TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Thứ hai - 27/02/2017 10:19
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành
  2. Mã môn học: CT212
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa: Giáo dục chính trị ; Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin))
  5. Số lượng tín chỉ :03
 • Lý thuyết: 02
 • Semina: 01
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
Tiếng Anh chuyên ngành là học phần cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên ngành sư phạm Giáo dục Công dân. Qua học phần này giúp sinh viên bước đầu làm quen với việc trình bày ngôn ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh và dịch thuật một số đoạn từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Các nội dung chủ yếu của môn học là các kiến thức được thể hiện trong từng bài.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức:
+ Sinh viên nắm được các thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục Công dân.
+ Sinh viên nắm được và ôn tập một số kiến thức ngữ pháp, luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
+ Sinh viên hiểu được và giải thích được một số vấn đề chính trị - xã hội bằng tiếng Anh.
+ Sinh viên được làm quen với việc đọc hiểu một số bài viết chuyên ngành Giáo dục Công dân.
 1. Kỹ năng:
+ Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy lô gic.
+ Hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho việc học.
 1. Thái độ
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.
+ Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trước các vấn đề chính trị, xã hội.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học.
 1. Nội dung môn học
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức, PP, PT DH Thời lượng trên lớp
I. GENERAL
 
Kết thúc chương I, SV cần phải:
- Biết đọc bằng Tiếng Anh các từ ngữ chuyên ngành  thường được sử dụng trong môn Giáo dục Công dân,...
- Hiểu được các vấn đề chính trị xã hội bằng Tiếng Anh.
- Vận dụng để làm học tốt ngoại ngữ chuyên ngành
 1. Basic pronunciation rules
 2. Essential grammatical issues
 3. General professional vocabulary
Practicing reading
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 5 Tiết
TL: 1 tiết
II. WORLDVIEW, METHODOLOGY AND THEIR ROLES OF WORLDVIEW AND METHODOLOGY Kết thúc chương 2, sinh viên cần phải:
- Sinh viên nắm được các phạm trù cơ bản về thế giới quan triết học bằng tiếng Anh
- Đọc, hiểu và lấy thông tin từ các bài học Triết học bằng Tiếng Anh.
- Dịch được một số bài viết về Triết học từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.
 
2.1. Some basic concepts
2.1.1. The concept of worldview, the worldview of dialectical materialism
2.2.2. The concept of methodology, the methodology of material dialectics
2.2. The roles of worldview and methodology)
2.3. Vocabulary
2.4. Reading and understanding: worldview, methodology.
         - Main idea.
         - Questions.
         - Understanding the passage.
         - English – Vietnamese translation.
2.5. Seminar
2.6. Practicing in reading, writing and translating from English into Vietnamese: Worldview, Methodology
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 4 Tiết
TL: 3 tiết
 
III: EDUCATING NATIONAL TRADITIONAL VALUES IN FOSTERING STUDENT’S MORALITY Kết thúc chương III, SV cần phải :
- Nắm được một số từ ngữ bằng tiếng Anh về đạo đức, giá trị truyền thống, giáo dục đạo đức.
- Đọc, hiểu và lấy thông tin từ các bài học giá trị truyền thống bằng Tiếng Anh.
- Dịch được một số bài viết về đạo đức từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
 
2.1. Some basic concepts
2.1.1. The concept of value, traditional values
2.1.2. Vietnamse system of traditional values
2.1.3. The importance of traditional values in fostering student’s morality
2.1.4. Promoting the role of teaching traditional values in fostering student’s morality
4.2. Vocabulary
4. 3.Reading and understanding:
         - Main idea.
         - Questions.
         - Understanding the passage.
         - English – Vietnamese translation.
4.4. Seminar
4.5. Practicing in reading, writing and translating from English into Vietnamese: Teaching students traditional values.
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 4 Tiết
TL: 3 tiết
 
IV:STRENGTHENING DEFENCE SECURITY IN THE NEW SITUATION Kết thúc chương IV, SV cần phải :
- Nắm được một số từ ngữ bằng tiếng Anh về vấn đề an ninh
- Đọc, hiểu và lấy thông tin từ các bài học an ninh quốc phòng bằng Tiếng Anh.
- Dịch được một số bài viết về tăng cường an ninh Tổ quốc từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
 
4.1. Strengthening defence security in the new situation
4.1.1. International situation
4.1.2. Domestic situation
4.1.3. Enhancing defence security, stably protecting the nation.
4.2. Vocabulary
4. 3.Reading and understanding:
         - Main idea.
         - Questions.
         - Understanding the passage.
         - English – Vietnamese translation.
4.4. Seminar
4.5. Practicing in reading, writing and translating from English into Vietnamese: issues on national security
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 4 Tiết
TL: 2 tiết
 
V: SOME LEGAL ISSUES Kết thúc chương V, SV cần phải :
- Nắm được một số khái niệm pháp luật, tội phạm bằng tiếng Anh.
- Đọc, hiểu và lấy thông tin từ các bài học pháp luật bằng Tiếng Anh.
- Dịch được một số bài viết về pháp luật từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
 
5.1. Some typical crime groups often committed by students and their respective penalty framework prescribed in the Penal Code
5.1.1. Narcotics-related crimes
5.1.2. Crimes of infringement upon public safety, public order
5.1.3. Crimes of infringing upon human life, health, dignity and honor
5.2. Vocabulary
5.3. Reading and understanding:
         - Main idea.
         - Questions.
         - Understanding the passage.
         - English – Vietnamese translation.
5.4. Seminar
5.5. Practicing in reading, writing and translating from English into Vietnamese: legal issues
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 4 Tiết
TL: 3 tiết
 
VI:ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR HIGH-SCHOOL STUDENTS
 
Kết thúc chương V, SV cần phải :
- Nắm được một số khái niệm môi trường, phát triển bền vững bằng tiếng Anh.
- Đọc, hiểu và lấy thông tin từ các bài học môi trường  bằng Tiếng Anh.
- Dịch được một số bài viết về môi trường từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
 
6.1. Environment and environmental protection
6.1.1. Environment and stable development
6.1.2. Environmental issues all over the world and in Vietnam
6.1.3.Environmental protection
6.2. Vocabulary
6.3. Reading and understanding:
         - Main idea.
         - Questions.
         - Understanding the passage.
         - English – Vietnamese translation.
5.4. Seminar
5.5. Practicing in reading, writing and translating from English into Vietnamese: Environment and environmental protection.
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 4 Tiết
TL: 2 tiết
 
VII: VIETNAMESE ECONOMY IN THE STAGE OF INTEGRATION Kết thúc chương VII, SV cần phải :
- Nắm được một số khái niệm về kinh tế, hội nhập quốc tế bằng tiếng Anh.
- Đọc, hiểu và lấy thông tin từ các bài học về kinh tế bằng Tiếng Anh.
- Dịch được một số bài viết về kinh tế từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
 
7.1. Basic contents
7.1.1. Basic concepts
7.1.2. Vietnamese economic situation in the context of international integration
7.1.3. Measures to promote economic integration in Vietnam
7.2. Vocabulary
7.3. Reading and understanding:
         - Main idea.
         - Questions.
         - Understanding the passage.
         - English – Vietnamese translation.
7.4. Seminar
7.5. Practicing in reading, writing and translating from English into Vietnamese: Vietnamese economy in the stage of integration
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 4 Tiết
TL: 3 tiết
 
VIII. HO CHI MINH’S ETHICAL IDEOLOGY
 
 
Kết thúc chương VIII, SV cần phải :
- Biết được vấn đề cốt lõi trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đọc, hiểu và lấy thông tin từ các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức  bằng Tiếng Anh.
- Dịch được một số bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.
 
8.1. Basic contents of Ho Chi Minh’s Ethical Ideology
8.1.1. Viewpoint about role and power of morality
8.1.2. Viewpoint about revoluntionary moral standards
8.1.3. Viewpoint about rules of fostering morality
8.1.4. Learning and following Ho Chi Minh’s moral example
8.2. Vocabulary
8.3. Reading and understanding:
         - Main idea.
         - Questions.
         - Understanding the passage.
         - English – Vietnamese translation.
8.4. Seminar
8.5. Practicing in reading, writing and translating from English into Vietnamese:
Ho Chi Minh’s moral ideology
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 4 Tiết
TL: 3 tiết
 
IX:VIETNAMESE COMMUNIST PARTY
 AND THE INNOVATION
 
- Biết khái quát quá trình đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng tiếng Anh
- Kỹ năng phản biện các luồng quan điểm sai trái
- Vận dụng trong quá trình học tập và giảng dạy
9.1. Basic contents
9.1.1. Innovation demand
9.1.2. The innovation process of vietnamese communist party
9.1.3. Vietnamese Communist Party’s way of innovation in some areas: economy, politics, culture, society
9.2. Vocabulary
9.3. Reading and understanding:
         - Main idea.
         - Questions.
         - Understanding the passage.
         - English – Vietnamese translation.
9.4. Seminar
9.5. Practicing in reading, writing and translating from English into Vietnamese:
Vietnamese Communist Party’s way of innovation
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy môn học, thảo luận nhóm,tổ chức thực hành LT: 4 Tiết
TL: 3 tiết
 
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
 • A. Spirkin, Dialectical Materialism - Chapter 1. Philosophy As A World-View And A Methodology
Link: https://www.marxists.org/reference/archive/spirkin/works/dialectical-materialism/ch01.html
 • Communist Review
Link: http://english.tapchicongsan.org.vn/Home/default.aspx
 1. Tham khảo
 • Xuân Bá, Trau dồi ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh, Nxb. Hà Nội
 • Nick Brieger, Test your professional English Law, Penguin English Guides
 
 1.  
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học Phỏng vấn, trao đổi.  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp/phòng thí nghiệm/phòng thực hành…
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết được nội dung các vấn đề
 
- Nắm bắt nhanh các từ ngữ chuyên ngành
- Bài thu hoạch cá nhân, nhóm.
- SV tích cực tham gia vào các chủ đề GV đưa ra
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức: Biết các từ ngữ chuyên ngành, Nắm được nội dung các vấn đề bằng tiếng Anh.  Dịch các bài liên quan đến nội dung bài học từ Tiếng Anh sang tiếng Việt
-Kĩ năng: Vận dụng trong quá trình học tập và giảng dạy các vấn đề liên quan đến ngoại ngữ chuyên ngành môn Giáo dục Công dân
(Kiến thức đều ở cả cácchương) - Bài kiếm tra viết.
 1.  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây