MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chủ nhật - 26/02/2017 22:34
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  2. Mã môn học: CT317
  3. Môn học tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học
 • Khoa Giáo dục Chính trị
 • Tổ: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  1. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 15
 • Xêmina :  30
  1. Các môn học tiên quyết: Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
  2. Mô tả môn học
 • Môn học Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được kết cấu qua sự lựa chọn một số chuyên đề cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như: Nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (1986 - 2016); Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm của quá trình Đảng lãnh đạo 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 - 1975).
 • Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng  trong chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân: Góp phần hình thành và nâng cao phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân với Tổ quốc…
 • Trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, không có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn) vì ở bậc giáo dục bắt buộc (THCS) chưa có các chuyên đề nâng cao
 • Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn học như: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
 2. Hiểu sâu thêm môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hiểu được đường lối chung xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Hiểu được quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng và những thành tựu cũng như kinh nghiệm đạt được trong quá trình đó.
- Nắm được quá trình Đảng ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
- Hiểu và phân tích được những kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và vận dụng những kinh nghiệm lịch sử vào thực tiễn hiện nay.
 1. Kĩ năng
- Biết áp dụng những kiến thức đã học để luận giải những sự kiện lịch sử diễn ra trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước.
- Có khả năng chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 1. Thái độ
- Có thái độ khách quan, khoa học, hiểu, tin tưởng và định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Đáp ứng được tiêu chuẩn về :
 • Phẩm chất chính trị
 • Trách nhiệm công dân
 • Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.
 
 1. Nội dung môn học
 
Chuyên đề Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
CHUYÊN ĐỀ 1. NẮM VỮNG VÀ GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
 
- Hiểu được cơ sở hình thành đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
- Hiểu được đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
 
 
1.1. Cơ sở hình thành đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
1.1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin với việc giải quyết mối quan hệ dân tộc và giai cấp
1.1.2. Bối cảnh thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
1.1.3. Sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Nguyễn Ái Quốc
1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
1.2.1. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945
1.2.2. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945 - 1954
1.2.3. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược 1954 - 1975
1.2.4. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp.
- Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm… trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
4LT
8TL
 
 
CHUYÊN ĐỀ 2. ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC (1986 - 2016)
 
 - Hiểu được bối cảnh ra đời và quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của đảng
- Hiểu và đánh giá được thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc đổi mới ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
 
2.1. Bối cảnh ra đời và quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của đảng
2.1.1. Bối cảnh ra đời đường lối đổi mới
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới
2.2. Thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc đổi mới
2.2.1. Thành tựu
2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.2.3. Bài học của công cuộc đổi mới
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp.
- Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm… trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
cơ bản hệ thống
4LT
8TL
 
CHUYÊN ĐỀ 3. ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
 
- Hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối đại đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Hiểu được đường lối Đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn lịch sử
 
 
3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối đại đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam
3.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
3.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
3.1.3. Truyền thống, kinh nghiệm đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam
3.2. Đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn lịch sử
3.2.1. Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ
3.2.2. Đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
3.2.3. Một số kinh nghiệm chủ yếu của Đảng trong quá trình lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết dân tộc
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp.
- Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm… trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
3LT
6TL
 
CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ KINH NGHIỆM CỦA QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO 30 NĂM CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG (1945 - 1975)
 
 Biết được những thắng lợi vẻ vang của 30 năm Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng
- Phân tích được những nguyên nhân thắng lợi của 30 năm Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng
- Rút ra được một số kinh nghiệm chủ yếu của 30 năm Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng
 
 
4.1. Những thắng lợi vẻ vang của 30 năm Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng
4.2. Những nguyên nhân thắng lợi
4.1.1. Đảng đã đề ra đường lối chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể
4.1.2. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thực hiện đoàn kết quốc tế trên cơ sở nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ
4.1.3. Đảng đã giáo dục, tổ chức, động viên mọi tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh cách mạng
4.1.4. Đảng đã kết hợp chặt chẽ giữa kháng chiến với kiến quốc
4.1.5. Đảng đã vận dụng sáng tạo phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiên stranh nhân dân
4.1.6. Đảng đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo thời cơ, giành những thắng lợi quyết định
4.3. Một số kinh nghiệm chủ yếu
4.3.1. Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo và lựa chọn phương pháp cách mạng phù hợp với đặc điểm cách mạng
4.3.2. Phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc
4.3.3. Mở rộng đoàn kết quốc tế, đồng thời nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
4.3.4. Xây dựng Đảng vững mạnh về cả tư tưởng, chính trị và tổ chức ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng trong mọi hoàn cảnh lịch sử
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp.
- Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm… trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
4 LT
8TL
 
 
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
 1. Đinh Xuân Lý (chủ biên) (2007), Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 2.  Đinh Xuân Lý (chủ biên) (2007), Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 3. Đảng cộng sản Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2016), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  1. Tham khảo
4.Đảng Cộng sản Việt Nam (1998-2000), Văn kiện Đảng toàn tập, các tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 24, 37, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, các tập 1,2,3,4,6,7,10,11,12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
6. Lê Duẩn (1970), Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành thắng lợi mới, Nxb Sự thật, Hà Nội.
7.Lê Duẩn (1975), Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
9. Lê Mậu Hãn (2005), Đảng Cộng sản Việt Nam, các Đại hội và Hội nghị Trung ương, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
10. Đinh Xuân Lý (chủ biên) (2005), Tìm hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 1. Lê Ngọc (1993), Về tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, Tạp chí Lịch sử Đảng, Số 3.
 2. Ban Dân vận Trung ương (1995), Tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
 3.  Phùng Hữu Phú (1993), Một số suy nghĩ về việc vận dụng, phát triển chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Tạp chí Lịch sử Đảng, Số 3.
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV Kiến thức về nội dung các chuyên đề trong môn học - Phỏng vấn
- Trao đổi
 
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm
 
- Bài kiểm tra giữa kỳ
- Bài thảo luận của sinh viên
- Khả năng thuyết trình và thái độ tham gia thảo luận
 
 1.  
10 %
 
 1.  
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) - Kiến thức
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
 
 
 
 
 
 
- Thái độ
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chuyên đề.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
- Thể hiện thái độ khách quan, khoa học vào đường lối lãnh đạo của Đảng
 
Kiếm tra viết
 
 1.  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây