XÃ HỘI HỌC

Thứ hai - 27/02/2017 10:09
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
XÃ HỘI HỌC
 1. Thông tin về môn học
1.1.    Tên môn học: XÃ HỘI HỌC
 1. Mã môn học: CT209
 2. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
 3. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa: Giáo dục chính trị; Tổ NNLCBCCNM - LN)
 4. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết :15
 • Semina : 30
  1. Các môn học tiên quyết: Không
  2. Mô tả môn học
- Tập trung vào vấn đề: Nghiên cứu tư tưởng của một số nhà xã hội học, phương pháp điều tra xã hội học và một số chuyên ngành của xã hội học. Môn học có mối liên hệ gián tiếp tới môn Giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông, giúp học sinh hình thành thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận khoa học trong việc nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đặc biệt, trang bị cho các em kỹ năng khảo sát một vấn đề xã hội.
 • Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học chuyên ngành sau: Lịch sử triết học phương tây hiện đại,Thống kê xã hội và Phương pháp nghiên cứu khoa học trong chương trình.
2.Mục tiêu môn học
 1. Kiến thức:
- Hiểu được những kiến thức đại cương về xã hội học như đối tượng, phương pháp, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; lịch sử hình thành xã hội học; các khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội học.
- Biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt để người học có thể vận dụng trong thực tiễn như: phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp metric xã hội, phương pháp điều tra xã hội học….
- Nghiên cứu một số chuyên ngành của xã hội học như: Xã hội học chính trị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị.
 1. Kĩ năng
- Biết đánh giá và vận dụng các quan điểm của các nhà xã hội học dưới cái nhìn biện chứng.
- Biết phát hiện được vấn đề xã hội cần nghiên cứu. Lập được đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu thực tế.
- Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu xã hội học để thực hiện kế hoạch điều tra thực tế.
- Xử lý được các kết quả điều tra, xây dựng các chỉ báo; đề xuất hướng giải quyết
 1. Thái độ
 2.  
- Có các hoạt động tích cực trong việc thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, phục vụ cho việc phát triển con người một cách toàn diện.
 •  
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đấu tranh giai cấp, hoạt động đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
+ Năng lực chung:
 - Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp
- Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT
            -  Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội
+ Nănglực riêng
 •  Đánh giá, so sánh và vận dụng các quan điểm  xã hội học vào việc phân tích các vấn đề xã hội
 • Có kĩ năng lập và xử lí các kĩ thuật điều  tra xã hội học: lập bảng hỏi, phỏng vấn, chọn mẫu...
 
3.Nội dung môn học
 •  
Kết quả cần đạt
 
Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
1. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học
 
Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết:Xã hội là gi? Nắm được chức năng, nhiệm vụ của môn học…
- Hiểu:Xã hội học là một môn khoa học độc lập, có khả năng ứng dụng cao trong nghiên cứu các vấn đề xã hội, giúp cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra một số các biện pháp quản lý  xã hội.
- Phân tích: Sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa xã hội học và một số môn khoa học khác.
- Tổng hợp
- Đánh giá
- Vận dụng
1.1. Xã hội học và đối tượng nghiên cứu của xã hội học
 
1.2. Chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học
 
+ Hình thức: Học tập trung
+ PP: Thuyết trình, trình chiếu, thảo luận
+ PTDH: Máy tính, máy chiếu
 1.  
 2.  
 
 
2.   Khái quát lịch sử hình thức xã hội học
 
- Nắm được những điều kiện, tiền đề ra đời xã hội học và những đóng góp của một số nhà xã hội học.
- Phân tích, đánh giá được tính tất yếu sự ra đời của xã hội học. Đồng thời, phân tích đánh giá các quan điểm của một số nhà xã hội học dưới cái nhìn biện chứng.
- Rút ra ý nghĩa từ các quan điểm xã hội học, so sánh, đánh giá với quan điểm Mác xít về các vấn đề xã hội đó
2.1. Những điều kiện và tiền đề ra đời xã hội học
2.2. Những đóng góp của các nhà sáng lập  xã hội học tiêu biểu
 
+ Hình thức: Học tập trung
+ PP: Thuyết trình, trình chiếu, thảo luận
+ PTDH: Máy tính, máy chiếu
 1.  
 2.  
3.  Các phạm trù cơ bản của xã hội học
 
- Phải nắm được các khái niệm của các phạm trù.
- Hiểu  và phân tích được nội hàm các phạm trù đó.
- Liên hệ với thực tiễn xã hội.
 
3.1. Cơ cấu xã hội
3.2. Xã hội hóa
3.3. Hành động xã hội và tương tác xã hội
3.4. Bất bình đẳng và cấu trúc phân tầng xã hội
 
+ Hình thức: Học tập trung
+ PP: Thuyết trình, trình chiếu, thảo luận
+ PTDH: Máy tính, máy chiếu
 
3LT
6TL
4.Các phương pháp nghiên cứu xã hội học
 
- Hiểu lý thuyết về phương pháp nghiên cứu của xã hội học.
- Các giai đoạn tiến hành điều tra xã hội học thực nghiệm.
- Vận dụng làm bài tập.
4.1 Lý thuyết về phương pháp nghiên cứu xã hôi học
4.2. Các giai đoạn tiến hành điều tra xã hội học thực nghiệm
 
+ Hình thức: Học tập trung
+ PP: Thuyết trình, trình chiếu, thảo luận
+ PTDH: Máy tính, máy chiếu
+ Vận dụng làm bài tập
 1.  
 2.  
5. Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học - Nắm được khái niệm.
- Nắm được nội dung nghiên cứu của  một số chuyên ngành xã hội học.
5.1. Xã hội hộc nông thôn
5.2. Xã hội đô thị
5.3 Xã hội học gia đình
+ PP: Thuyết trình, trình chiếu, thảo luận
+ PTDH: Máy tính, máy chiếu
 
 
3LT
6TL
 
4. Học liệu
4.1. Bắt buộc:
 • Phạm Tất Dong - Lê Ngọc Hùng “ Xã hội học” Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
4.2.Tham khảo:
 • Chung Á - Nguyễn Đình Tấn “ Nghiên cứu Xã hội học”, Nxb Chính trị Quốc gia,
 • TS Nguyễn Thế Phán “Giáo trình Xã hội học” Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Nxb Lao động – xã hội, 2002
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học phỏng vấn, trao đổi  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ - Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
 
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
- Khả năng thuyết trình trên lớp
 
 1.  
 2.  
 
 1.  
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
-Kĩ năng
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
- Bài kiếm tra viết
 
 
 
 
 
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây