NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN 2

Thứ bảy - 25/02/2017 23:10
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN 2
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lênin 2
  2. Mã môn học: CT102
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học :Khoa : Giáo dục chính trị ,Tổ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
  5. Số lượng tín chỉ : 03
 • Lý thuyết :32
 • Semina : 26
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
 • Môn học đi sâu vào tìm hiểu những lý luận của Mác -  lênin về về phương thức SX TBCN và chủ nghĩa xã hội.
Môn học được chia làm 2 phần
 • Phần 1 trên cơ sở của lý luận về giá trị hàng hóa chỉ ra nội dung và những tác động của quy luật giá trị đến sản xuất lưu thông và xã hội, từ đó môn học đi sâu phân tích các quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB, quy luật sản xuất giá trị thặng dư;  làm rõ bản chất bóc lột của nền SXTBCN và của giai cấp tư sản; chỉ ra xu hướng vận động và phát triển tất yếu của CNTB  dưới tác động của quy luật sản xuất giá trị thặng dư là CNTB sẽ bị diệt vong thay vào đó là một chế độ xã hội phát triển cao hơn, CNXH, CNCS.
 • Phần 2 môn học tập trung làm sáng tỏ lý luận của chủ nghĩa Mác – lênin về sứ mệnh lịch sử của GCCN, về cách mạng XHCN và con đường đi lên CNXH, CNCS; những vấn đề chính trị xã hội trong công cuộc xây dựng CNXH.
 1. Mục tiêu môn học
2.1 Kiến thức:
 • Nắm vững những những lý luận cơ bản của học thuyết giá trị và giá trị thặng dư.
- Giải thích được các hiện tượng, các quá trình kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.
- Hiểu được hình thức mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay.
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về những nguyên lý mang tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
- Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, cách mạng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, vấn đề xây dựng nhà nước XHCN…
2.2 Kĩ năng :
-Giải thích chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.
-Nắm rõđược bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tạo dựng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế .
- Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Biết
2.3. Thái độ
- Kiên định về lập trường, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
- Tích cực chủ động tham gia vào các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển
3. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I. Học thuyết giá trị
 
Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết  được điều kiện ra đời ,đặc trưng và ưu thế của  sx hàng hóa
- Hiểu được một vật phẩm là hàng hóa phải đảm bảo những tiêu chí nào .Bản chất của tiền tệ  là gì?Cách tính lượng của giá trị hàng hóa .
- Phân tích được nội dung ,yêu cầu,tác dụng  của quy luật giá trị
- Vận dụng quy luật này vào quá trình sx ,kinh doanh đối với  các chủ doanh nghiệp
1.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
1.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa
1.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
1.2.  Hàng hóa
1.2.1 Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa
1.2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa
1.2.3.Lượng giá trị của hàng hóa và các  nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa
1.3 Tiền tệ
1.3.1 Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ
1.3.2.Các chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ.
1.4  Quy luật giá trị
14.1. Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị
1.4.2. Tác động của quy luật giá trị
 
-Trước khi đến lớp sv phải tự nghiên cứu tài liệu ,chuản bị các nội dung mà giáo viên đã giao .
-Trên lớp sv trình bày các vấn đề mà mình đã chuẩn bị ,thảo luậnrồi ghi lại các kết luận của giáo viên.
 
 
 
 1.  
5 TL
 1.  
-Biết được sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản,công thức chung của tư bản,các phương pháp sx ra giá trị thặng dư
.-Hiểu được hàng hóa sức lao động là nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư,quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB.
-Tổng hợp được các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
 
2.1 Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản.
2.1.1.Công thức chung của tư bản.
2.1.2.Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản.
2.1.3.Hàng hóa sức lao động .
2.2. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư.
2.2.1.Sự  thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư.
2.2.2.Bản chất của tư bản .Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến .
2.2.3.Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư.
2.2.4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư.
2.2.5.Sản xuất giá trị thặng dư-quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản.
2.3 Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
2.3.1.Bản chất kinh tế của tiền công.
2.3.2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong
chủ nghĩa tư bản.
2.3.3.Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế.
2.4 Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản
2.4.1.hực chất và động cơ của tích lũy tư bản.
2.4.2.Tích tụ và tập trung tư bản.
2.4.3.Cấu tạo hữu cơ cuả tư bản.
2.5 Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư.
2.5.1.Tuần hoàn và chu chuyển  của tư bản.
2.5..Tái sản xuất và lưu thông của tư bản.
2.5.3Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản.
2.6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.
2.6.1.Chi phí sản xuất tư bản chủ nghía,lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận .
2.6.2.Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất .
2.6.3.Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản
 
-Trước khi đến lớp sv phải tự nghiên cứu tài liệu ,chuản bị các nội dung mà giáo viên đã giao .
-Trên lớp sv trình bày các vấn đề mà mình đã chuẩn bị ,thảo luận  rồi ghi lại các kết luận của giáo viên.
 
 
 
 
 1.  
6 TL
 1.  
-Biết được những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự ra đời của CNTB độc quyền ,CNTB độc quyền nhà nước
-Hiểu được bản chất của CNTBđộc quyền và độc quyền nhà nước ,những thành tựu ,hạn chế và xu hướng vận động của CNTB.
-Phân tích được sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong CNTB độc quyền
 
3.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
3.1.1.Những nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh thành chủ nghĩa tư bản độc quyền.
3.1.2.Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.
3.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luât luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền..
3.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
3.2.1.Nguyên nhân hinh thành và bản chât của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
3.2.2.Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
3.3 .Chủ nghĩa tư bản ngày nay và những  hiện mới của nó
3.3.1.Những biểu hiện mới trong năm đặc điểm của chủ nghia tư bản độc quyền
3.3.2.Những biểu hiện mới trong cơ chế điêu tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản nhà nước .
3.4.  Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của CNTB
3.4.1. Vai trò của CNTB đối với sự phát triển của nền sx xã hội .
3,4.2. Hạn  chế của CNTB
3.4.3. Xu hướng vận động của CNTB.
-Trước khi đến lớp sv phải tự nghiên cứu tài liệu ,chuản bị các nội dung mà giáo viên đã giao .
-Trên lớp sv trình bày các vấn đề mà mình đã chuẩn bị ,thảo luậnrồi ghi lại các kết luận của giáo viên.
 
 
 
 1.  
3 TL
IV. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XHCN
 
Kết thúc chương IV, SV cần phải :
- Hiểu và phân tích được khái niệm GNCN, nội dung và những điều kiện qui định sứ mệnh lịch sử của GCCN.
- Hiểu và phân tích được nội dung của CMXH CÔNG NHÂN.
- Nhận thức được tính tất yếu phải xây dựng liên minh giai cấp trong cách mạng XHCN, những nhiệm vụ chủ yếu và những nguyên tắc của liên minh.
- Hiểu và phân tích được những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN và XHCSCN; nhận thức được xu thế tất yếu của lịch sử tiến lên CNCS.
- Đánh giá tính khoa học và thực tiễn của mô hình XHCN ở Việt Nam hiện nay.
- Thấy đươc sự vận dụng sáng tạo quan  điểm của chủ nghĩa Mác – lênin trong công cuôc XDCNXH ở Việt Nam.
- Có niềm tin khoa học vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
 
4.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
4.1.1.  Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của GCCN
4.1.2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
4.1.3. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN
4.2. Cách mạng xã hội xã hội chủ nghĩa
4.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó
4.2.2. Mục tiêu, nội dung và động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhận giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.3.  Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
4.3.1. Xu hướng xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
4.3.2. Các giai đoạn phát triển của Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
 
- Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học. 6 LT
5 TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
 
Kết thúc chương IV, SV cần phải
- Hiểu được các khái niệm dân chủ, văn hóa,dân tộc, tôn giáo.
- Nhận thức được tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN; tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCN.
- Phân tích được nộ dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN.
- Phân tích được những nguyên tắc của CN. Mác – lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.
- Đánh giá được những thành tựu hạn chế trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ và nhà nước XHCN Việt Nam.
- Đánh giá được tính chân lý của các phong trào dân tộc hiện nay trên thế giới.
- Nhận thấy bản chất của các phong trào núp bóng dân chủ, tự quyết…để can thiệp vào công việc các nước độc lập.
- Chủ động, tích đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội
 
5.1. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
5.1.1. Xây dựng nền dân chủ XHCN
5.1.2. Xây dựng nhà nước XHCN
5.2. Xây dựng nền văn hóa XHCN
5.2.1. Khái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa XHCN
5.2.2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCN
5.2.3. Nội dung và phương thưc xây dựng nền văn hóa XHCN
5.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH
5.3.1. Vấn đề dân tộc và quan điểm cơ bản của CN. Mác- lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
5.3.2. Vấn đề tôn giáo và quan điểm cơ bản của CN. Mác- lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
 
- Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học. 5LT
5 TL
 
 
VI. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI- HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG
 
Kết thúc chương IV, SV cần phải:
- Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH.
- Phân tích đượcnguyên nhân của sự khủng khoảng sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên Xô, Đông Âu.
- Đánh giá được sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô, Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình XHCN cụ thể.
 •  
- Có niềm tin khoa học vững chắc vào xu thế tất yếu của lịch sử là tiến lên CNXH, CNCS.
- Sẵn sàng cống hiến sức mình vào công cuộc xât dựng đất nước.
 
6.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực
6.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết và nguyên nhân của nó
6.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
 
- Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.    3 LT
 1.  
 
4.Học liệu
4.1. Bắt buộc
1. Bộ giáo dục và đào tạo (2014), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb chính trị quốc gia .
2. Bộ giáo dục và đào tạo (2009), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Nxb. CTQG.
3. Bộ giáo dục và đào tạo (2009), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Nxb. CTQG.
4.2. Tham khảo:
1. Nguyễn Đức Bình (2008), Về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Nxb. CTQG.
2.Nguyễn Ngọc Long (2008), Chủ nghĩa Mác – Lênin với vận mệnh và tương lai của CNXH hiện thực.
3.Nguyễn Thế Kiệt, Đỗ Thị Thạch (2010), Hỏi và đáp Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB chính trị - hành chính
           5. Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) (Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV) (Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá) (Bài kiểm tra, phỏng vấn, trao đổi…)  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
 - Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
- 01 bài kiểm tra giữa kỳ
- Bài thu hoạch
- Hành động của SV
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
 
 
 
-Kĩ năng
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
-Kiếm tra viết (trắc nghiệm, tự luận)
 
 1.  
6.Thông tin giảng viên
6.1 Thông tin giảng viên 1
 • Họ tên : Hoàng Thanh Sơn
 • Chức danh, học hàm, học vị :Thạc sĩ,giảng viên
 • Chuyên ngành :Triết học
 • Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, tôn giáo,chính trị học,những vấn đề của thời đại ngày nay
 • Thời gian làm việc tại trường : Thứ 2, thứ 4, 6 hàng tuần
 • Địa điểm làm việc: Khoa giáo dục chính trị
 • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa giáo dục chính trị, trường ĐHSP Hà Nội 2, phường Xuân Hòa,thị xã Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0982110205
 • Email :hoangthanhson.sp2@moet.edu.vn
. Thông tin giảng viên 2
 • Họ tên : Trần Thị Hoa Lý
 • Chức danh, học hàm, học vị :Thạc sĩ,giảng viên
 • Chuyên ngành :Kinh tế chính trị
 • Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế chính trị, kinh tế học, lịch sử kinh tế Việt Nam
 • Thời gian làm việc tại trường: từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần
 • Địa điểm làm việc: Khoa giáo dục chính trị
 • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa giáo dục chính trị, trường ĐHSP Hà Nội 2, phường Xuân Hòa,thị xã Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0982608573
 • Email :hoalysp2@gmail.com
 •  
 • Họ tên: Chu Thị Diệp
 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ - Giảng viên
 • Chuyên ngành: Triết học
 • Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Đạo Đức học, CNXH KH Những vấn đề chính trị xã hội, Pháp luật học,... trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, những vấn đề thời đại ngày nay.
 • Thời gian làm việc tại trường : từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần
 • Địa điểm làm việc: Khoa GDCT,
 • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Điện thoại: 0211.3863678 ;       Mobile: 0984378799
 • Chudiep81@gmail.com
1.4. Thông tin giảng viên 4
-     Họ tên: Lê Thị Minh Thảo
 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: CNXHKH
 • Các hướng nghiên cứu chính: CNXH KH, Đời sống thẩm mỹ, một số vấn đề chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, những vấn đề thời đại ngày nay, tôn giáo học
 • Thời gian làm việc tại trường : từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần
 • Địa điểm làm việc: Khoa GDCT,
 • Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Điện thoại: 0211.3863678;  Mobile: 0984182703
 • Email: thaominh030@gmail.com
1.5. Thông tin giảng viên 4
-   Họ tên :Nguyễn thị Nhung
- Chức danh, hàm, học vị :Thạc sĩ,giảng viên
- Chuyên ngành :Kinh tế chính trị
- Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinhtế, giáo dục kinh doanh
- Thời gian làm việc tại trường :
- Địa điểm làm việc: Khoa giáo dục chính trị
- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa giáo dục chính trị, trường ĐHSP Hà Nội 2, phường Xuân Hòa,thị xã Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
                     - Điện thoại: 0211.3863678 ;       Mobile: 0987930732
- Email :rubi.nhung@gmail.com
 
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201…
Giảng viên 1Giảng viên 2
 
 
Trưởng bộ môn                                          Trưởng khoa 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây