Khoa GDCT, Trường ĐHSP Hà Nội 2

http://khoagdct.hpu2.edu.vn


NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI NGÀY NAY

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI NGÀY NAY
 
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Những vấn đề thời đại ngày nay
  2. Mã môn học: CT 333
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa : Giáo dục chính trị; Tổ Nguyên lý và tổ đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam)
  5. Số lượng tín chỉ : 3
 • Lý thuyết :30
 • Semina : 30
  1. Các môn học tiên quyết: Không
  2. Mô tả môn học
 • Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về sự ra đời của các tổ chức quốc tế, toàn cầu hóa, chiến tranh và hòa bình, bảo vệ di sản văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp với môn phương pháp giảng dạy giáo dục công dân, những vấn đề về lý tưởng, an ninh quốc phòng.
 • Môn học có mối quan hệ chặt chẽ với môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (1,2), Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4), Chính trị học, Pháp luật học.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
- Nắm được quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức quốc tế, trình bày được bản chất, nội dung, đặc điểm, nguyên nhân và tác động của những vấn đề mà toàn nhân loại đang cần phải quan tâm và cùng nhau giải quyết: toàn cầu hóa, chống chiến tranh và bảo vệ hòa bình; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội...
            - Mục tiêu, chương trình và phương hướng hành động chung của cộng đồng            quốc tế trong quá trình giải quyết những vấn đề của thời đại.
  - Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước với những phương hướng và giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề trên ở nước ta hiện nay.
            3.2. Kỹ năng
            - Giúp người học hình thành những kĩ năng:
  + Phân tích các khái niệm, mối quan hệ và lôgic nội tại của nội dung trong từng bài học và cả môn học.
  + Khái quát được thực trạng, phân tích rõ những nguyên nhân và tác động   của từng vấn đề có tính thời đại đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi người và cả xã hội loài người.
  + Đánh giá được những kết quả của sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế             và nước ta trong từng vấn đề của thời đại.
  + Vận dụng được những kiến thức trong nội dung bài học vào hoạt động thực tiễn của gia đình, địa phương và đất nước.
     3.3.Thái độ
            Trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị, người học tự nhận thấy phải:
  + Thể hiện sự quan tâm, lo lắng, muốn vươn lên góp phần xứng đáng vào việc giải quyết những vấn đề của thời đại đang diễn ra trong gia đình địa phương, đất nước và trên thế giới.
  + Xác định đúng vai trò và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề của thời đại.
  + Tích cực tham gia và tuyên truyền vận động người khác cùng tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường, địa phương, đất nước vì sự tiến bộ của nhân loại.
  + Tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
3.4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Củng cố và bồi dưỡng năng lực:
-Năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội
- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội
- Năng lực nhận diện các vấn đề xã hội
 
 
 
 
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I: Các tổ chức quốc tế và Khu vực Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết: Quá trình ra đời của một số tổ chức quốc tế tiêu biểu.
- Hiểu: Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức quốc tế.
- Phân tích: Tính tích cực và tiêu cực của các tổ chức quốc tế.
- Đánh giá: Một số vấn đề toàn cầu có liên quan đến các tổ chức quốc tế.
- Vận dụng: Việt Nam cần phát huy các nguồn lực trong nước và thế giới đề phát triển kinh tế, xã hội.
1.1. Liên hợp quốc
1.1.1. Sự hình thành của Liên hợp quốc
1.1.1.1. Sự ra đời của Liên hợp quốc
1.1.1.2. Tôn chỉ, mục đích
1.1.2. Cơ cấu và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc
1.1.3. Cải tổ Liên hợp quốc
1.2. Một số tổ chức an ninh – chính trị, kinh tế - thương mại
1.2.1. Một số tổ chức an ninh – chính trị
1.2.2. Một số tổ chức kinh tế thương mại
1.3. Các tổ chức phi chính phủ
1.4. Khái quát một số vấn đề toàn cầu có liên quan đến các tổ chức quốc tế
1.5. Việt Nam và các tổ chức quốc tế
 
 
 
- Giáo viên Kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
-Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
-Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
10 Tiết (5LT, 5XMN)
II: Toàn cầu hóa Kết thúc chương II, SV cần phải :
- Biết:Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản nhất.
- Hiểu: bản chất của toàn cầu hóa.
- Phân tích: bản chất và đặc điểm của toàn cầu hóa
- Đánh giá: Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, các quốc gia trong đó có Việt Nam cần phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ toàn cầu hóa.
- Vận dụng: Việt Nam cần phát huy các nguồn lực trong nước và thế giới đề phát triển kinh tế, xã hội.
1.1.Toàn cầu hóa những vấn đề lý luận chung
1.1.1. Toàn cầu hóa xu thế phát triển của lịch sử hiện nay
1.1.2. Bản chất của toàn cầu hóa
1.1.3. Đặc điểm của toàn cầu hóa
1.2. Việt Nam trước tác động của toàn cầu hóa
1.2.1. Quá trình tham gia toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam
1.2.2. Những thuận lợi và khó khăn
- Giáo viên Kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
-Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
-Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
 1.  
(10LT, 10XMN)
III: Vấn đề chiến tranh và hòa bình Kết thúc chương III, SV cần phải :
- Biết: bản chất của chiến tranh và mối quan hệ với chính trị.
- Hiểu: giá trị của hòa bình.
- Phân tích:bản chất của chiến tranh.
- Đánh giá: Vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc gìn giữ hòa bình
- vận dụng: chống nguy cơ chiến tranh.
 
3.1. Chiến tranh - nguồn gốc, bản chất và mối quan hệ với chính trị
3.1.1. Nguồn gốc, bản chất của chiến tranh
3.1.2. Các loại hình chiến tranh
3.2. Vấn đề gìn giữ hòa bình và vai trò của Liên hợp quốc
3.2.1. Các xu thế chủ yếu về liên kết và tập hợp lực lượng trên thế giới ngày nay
3.2.2. Gìn giữ hòa bình và kiểm soát vũ trang trên thế giới
3.2.3. Vai trò của Liên hợp quốc
3.3. Quan điểm của Đảng, trách nhiệm của công dân đối với vấn đề bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
3.3.1. Quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề chiến tranh và hòa bình
3.3.2. Trách nhiệm của công dân đối với vấn đề bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
 
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
10 Tiết (5LT, 5 XMN)
IV: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Kết thúc chương IV, SV cần phải :
- Biết: những kiến thức cơ bản về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của thế giới và Việt Nam.
- Hiểu: Giá trị của văn hóa và tầm quan trọng của việc gìn giữ các di sản văn hóa.
- Phân tích:
- Tổng hợp
- Đánh giá
 
4.1.Văn hóa và di sản văn hóa
4.1.1. Khái niệm văn hóa
4.1.2. Di sản văn hóa
4.1.3.Ý nghĩa của di sản văn hóa đối với đời sống nhân loại
4.2. Những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để bảo vệ các di sản văn hóa
4.2.1. Khái quát về hiện trạng di sản văn hóa thế giới
4.2.2. Các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của cộng đồng quốc tế
4.3. Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa ở Việt Nam
4.3.1. Di sản văn hóa Việt Nam
4.3.2. Một vài nét về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam
Kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy, tổ chức thảo luận nhóm, yêu cầu SV thuyết trình một vấn đề cơ bản liên quan đến nội dung bài học, thăm quan các di sản văn hóa 10 Tiết
(5LT, 5 XMN)
V: Phòng chống tệ nạn xã hội Kết thúc chương V, SV cần phải :
- Biết: - Nắm được các kiến thức cơ bản về tệ nạn xã hội và việc phòng chống tệ nạn xã hội.
- Mục tiêu, chương trình và phương hướng hành động chung của cộng đồng quốc tế và Việt Nam trong quá trình giải quyết vấn đề tệ nạn xã hội.
- Hiểu: hiểu  được bản chất các tệ nạn xã hội để biết cách phòng tránh.
- Phân tích:
- Tổng hợp
- Đánh giá: những ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội đến bản thân và cộng đồng xã hội.
- Vận dụng: Sinh viên biết phòng chánh và tuyên truyền người khác tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.
 
5.1. Tệ nạn xã hội, đặc điểm và những tác động của nó đối với sự phát triển xã hội
5.1.1. Tệ nạn xã hội, bản chất và đặc điểm chung của tệ nạn xã hội
5.1.2. Các tệ nạn xã hội điển hình trên thế giới ngày nay
5.2. Một số nết về tệ nạn xã hội trên thế giới và những giải pháp chủ yếu nhằm đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn xã hội
5.2.1. Các tệ nạn xã hội đang ngày càng gia tăng và trở thành những thách thức lớn cho nhân loại ngày nay
5.2.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm ngăn chặn sự gia tăng các tệ nạn xã hội quốc tế
5.3. Tệ nạn ma túy, mại dâm ở Việt Nam, và trách nhiệm của công dân trong việc đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội
5.3.1. Tệ nạn xã hội ở Việt Nam hiện nay
5.3.2. Tệ nạn ma túy ở nước ta hiện nay và trách nhiệm của công dân trong việc đấu tranh, phòng và chống tệ nạn ma túy
5.3.3. Tệ nạn mại dâm và trách nhiệm của công dân trong việc đấu tranh, phòng, chống tệ nạn mại dâm ở nước ta hiện nay
Giáo viên Kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
Đến lớp:
các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
 10 Tiết (5LT, 5 XMN)
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
 1. Bộ ngoại giao – Vụ các tổ chức quốc tế (2005), Các tổ chức quốc tế và Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.           
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001
 3. Đại học Quốc gia Hà Nội, Toàn cầu hoá và tác động đối với sự hội nhập của Việt Nam, Nxb Thế giới, Việt Nam, 2003.
 4. Về chủ nghĩa khủng bố (Tiếng nói bè bạn), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2002
 5. Luật di sản văn hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.
 6. Những quy định pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2002
 7. Tạp chí Di sản văn hóa
 8. Võ Khánh Vinh - Đào Trí úc, Những vấn đề  lý luận và thực tiễn của việc đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội ở nước ta, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2002
 9. Tôn Nữ Thị Ninh (1997), Các vấn đề toàn cầu, các tổ chức quốc tế và Việt Nam, NXB Trẻ, Hà Nội.
     5.2. Tham khảo
 1. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn, Toàn cầu hoá và phát triển bền vững, Nxb KHXH, Hà Nội, 2003
 2. Trương Lôi khắc, Tự Lập Bình, Lịch sử, hiện trạng và tương lai của CNXH, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007
 3. Thomas L.Friedman, Thế giới phẳng, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2007
 4. Foseph E.Stiglitz, Toàn cầu hoá và những mặt trái, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2007
 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, AIDS- một vấn đề toàn cầu, Hà Nội, 1994
 6. Nguyễn Văn Lùng, Những năm tháng và sự kiện lịch sử, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1995.
 7. Những văn bản về phòng chống tệ nạn xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.
 
5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học phỏng vấn, trao đổi,  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Nắm được các kiến thức cơ bản trong tất cả các chương.
- Tư duy phản biện sang tạo
- Bài kiểm tra điều kiện
- Bài thu hoạch cá nhân, nhóm.
- SV tích cực tham gia vào các chủ đề GV đưa ra,
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức: tổng hợp kiến thức cơ bản về những vấn đề thời đại ngày nay
-Kĩ năng: Nêu , phân tích, vận dụng  các kiến thức trong nội dung môn học.
-Tên đề tài phù hợp với nội dung môn học.
-Thực hiện theo các quy định của bài tiểu luận.
- Làm tiểu luận
 1.  

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây