TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thứ bảy - 25/02/2017 23:12
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
                            TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Thông tin về môn học
1.1.Tên môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Mã môn học: CT 103
1.3. Số tín chỉ: 02
1.4. Loại hình môn học: Bắt buộc
1.5. Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNML 1, 2
1.6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
     - Nghe giảng lý thuyết: 21
     - Semina: 18
1.7. Mô tả môn học:
- Môn học tập trung vào việc trang bị cho SV những kiến thức có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học chuyên ngành chuyên sâu, nhất là các module có liên quan đến các kiến thức về văn hóa, đạo đức; về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng.
- Trong chương trình đào tạo cao đẳng, có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn).
 - Môn học có mối quan hệ trực tiếp với môn Giáo dục công dân ở THPT, nhất là lớp 10. Đó là hệ thống những vấn đề về giáo dục phẩm chất đạo đức cá nhân, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của công dân, xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
1.8. Đơn vị phụ trách môn:    
     - Bộ môn: Đường lối CM của ĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Mục tiêu môn học
2.1. Mục tiêu kiến thức
     - Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những  vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.
     - Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
     - Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, môn học này góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.
2.2. Mục tiêu kỹ năng
     - Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống.
     - Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.
     - Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.
2.3. Về thái độ
     - Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.
     - Nâng cao lòng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
2.4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
 Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:
 • Góp phần hình thành phẩm chất chính trị.
 • Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.
3. Nội dung môn học
 
 
 •  
 
Kết quả cần đạt
 
Nội dung
Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Kết thúc chương 1, SV cần phải :
- Biết được Hồ Chí Minh là nhà đạo đức học, bản thân Người là một tấm gương đạo đức cách mạng => Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh giúp nâng cao lòng tự hào về Người, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Tổ quốc, nguyện “Sống chiến đấu, lao động, rèn luyện và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Hiểu được khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Biết sử dụng các phương pháp chung và phương pháp chuyên ngành khi nghiên cứu về bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, nhờ đó sinh viên xác định đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước, nhân dân.
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.1.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1.3. Mối quan hệ của môn học này với môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Cơ sở phương pháp luận
1.2.2. Các phương pháp cụ thể
1.3. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên
1.3.1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
1.3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị
 
- Trước khi đến lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; đọc trước học liệu 1,2
- Trên cơ sở định hướng của GV,  SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV.
 1.  
 2.  
2. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
 
 
Kết thúc chương 2, SV cần phải :
- Biết được tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của thời đại, nó trường tồn, bất diệt và đã trở thành một bộ phận của văn hoá dân tộc, có sức hấp dẫn, lâu bền và phổ biến là tài sản vô giá của dân tộc ta.
- Hiểu được  tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch đường lối cách mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn dân tộc ta đi tới thắng lợi.
 
2.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1.1. Cơ sở khách quan
2.1.2. Nhân tố chủ quan
2.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước
2.2.2. Thời kỳ 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, gải phóng dân tộc
2.2.3. Thời kỳ 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
2.2.4. Thời kỳ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
2.2.5. Thời kỳ 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện
2.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng dân tộc
2.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới
- Trước khi đến lớp: SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung; SV  Đọc trước học liệu 1,2,4.
- Trên lớp: Từ những hướng dẫn cụ thể ở các lớp trực tuyến của GV, ở các lớp thảo luận đại diện nhóm trình bày; các nhóm trao đổi, thảo luận; SV ghi lại phần kết luận của GV.
 1.  
 2.  
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
 
Kết thúc chương 2, SV cần phải :
- Hiểu được vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc là vấn đề dân tộc thuộc địa.
- Làm rõ được luận điểm của Hồ Chí Minh: Tất cả các dân tộc sinh ra đều có quyền bình đẳng.
- Phân tích được những nội dung cụ thể trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
3.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa
3.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
3.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc
3.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
3.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
3.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
3.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
3.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV.
3 LT
3 TH
 
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 
Kết thúc chương 2, SV cần phải :
- Hiểu được đi lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu ở Việt Nam, phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử nhân loại.
- SV thấy được toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH chính là sản vô giá, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề về xác định hình thức, biện pháp và bước đi lên CNXH phù hợp với những đặc điểm dân tộc và xu thế vận động của thời đại ngày nay.
- Vận dụng vào tình hình hiện nay, SV cần: Kiên trì phấn đấu thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức…
4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4.1.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4.2. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4.2.1. Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
4.2.2. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyên tắc, bước đi, biện pháp thực hiện trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
 
- Trước khi đến lớp: SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. SV đọc trước học liệu 1,2.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:  thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
3 LT
2 TH
 
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
 
- Hiểu được Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.
- Góp phần vào công tác xây dựng Đảng về mọi mặt: tư tưởng-lý luận, chính tri, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi những hạn chế, yếu kém; để lấy lại niềm tin trong nhân dân, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam.
 
5.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
5.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
5.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
5.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
5.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền
5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh
5.2.1. Xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
5.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
 
- Trước khi lê lớp: SV đọc trước học liệu 1,2, 3,7.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:  thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học
3 LT
3 TH
 
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
 
- Thấy rõ vai trò, sức mạnh to lớn của đại đoàn kết; tin tưởng vào tiềm năng cách mạng của quần chúng nhân dân.
- Đóng góp sức mình vào xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; thật sự đoàn kết trong tập thể nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
 
6.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
6.1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng
6.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
6.1.3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc
6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
6.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
6.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế
6.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
- Trước khi lê lớp: SV đọc trước học liệu 1,2.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:  thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
3 LT
2 TH
 
7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
 
- Thấy được vai trò của Hồ Chí Minh trong việc khơi nguồn dân chủ và xác lập nhà nước kiểu mới Việt Nam.
- Nhận thức được bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta.
- Có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật, tham gia xây dựng Nhà nước ta ngày càng trong sạch, sáng suốt, pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ
7.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân
7.1.1. Nhà nước của dân
7.1.2. Nhà nước do dân
7.1.3. Nhà nước vì dân
7.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước
7.2.1. Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước
7.2.2. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước
7.3. Xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
7.3.1. Xây dựng Nhà nước hợp pháp, hợp hiến
7.3.2. Hoạt động quản lý Nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống
7.4. Xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả
7.4.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài
7.4.2. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước
7.4.3. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng
- Trước khi lê lớp: SV đọc trước học liệu 1,2.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:  thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học
2 LT
2 TH
 
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
 
- Thấy rõ những cống hiến kiệt xuất của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.
- Xác định được phương hướng, biện pháp học tập tư tưởng văn hoá, đạo đức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Thấy được những biểu hiện của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh xuyên suốt tư tưởng cũng như cuộc đời Người, đặc biệt là sự quan tâm đến con người, lòng yêu thương, tôn trọng con người, tất cả vì con người. Từ đó, xác định con đường phấn đấu để trở thành con người mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
8.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
8.1.1. Khái niệm văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh
8.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa
8.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hoá           
8.2. Tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
8.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
8.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
8.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
8.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
8.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”
- Trước khi lê lớp: SV đọc trước học liệu 1,2.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:  thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học
3 LT
3 TH
 
 
4. Học liệu
   4.1. Học liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.
   4.2. Học liệu tham khảo
2. PGS, TS Đinh Xuân Lý – PGS, TS Phạm Ngọc Anh (Đồng chủ biên), Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2008.
3.Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1976.
4. TS. Nguyễn Mạnh Tường, Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
5. GS. Đinh Xuân Lâm, TS. Bùi Đình Phong, Hồ Chí Minh văn hoá và đổi mới, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2001.
6. Song Thành (chủ biên), Hồ Chí Minh – Tiểu sử, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.
7. Phạm Ngọc Anh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2005. 
5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) (Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV) (Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá) (Bài kiểm tra, phỏng vấn, trao đổi…)  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
- Kĩ năng
- Nắm được những kiến thức cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn.
- 01 bài kiểm tra giưa kỳ
- Bài thu hoạch
- Hành động của SV
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
-Kĩ năng
- Nắm được những kiến thức phổ quát và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nêu , phân tích, vận dụng  các kiến thức trong nội dung môn học.
-Kiếm tra viết
 1.  
6. Thông tin về giảng viên
6.1. Họ và tên giảng viên 1: Phạm Thị Thúy Vân
            - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ.
            - Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học
            - Các hướng nghiên cứu chính:
            + Hồ Chí Minh học
            + Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh
            + Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh
- Thời gian, địa điểm làm việc:
                        + Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6
                        + Địa điểm: Khoa Giáo dục Chính trị - ĐHSP Hà Nội 2
            - Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP Hà Nội 2 – Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.
            - Điện thoại: 0985 190 872
            Email: phamthithuyvan1988@gmail.com
6.2. Họ và tên giảng viên 2: Vi Thị Lại
            - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học
- Các hướng nghiên cứu chính:
            + Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Hồ Chí Minh học
+ Chính trị học
-Thời gian, địa điểm làm việc:
                        + Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6
                        + Địa điểm: Khoa Giáo dục Chính trị - ĐHSP Hà Nội 2
            - Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP Hà Nội 2 – Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.
 • Điện thoại: 0211.3863678 ;       Mobile: 0972 208 467
- Email: vilai25@gmail.com
 
                                                                    Hà Nội, ngày   tháng  năm 2015
 
Giảng viên 1
 
 
Phạm Thị Thúy Vân
Giảng viên 2
 
 
Vi Thị Lại
 
Trưởng bộ môn
 
 
Nguyễn Thị Giang
 
Trưởng khoa
 
 
Trần Thị Hồng Loan
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây