LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM

Thứ bảy - 04/03/2017 09:33
LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Lịch sử tư tưởng Việt Nam
  2. Mã môn học: CT329
  3. Môn học bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học
+Khoa : Giáo dục Chính trị
+ Tổ: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
 1. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết:  15
 • Semina : 30
 • Thực hành : 0
  1. Các môn học tiên quyết: Không
  2. Mô tả môn học
 • Nắm bắt được cội nguồn và những nội dung kiến thức cơ bản của lịch sử tư tưởng của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan.
 •  Nắm bắt được một cách hệ thống những tư tưởng Việt Nam từ thời tiền sử đến dầu thế kỷ XX.
 • Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng nào trong chương trình giáo dục phổ thông môn: Giáo dục công dân.
 • Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học chuyên nghành sâu ( như môn: Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Đạo đức học, Chính trị học) trong chương trình.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
 •  Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan.
 • Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con người.
 • Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích các vấn đề chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.
 • Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
  1. Kĩ năng
 • Biết khái quát về lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ cơ bản.
 • Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta.
  1. Thái độ
 • Có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc thông qua việc học tập những tư tưởng Việt Nam qua các thời kỳ.
 • Chống lại những tư tưởng phản động của các thế lực trong và ngoài nước.
  1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
 • Năng lực dạy học
 • Năng lực tìm hiểu các vấn đề chính trị-xã hội.(Phẩm chất chính trị)
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I. Tư tưởng của cư dân thời tiền sử và sơ sử
 
Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết được thế giới quan của người Việt thời ký tiền sử và thời ký Đông Sơn.
1.1. Cư dân thời tiền sử
1.2. Tư tưởng thời kỳ Đông Sơn
 
- Trước khi lên lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề giáo viên đưa ra. Đồng thời SV còn làm việc theo nhóm, nghiên cứu các vấn đề GV yêu cầu và viết báo cáo chung.
 
-Trên lớp SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận; ghi lại các kết luận của giáo viên.
LT: 02
TL: 04
II.Tư tưởng của cư dân thời kỳ Bắc thuộc (từ cuối thế kỷ II TCN đến thế kỷ X sau công nguyên)
 
- Biết và hiểu được quá trình Hán hóa và chống Hán hóa trong tư tưởng Việt Nam thời Bắc thuộc.
- Phân tích và lý giải được những ảnh hưởng của những tư tưởng này ở Việt Nam.
2.1. Tình hình kinh tế, chính trị- xã hội thời kỳ Bắc thuộc
2.2. Tư tưởng thời kỳ Bắc thuộc
2.3. Hán hóa và xu hướng chống Hán hóa thời kỳ Bắc thuộc
 
- Trước khi lên lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề giáo viên đưa ra. Đồng thời SV còn làm việc theo nhóm, nghiên cứu các vấn đề GV yêu cầu và viết báo cáo chung.
 
-Trên lớp SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận; ghi lại các kết luận của giáo viên.
LT: 03
TL: 06
III.Tư tưởng Việt Nam thời kỳ hình thành, củng cố quốc gia phong kiến độc lập (từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XIX)
 
- Nắm được các tư tưởng về: đường lối trị nước, các tư tưởng chính trị-xã hội, về đạo làm người, về chuẩn mực đạo đức của con người qua các nhà tư tưởng tiêu biểu của Việt Nam.
- Phân tích được những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của người Việt để từ đó có thể ứng dụng trong việc nghiên cứu và giải thích các vấn đề chính trị-xã hội hiện nay ở Việt Nam đặc biệt là lòng yêu nước của người Việt trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.
- Có lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
 
 
3.1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV
3.2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI
3.3. Tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII
 
- Trước khi lên lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề giáo viên đưa ra. Đồng thời SV còn làm việc theo nhóm, nghiên cứu các vấn đề GV yêu cầu và viết báo cáo chung.
 
-Trên lớp SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận; ghi lại các kết luận của giáo viên.
LT: 05
TL: 10
IV.Tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
 
- Biết và hiểu được các phong trào yêu nước ở Việt nam cuối thế kỷ XIX đầu thế ký XX.
- Lý giải được con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn cho dân tộc Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
4.1. Điều kiện kinh tế, chính trị , xã hội, tư tưởng ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
4.2.Tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX
4.3.Tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX
 
- Trước khi lên lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề giáo viên đưa ra. Đồng thời SV còn làm việc theo nhóm, nghiên cứu các vấn đề GV yêu cầu và viết báo cáo chung.
 
-Trên lớp SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận; ghi lại các kết luận của giáo viên.
LT: 05
TL: 10
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
[1] Nguyễn Tài Thư(Chủ biên) (1993), Lịch sử tư tưởng Việt Nam tập 1, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
[2] Lê Sỹ Thắng(1997), Lịch sử tư tưởng Việt nam tập 2, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
 1. Tham khảo
[3] Nguyễn Công Bá (2012), Lịch sử tư tưởng Việt Nam,NXB Thuận Hóa, Huế.
[4] Nguyễn Trọng Chuẩn (Chủ biên) (2006), Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
[5] Nguyễn Hùng Hậu (2010), Đại cương lịch sử triết học Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[6] Nguyễn Hoài Văn (Chủ biên) (2010), Đại cương lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX, NXB Chính trị Quốc gia , Hà Nội.
 
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về những tư tưởng cơ bản trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. - Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá. Bài kiểm tra  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
 
- Quan sát
 
-Thảo luận  nhóm.
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, Hiểu Hiểu được những tư tưởng cơ bản nhất của người Việt về thế giới quan và nhân sinh quan.
-Biết vận dụng một số tư tưởng cơ bản trong lịch sử vào lý giải những vấn đề chính trị -xã hội, khoa học và đời sống ở nước ta.
- Bài thu hoạch
 
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) - Kiến thức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kỹ năng
 
 
 
 
 
 
- Thái độ
-Hiểu biết các tư tưởng cơ bản về thế giới quan và nhân sinh quan của người Việt trong suốt chiều dài lịch sử.
-Có khả nang lý giải những vấn đề chính trị- xã hội hiện nay.
-Có lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
-Kiếm tra viết
 1.  
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây