NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1

Thứ bảy - 25/02/2017 23:08
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
  2. Mã môn học: CT 101
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Không
  4. Đơn vị phụ trách môn học
+ Khoa : Giáo dục chính trị
+ Tổ: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
 1. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 21
 • Xêmina: 18
  1. Các môn học tiên quyết: Không
  2. Mô tả môn học
 • Nắm được những nguyên lý cơ bản nhất về triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin.
 • Có mối quan hệ trực tiếp với các môn học như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin phần 2, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học như: Chính trị học, Một số tác phẩm của Mác-Ăngghen, Một số tác phẩm của Lênin, Một số chuyên đề triết học, Sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức:
 • Hiểu và biết phân tích các phạm trù, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
 • Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
  1. Kĩ năng
 •      
 •  
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.
- Nhận diện được các quan điểm sai trái khi hiểu không đúng về quá trình tồn tại, phát triển của con người cũng như xã hội loài người.
 1. Thái độ
 - Có thái độ khách quan, khoa học khi nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, vi phạm nguyên tắc: khách quan, toàn diện, phát triển,… khi xem xét, nghiên cứu sự vật, hiện tượng cũng như có thái độ đúng đắn, bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, cái tích cực.
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện.
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, củng cố xã hội phát triển. Đồng thời, có thái độ khách quan, khoa học, đúng đắn khi nghiên cứu về sự vận động, phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.
 
 1. Năng lực
 • Hình thành phẩm chất chính trị
 • Năng lực dạy học.
 • Hiểu biết các vấn đề xã hội
 • Làm việc nhóm.
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I. Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Kết thúc chương I, SV cần phải :
-Hiểu rõ đối tượng, mục đích và yêu cầu của môn học.
 
1.1. Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin
1.1.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và ba bộ phận cấu thành
1.1.2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin
1.2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin”
1.2.1. Đối tượng, mục đích học tập, nghiên cứu
1.2.2. Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu
- GV thuyết trình trước lớp. -LT: 02
-TL: 02
II. Chủ nghĩa duy vật biện chứng -Hiểu rõ phạm trù vật chất và ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Vận dụng được mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
2.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
2.1.1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
2.1.2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật
2.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
2.2.1. Vật chất
2.2.2. Ý thức
2.2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
2.2.4. Ý nghĩa phương pháp luận
 
-Thuyết trình+ Thảo luận.
-SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân.
- Cá nhân SV chuẩn bị sẵn các câu trả lời thảo luận do GV yêu cầu.
- Trên lớp : SV trình bày; các nhóm trao đổi, thảo luận; SV ghi lại phần kết luận của GV.
LT: 06
TL: 04
III. Phép biện chứng duy vật -Hiểu và biết phân tích các phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật.
-Lý giải và gọi tên được các quy luật khách quan phổ biến của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
-Nắm được các nguyên tắc nhận thức luận cơ bản và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
 
3.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
3.1.1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
3.1.2. Phép biện chứng duy vật
3.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
3.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
3.2.2. Nguyên lý về sự phát triển
3.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
3.3.1. Cái riêng và cái chung
3.3.2. Nguyên nhân và kết quả
3.3.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên
3.3.4. Nội dung và hình thức
3.3.5. Bản chất và hiện tượng
3.3.6. Khả năng và hiện thực
3.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
3.4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
3.4.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
3.4.3. Quy luật phủ định của phủ định
3.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
3.5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức
3.5.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
 
-Thuyết trình+Thảo luận.
-SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân.
- Cá nhân SV chuẩn bị sẵn các câu trả lời thảo luận do GV yêu cầu.
- Trên lớp : SV trình bày; các nhóm trao đổi, thảo luận; SV ghi lại phần kết luận của GV.
LT: 06
TL: 06
IV. Chủ nghĩa duy vật lịch sử - Phát hiện, luận giải những nguyên nhân kinh tế của sự liên kết hoặc rạn vỡ những quan hệ người - người trong xã hội dựa trên cơ sở phân tích các quy luật trong xã hội như quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, quy luật đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc,…
- Hiểu được thực chất của vấn đề bản chất con người và xu hướng phát huy nguồn lực con người.
 
4.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
4.1.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó
4.1.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
4.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4.2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng
4.2.2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
4.3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
4.3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
4.4. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
4.4.1. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội
4.4.2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
4.4.3. Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội
4.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
4.5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
 4.5.2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
4.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
4.6.1. Con người và bản chất của con người
4.6.2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
-Thuyết trình+Thảo luận.
-SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân.
- Cá nhân SV chuẩn bị sẵn các câu trả lời thảo luận do GV yêu cầu.
- Trên lớp : SV trình bày; các nhóm trao đổi, thảo luận; SV ghi lại phần kết luận của GV.
-LT: 08
-TL: 06
 
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia.
 1. Tham khảo
1. Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị (2008), Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tập 1, Nxb Lý luận chính trị.
2. Trần Quang Lâm (2010), Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ   nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia.
3. Lê Công Sự, Hoàng Thị Hạnh (2009), Học thuyết phạm trù trong triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia.
4.  Nguyễn Văn Phòng, An Như Hải, Đỗ Thị Thạch (2010), Hỏi - Đáp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb Quốc gia Hà Nội.
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV
- Biết vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.
 
 
-Kiến thức về các nội dung những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
-Vận dụng những kiến thức đã học được trong nhận thức và hoạt dộng thực tiễn.
Bài kiểm tra  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, Hiểu rõ nội dung những nguyên lý, quy luật cơ bản của triết học Mác-Lênin.
-  Vận dụng thuần thục các nguyên tắc phương pháp luận đã học vào chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.
- Bài thu hoạch của cá nhân.
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) Có khả năng vận dụng những kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống.
 
Nội dung kiến thức cơ bản của các chương -Kiểm tra viết.
 1.  
 
 1. Thông tin giảng viên
  1. Thông tin giảng viên 1
 • Họ tên: Trần Thị Hồng Loan
 • Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính
 • Chuyên ngành: Triết học
 • Các hướng nghiên cứu chính:
+ Triết học
+ Môi trường.
+ Lôgic học
+ Văn hóa
 • Thời gian làm việc tại trường: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần  
 • Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0988 930 166
 • Email: tranhongloansp2@gmail.com
  1. Thông tin giảng viên 2
 • Họ tên: Nguyễn Thị Giang
 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên
 • Chuyên ngành: Triết học
 • Các hướng nghiên cứu chính:
+ Triết học
 •  
+ Lô gic học
+ Đạo đức môi trường
 • Thời gian làm việc tại trường: Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần
 • Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Điện thoại: 0978 268 156
 • Email: nguyengiang2676@gmail.com
 
 1. Thông tin giảng viên 3
 •  Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên
 • Chuyên ngành: Triết học
 • Các hướng nghiên cứu chính:
+ Triết học
+ Đạo đức học
+ Xã hội học
 • Thời gian làm việc tại trường: Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần
 • Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0988 355 577
 • Email:  
 
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201…
Giảng viên 1Giảng viên 2
 
              
                Trần Thị Hồng Loan                                Nguyễn Thị Giang
Giảng viên 3
 
 
             Nguyễn Thị Thùy Linh
 
Trưởng bộ môn                                          Trưởng khoa 
 
 
                   Lê Thị Minh Thảo                                 Trần Thị Hồng Loan
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây