động ngoại khóa bằng phương pháp đóng vai 
2.2.2.3. Trải nghiệm sáng tạo qua tổ chức trò chơi
2.2.2.4. Trải nghiệm sáng tạo qua tổ chức sự kiện
2.2.2.5. Trải nghiệm sáng tạo qua hoạt động tình nguyện
2.3. Đánh giá và phản hồi kết quả
- Trước khi đến lớp : SV hoạt động theo nhóm, tự chuẩn bị dụng cụ hoạt động trên lớp, nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV. 3 LT
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
- Trên lớp :SV tự tổ chức thực hành các hoạt động TNST; trao đổi, thảo luận; SV ghi lại phần kết luận của GV.
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 2.  
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
[1] Lê Thanh Sử, Đặng Thuý Anh, Nguyễn Thị Thanh Mai (2013), Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên  : Dành cho giáo viên trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
[2] Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Dục Quang (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Giáo dục, Hà Nội.
 [3] Đặng Vũ Hoạt, Hà Nhật Thăng (1998), Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.
4.2. Tham khảo
 [4] Lê Thanh Sử (2011), Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[5] Nguyễn Thị Thành, Các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trung học phổ thông, LATS Giáo dục học.
5. Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức ban đầu của SV về hoạt động TNST -Kiến thức về vai trò, ý nghĩa của Hoạt động TNST
-Kiến thức về nội dung các hoạt động TNST
Bài kiểm tra  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được những nội dung của môn học
- Biết cách tổ chức các hoạt động TNST ở trường THPT thông qua dạy học môn GDCT (Rất thuần thục, thuần thục, chưa thuần thục…)
- Bài thu hoạch cá nhân, nhóm.
- Hoạt động dạy học của SV
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) Khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng tổ chức các hoạt động TNST cho HS và thiết kế các hoạt động TNST cho HS thông qua môn GDCD. -Kiến thức: Lý luận chung về hoạt động TNST và Tổ chức thiết kế các hoạt động TNST ở trường THPT thông qua dạy học môn GDCD.
 
Bài thi viết
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây