Khoa GDCT, Trường ĐHSP Hà Nội 2

http://khoagdct.hpu2.edu.vn


PHƯƠNG PHÁP  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
PHƯƠNG PHÁP  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học ngành Giáo dục công dân
  2. Mã môn học: CT407
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc       
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa: GDCT; Tổ: NNLCBCCNM - LN)
  5. Số lượng tín chỉ : 2
 • Lý thuyết: 15
 • Xêmina : 30
  1. Các môn học tiên quyết: NNLCBCCNM – LN 1; Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân 2 và 3; Các tác phẩm của Mác – Ăngghen và Lênin; Lô gic học.
  2. Mô tả môn học
 • Tập trung vào các vấn đề chính: Những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học; những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của  ngành GDCD và đặc thù của phương pháp nghiên cứu khoa học ngành GDCD; cấu trúc và cách trích dẫn khoa học của một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD.
 • Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những phương pháp nghiên cứu nội dung kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân.
 • Tiếp nối các chương trình đào tạo trước: Bồi dưỡng khả năng nghiên cứu, phân tích và trình bày một cách lô gic các nội dung trong chương trình Giáo dục công dân ở THPT.
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học (đại cương/cơ sở ngành/ chuyên ngành/nghiệp vụ nào…) trong chương trình như: NNLCBCCNM – LN 1; Lịch sử triết học 1 và 2; Một số tác phẩm của Mác, Ăngghen và Lênin; Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân 2 và 3; Lô gic học.
 
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức:
Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:
 • Nắm được những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học như: cấu trúc lôgíc của một chuyên khảo khoa học; trình tự lôgíc của nghiên cứu khoa học.
 • Hiểu rõ những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành GDCD và các phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành này.
 • Nắm được cấu trúc và cách trích dẫn khoa học của một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD.
  1. Kĩ năng:
Người học phải hình thành được kỹ năng chủ yếu sau:
- Có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để triển khai và hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học nói chung cũng như một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD nói riêng.
2.3. Thái độ:
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:
- Có thái độ trân trọng và yêu quý những sản phẩm khoa học xã hội và nhân văn nói chung, khoa học giáo dục công dân nói riêng.
- Có niềm say mê NCKH và truyền thụ niềm say mê đó cho học sinh.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):
Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:
 • Năng lực nghiên cứu khoa học.
 • Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo.
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
 1.  
1. Những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học
 
- Hiểu rõ một số khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học.
- Nắm được cấu trúc lô gic của một chuyên khảo khoa học.
- Hiểu được trình tự lô gic của một công trình nghiên cứu khoa học.
- Vận dụng lý thuyết để lựa chọn và triển khai một công trình nghiên cứu khoa học cụ thể.
1.1. Một số khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học
1.2. Cấu trúc lôgíc của một chuyên khảo khoa học
1.3. Trình tự lôgíc của nghiên cứu khoa học
 
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
2. Những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của  ngành GDCD và đặc thù của phương pháp nghiên cứu khoa học ngành GDCD
 
- Xác định được đối tượng nghiên cứu và những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành GDCD.
- Hiểu rõ ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học ngành GDCD.
- Nắm rõ các phương pháp nghiên cứu khoa học của ngành GDCD.
- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành vào việc lựa chọn và triển khai một công trình nghiên cứu khoa học cụ thể của ngành GDCD.
2.1. Đối tượng, ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học ngành giáo dục công dân
2.2. Những lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành GDCD
2.3. Các phương pháp nghiên cứu khoa học của ngành GDCD
 
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
3. Cấu trúc và cách trích dẫn khoa học của một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD
 
- Nắm được cấu trúc của một bài báo, luận văn, luận án khoa học thuộc chuyên ngành GDCD.
- Biết cách trích dẫn khoa học trong khi thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD.
 
 
3.1. Cấu trúc của một bài báo thuộc chuyên ngành GDCD
3.2. Cấu trúc của luận văn, luận án khoa học thuộc chuyên ngành GDCD
3.3. Cách trích dẫn khoa học của một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD
 
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
-Thực hành
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc:
 • Vũ Cao Đàm (2002), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
 • Bùi Thanh Quất (1995), Giáo trình Lô gic học hình thức, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, Hà Nội.
  1. Tham khảo:
 • Nguyễn Văn Tân (chủ biên), Nguyễn Thị Tuất, Trịnh Thị Thu Hương (1993), Một số vấn đề về nhận thức khoa học, Nxb trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Hà Nội.
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) (Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV) (Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá) (Bài kiểm tra, phỏng vấn, trao đổi…)  
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
- Ý thức tham gia hoạt động học tập, xêmina trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập, xêmina
- Điểm danh
- Quan sát
- Bài tập thực hành trên lớp
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành GDCD nói riêng.
- Kĩ năng: Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc lựa chọn và triển khai một công trình nghiên cứu khoa học cụ thể.
- Trình bày và phân tích được những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học.
-Biết vận dụng những kiến thức đã học vào việc lựa chọn và triển khai một công trình nghiên cứu khoa học cụ thể.
- Bài kiểm tra
- Hoạt động nghiên cứu khoa học của SV
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức: Lý thuyết cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học.
 -Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động nghiên cứu khoa học.
-Thái độ: Có thái độ nghiêm túc và niềm say mê nghiên cứu khoa học.
- Tên đề tài phù hợp với chuyên ngành GDCD.
- Giải quyết được đề tài đã lựa chọn một cách khoa học, theo đúng yêu cầu của một công trình nghiên cứu khoa học.
 
- Tự lựa chọn và triển khai một công trình nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành GDCD.
 1.  

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây