MỸ HỌC VÀ GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Thứ hai - 27/02/2017 09:59
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
MỸ HỌC VÀ GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông
  2. Mã môn học: CT 205
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa : Giáo dục chính trị; Tổ Nguyên lý…)
  5. Số lượng tín chỉ : 2
 • Lý thuyết :30
 • Semina : 30
  1. Các môn học tiên quyết: Không
  2. Mô tả môn học
 • Tập trung phân tích những phạm trù cơ bản của mỹ học: những phạm trù của đối tượng thẩm mỹ như cái đẹp, cái bi, cái hài,... và phạm trù của chủ thể thẩm mỹ như: tỉnh cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ, trên cơ sở đó vận dụng kiến thức đã học cùng với sự trải nghiệm cá nhân giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông như nhận biết cái đẹp,...
 • Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng nào trong chương trình giáo dục phổ thông môn  GDCD: Có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục thẩm mỹ cho học sinh cũng như cung cấp kiến thức thẩm mỹ cho HSPT trong cách nhìn nhận các vấn đề liên quan đến thị hiếu thẩm mỹ, các vấn đề xã hội từ đó, không ngừng nâng cao năng lực thẩm mỹ cho bản thân.
 • Trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn).
 • Có mối quan hệ chặt chẽ với modul kiến thức liên quan các kiến thức Lịch sử triết học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Giáo dục đạo đức và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông, văn học.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về mỹ học và các giai đoạn phát triên của mỹ học.
                        - Nắm rõ những vấn đề cơ bản của quan hệ thẩm mỹ.
                        - Biết phân biệt được khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ,
                        - Phân tích được vai trò của nghệ thuật trong đời sống thẩm mỹ
- Nắm bắt được loại hình, loại thể nghệ thuật cũng như những thành tựu của nhân loại.
                        - Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông
 1. Kĩ năng
                  - Sinh viên biết học tập, sống và sáng tạo theo quy luật cái đẹp
- Biết xác định cho mình một lý tưởng tiến bộ, phân biệt được thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh và thị hiếu tầm thường, lạc hậu; qua đó để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, hướng theo con đường Chân - Thiện - Mỹ
- Nhận thức đúng đắn về các hiện tượng nghệ thuật trong đời sống xã hội, nâng cao năng lực cảm thụ và sáng tạo thẩm mỹ của con người.
                        - Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông
 1. Thái độ
- Có thái độ yêu quý, trân trọng cái đẹp, cái thiện, cái cao cả; đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái thấp hèn
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Củng cố và bồi dưỡng các năng lực
- Năng lực dạy học
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I: Khái lược chung về mỹ học Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết: Các giai đoạn cơ bản của sự  phát triển mỹ học.
- Hiểu: Tư tưởng cơ bản của từng giai đoạn phát triển mỹ học.
- Phân tích:
- Tổng hợp
- Đánh giá: Các nhà mỹ học tiêu biểu trong lịch sử mỹ học
- Vận dụng: đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái thấp hèn
1.1.Quá trình xác định đối tượng nghiên cứu Mỹ học
1.1.1. Thời cổ đại đến trung đại.
1.1.2. Thời cận đại
1.1.3. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin
1.2. Những giai đoạn cơ bản của sự phát triển mỹ học
1.2.1. Mỹ học thời cổ đại
1.2.2. Mỹ học thời Trung cổ phong kiến
1.2.3. Mỹ học thời kỳ Phục hưng
1.2.4. Mỹ học cổ điển thế kỷ XVII
1.2.5. Mỹ học thời kỳ khai sáng (thế kỷ XVIII)
1.2.6. Mỹ học cổ điển Đức
1.2.7. Mỹ học dân chủ cách mạng Nga thế kỷ XIX
1.2.8. Mỹ học Mác - Lênin
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
6 tiết (3LT và 3TL)
II Quan hệ thẩm mỹ Kết thúc chương II, SV cần phải :
- Biết: bản chất của quan hệ thẩm mỹ.
- Hiểu: khái niệm, bản chất, cơ cấu và đặc trưng của quan hệ thẩm mỹ.
- Phân tích:
- Tổng hợp
- Đánh giá: Quan hệ thẩm mỹ là một phạm trù kép, có nhiều bộ phận cấu thành nên.
- Vận dụng: những đặc trưng của quan hệ thẩm mỹ vào cuộc sống.
2.1. Khái niệm, bản chất của quan hệ thẩm mỹ
2.1.1. Khái niệm
2.2.2. Bản chất của quan hệ thẩm mỹ
2.2.Cơ cấu và đặc trưng của quan hệ thẩm mỹ
2.2.1. Cơ cấu
2.2.2. Đặc trưng của quan hệ thẩm mỹ
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
6 tiết (3LT và 3TL)
III Khách thể thẩm mỹ Kết thúc chương III, SV cần phải :
- Biết: Các phạm trù cơ bản của khách thể thẩm mỹ.
- Hiểu: Cái đẹp là phạm trù trung tâm của mỹ học
- Phân tích:
- Tổng hợp
- Đánh giá: Vai trò của khách thể thẩm mỹ trong cuộc sông.
- Vận dụng: sáng tạo theo quy luật cái đẹp,
 
3.1. Phạm trù Cái đẹp
3.1.1. Quan niệm trong lịch sử về cái đẹp
3.1.2. Bản chất thẩm mỹ của cái đẹp
3.1.3. Những hình thức biểu hiện của cái đẹp
3.2. Phạm trù Cái cao cả
3.2.1. Các quan điểm mỹ học về cái cao cả
3.2.2. Bản chất thẩm mỹ của cái cao cả
3.2.3. Những hình thức biểu hiện của cái cao cả
3.3. Phạm trù Cái bi
3.3.1. Phạm trù mỹ học của cái bi
3.3.2. Bản chất thẩm mỹ của cái bi
3.3.3. Những hình thức biểu hiện của cái bi
3.4. Phạm trù Cái hài
3.4.1. Các quan niệm về cái hài trong lịch sử
3.4.2. Bản chất thẩm mỹ của cái hài
3.4.3. Biểu hiện của cái hài
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
14(7LT và 7TL)
IV Chủ thể thẩm mỹ Kết thúc chương III, SV cần phải :
- Biết: Các phạm trù cơ bản của chủ thể thẩm mỹ.
- Hiểu: khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ có mối quan hệ biện chứng với nhau.
- Phân tích:
- Tổng hợp
- Đánh giá: Vai trò của chủ thể thẩm mỹ trong nhận thức đối tượng thẩm mỹ.
- Vận dụng: có thị hiếu lành mạnh, không ngừng trau dồi kiến thức, đạo đức, thẩm mỹ .
4.1. Khái niệm chủ thể thẩm mỹ
4.2. Các hoạt động cơ bản của chủ thể thẩm mỹ
4.2.1. Hoạt động nhận thức thẩm mỹ
4.2.2. Nhu cÇu thẩm mü vµ t×nh c¶m thÈm mü
4.2.3. ThÞ hiÕu thÈm mü
4.2.4. Lý tưởng thẩm mỹ
4.3. Phân loại các chủ thể thẩm mỹ
 
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
10 (5LT và 5TL)
V Nghệ thuật Kết thúc chương VI, SV cần phải :
- Biết: Nguồn gốc, đặc trưng, chức năng của nghệ thuật
- Hiểu: nghệ thuật có chức năng quan trong trọng trong đời sống con người, vì vậy cần không ngừng bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ nghệ thuật.
- Phân tích:
- Tổng hợp
- Đánh giá: vai trò của một số loại hình, loại thể nghệ thuật.
- Vận dụng: Hiểu biết về các loại hình, loại thể nghệ thuật.
 
5.1. Khái niệm và nguồn gốc của nghệ thuật
5.1.1. Khái niệm
5.2.2.Nguồn gốc
5.2. Những đặc trưng của phản ánh nghệ thuật
5.3. Chức năng của nghệ thuật
5.3.1 Chức năng nhận thức
5.3.2.Chức năng giáo dục
5.3.3.Chức năng thẩm mỹ
5.4. Những loại hình, loại thể nghệ thuật
5.4.1.Căn cứ phân chia
5.4.2.Một số loại hình, loại thể nghệ thuật
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
8 tiết (4LT và 4TL)
CHƯƠNG 6: GIÁO DỤC THẨM MỸ   6.1. Tính tất yếu của công tác giáo dục thẩm mỹ
6.2. Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ
6.3. Nội dung cơ bản của công tác giáo dục thẩm mỹ
6.4. Một số hình thức và biện pháp giáo dục thẩm mỹ
 
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
16(8LT; 8TL)
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
1. TS. Đỗ Văn Khang, GS. Đỗ Huy,Mỹ học Mác – Lê nin. Nxb Đại học 1985
2.TS. Đỗ Văn Khang,Mỹ học đại cương – Nxb Giáo dục 1997.
3.TS. Vũ Minh Tâm, Mỹ học Mác-Lênin, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2007
4. Lịch sử văn minh thế giới
 1. Tham khảo
1.TS. Đỗ Văn Khang, Lịch sử Mỹ học – Nxb văn hoá 1983.
2.Hồ Chí Minh, Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận . Nxb Văn học 1981
3. Giăng Phơrêvin, Mác, Ăngghen, Lênin về văn học nghệ thuật – Nxb. Sự thật. Hà Nội 1962.
4. Nguyễn Văn Phúc, Quan hệ giữa cái thẩm mỹ và cái đạo đức trong cuộc sống và trong nghệ thuật - Nxb. Khoa học xã hội 1996
5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học. Phỏng vấn, trao đổi,  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp/phòng thí nghiệm/phòng thực hành…
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Nắm được các kiến thức cơ bản trong tất cả các chương - Giao tiếp, vận dụng được các kiến thức đã học vào giáo dục thẩm mỹ - Bài kiểm tra
- Bài thu hoạch cá nhân, nhóm.
- SV tích cực tham gia vào các chủ đề GV đưa ra
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kĩ năng:
- Nắm được những nội dung cơ bản của đời sống thẩm mỹ và vấn đề giáo dục thẩm mỹ.
- Vận dụng  các kiến thức trong nội dung môn học., lập luận để chứng minh giá trị của đời sống thẩm mỹ,
Thi tự luận
 1.  
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây