XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Thứ sáu - 03/03/2017 21:40
XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
1. Thông tin về môn học
1.1. Tên môn học: Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam
1.2. Mã môn học: QA910
1.3. Môn học:  Bắt buộc
1.4. Đơn vị phụ trách môn học:  Khoa Giáo dục Chính trị
1.5. Số lượng tín chỉ: 04
- Lý thuyết:15  tiết
- Xemina:  30 tiết
- Tự học: 60 tiết
1.6. Môn học tiên quyết: Không
1.7. Mô tả môn học: Môn học tập trung nghiên cứu Quan điểm của Đảng, nhà nước ta về xây dựng chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; kiến thức về đại dương và chủ quyền biển, đảo Việt Nam; kiến thức về Luật pháp Quốc tế và Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nội dung giải pháp tăng cường bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới.trên cơ sở đó góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững các vùng biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Mục tiêu môn học.
2.1. Kiến thức:
- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam; những khái niệm về biên giới và đường biên giới trên biển, thềm lục địa, đất liền và trên không;
- Hiểu và trình bày được quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam;
2.2. Kỹ năng:
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào dạy học nội dung "Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia" trong chương trình GDQP&AN trung học phổ thông.
- Nhận biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam của các thế lực thù địch.
- Nhận biết các yêu cầu và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
- Biết cách tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
 2.3. Thái độ: - Xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
- Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc;
- Kiên quyết phản đối, lên án, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
 2.4. Năng lực:
- TC  1.1. Phẩm chất chính trị
- TC  3.1. Năng lực giáo dục qua dạy học môn học
- TC  4.2. Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông
- TC  1.2. Trách nhiệm công dân
- TC  4.1. Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn
 
3. Nội dung môn học.
 
Chương Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức; PP, PT DH Thời lượng trên lớp
I: Hiểu biết chung về lãnh thổ quốc gia và biên giới quốc gia
 
- Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản về chủ quyèn lãnh thổ, biên giới quốc gia;
- Trình bày được sự hình thành và phát triển lãnh thổ biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
  1. Lãnh thổ quốc gia,  biên giới
quốc gia
  1. Lãnh thổ quốc gia
  2. Biên giới quốc gia
1.2.Lãnh thổ biên giới nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2.1.Lãnh thổ thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2.3.Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Hình thức dạy học trên lớp.
- PP chính:
 +Thuyết trình
 +Thảo luận
- P. tiện:
+Bảng
+Máy chiếu
10
II: Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
 
- Biết được những kinh nghiệm bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia của ông cha ta;
- Phân tích, đánh giá được các quan điểm của Đảng ta về xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia.
- Vận dụng: trong giảng dạy, trong tuyên truyền vận động mọi người thực hiện tốt quan điểm, nội dung của Đảng, Nhà nươc ta về xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia.
2.1. Một số kinh nghiệm bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia của ông cha ta
2.1.1. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trước hết là trách nhiệm của Nhà nước, của triều đình, Trung ương
2.1.2. Sử dụng chính sách “Mềm dẻo phương xa” (Nhu viễn)
2.1.3. Thực hiện một cách hiệu quả chính sách “Kinh tế kết hợp giữ biên cương Tổ quốc”
2.1.4. Kết hợp sức mạnh ngoại giao với sức mạnh quân sự
2.1.5. Kết hợp nhiều thứ quân tạo sức sức mạnh to lớn trong quản lý, bảo vệ biên giới.
2.2. Quan điểm, nội dung, giải pháp của Đảng, Nhà nươc ta về xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia.
2.2.1. Quan điểm của Đảng ta về xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia.
2.2.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia.
2.2.3. Một số giải pháp bảo vệ biên giới quốc gia
- Hình thức dạy học trên lớp.
- PP chính:
 +Thuyết trình
+Thảo luận
- P. tiện:
+Bảng
+Máy chiếu
10
III: Quy chế pháp ký về biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiểu được một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế về biên giới quốc gia; Quy chế pháp lý về biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Vận dụng kiến thức đã học vào công giảng dạy, công tác tuyên truyền giữ gìn bảo vệ biên giới quốc gia của Tổ quốc.
3.1. Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế về biên giới quố gia
3.1.1. Nguyên tắc toàn ven lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới quốc gia.
3.1.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp về biên giới, lãnh thổ bằng phương thức hòa bình.
3.1.3. Nguyên tắc về xác định biên giới quốc gia
3.1.4. Xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia.
3.2. Quy chế pháp lý biên giới quôc gia trên đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3.2.1. Quy chế pháp lý về biên giới quôc gia trên đất liền
3.2.2. Nội dung quy chế pháp lý về biên giới quôc gia trên đất liền
3.3. Quy chế pháp lý về biên giới quôc gia trên biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3.3.1. Quy chế pháp lý về biên giới quôc gia trên biển
3.3.2. Nội dung Quy chế pháp lý về biên giới quôc gia trên biển
- Hình thức dạy học trên lớp.
- PP chính:
 +Thuyết trình
+Thảo luận
- P. tiện:
+Bảng
+Máy chiếu
15
IV: Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia - Trình bày được đặc điểm, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Phân tích, đánh giá được các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.
- Hiểu và trình bày được các nguyên tắc, nội dung, hình thức quản lý, bảo vệ biên giới
 
4.1. Một số đặc điểm về biên giới
4.1.1. Đặc điểm về địa hình, thời tiết khí hậu
4.1.2. Đặc điểm về dân cư, chính trị
4.1.3. Đặc điểm về kinh tế-xã hội quốc phòng và an ninh
4.2. Quan điểm của Đảng ta về biên giới và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
4.2.1. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp cac ngành
4.2.2. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phải dựa vào dân, trực tiếp là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới
4.2.3. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phải xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt, chuyên trách thực sự vững mạnh
4.3. Nguyên tắc, nội dung, hình thức quản lý, bảo vệ biên giới.
4.3.1. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ biển giới
4.3.2. Nội dung quản lý bảo vệ biên giới
4.3.3. Hình thức quản lý, bảo vệ biên giới
4.4. Đấu tranh phòng chống phản động ở khu vự biên giới
4.4.1. Nguyên nhân làm nảy sinh phản động
4.4.2. Phân loại phản động
4.4.3. Thủ đoạn hoạt động và công tác đấu tranh phòng chống phản động
- Hình thức dạy học trên lớp.
- PP chính:
 +Thuyết trình
+Thảo luận
- P. tiện:
+Bảng
+Máy chiếu
10
4. Học liệu
4.1. Học liệu bắt buộc
 [1].Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Giáo trình xây dựng bảo vệ chủ quyền lãng thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam. (Dùng cho đào tạo Giáo viên, Giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh). Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[2].Bộ Quốc phòng (2007), Giáo trình Một số nội dung cơ bản về lãnh thổ, biên giới quốc gia, Nxb QĐND, Hà Nội.
 
4.2. Học liệu tham khảo:
[1].Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình giáo dục quốc phòng đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[2].Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Biển, đại dương và chủ quyền biển, đảo Việt, Hà Nội.
 [3]. Quân chủng Hải quân BQP (2008), Một số vấn đề về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội.
5. Kiểm tra đánh giá
T.T Dạng thức
đánh giá
Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
1 Đánh giá ban đầu (đánh giá chuẩn đoán) Những kiến thức kỹ năng ban đầu của sinh viên Tùy theo nội dung kiểm tra đánh giá Bài kiểm tra, phỏng vấn trao đổi  
2 Đánh giá quá trình       30%
2.1. Đánh giá ý thức thái độ - Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ được giao về nhà.
- Ý thức tham gia học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thưc hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê
- Quan sát bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
- Phiếu tự đánh giá
- Phiếu đánh giá chéo giữa sinh viên với sinh viên
10%
2.2. Đánh giá kiến thức, kỹ năng - Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Biết, hiểu, vận dụng.
 - Thuần thục, chưa thuần thục
- Bài thu hoạch
- Hành động của sinh viên
20%
3 Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) - Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Thái độ
Tùy theo đề thi - Kiểm tra viết: Tự luận 70%
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây