CHÍNH TRỊ HỌC

Thứ hai - 27/02/2017 10:22
 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CHÍNH TRỊ HỌC
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Chính trị học
  2. Mã môn học: CT217
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Tổ NNLCBCCNM - LN, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết: 15
 • Semina: 30
 • Thực hành:
  1. Các môn học tiên quyết: các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức nghiệp vụ
  2. Mô tả môn học
 • Môn học tập trung vào vấn đề trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chính trị học, hình thành kĩ năng và thái độ đúng đắn, phù hợp cho sinh viên trước các hiện tượng, tình huống chính trị trên cơ sở vận dụng sáng tạo kiến thức của môn học
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
 • Trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, không có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn) vì ở bậc giáo dục bắt buộc (THCS) chương trình giáo dục công dân tập trung vào nội dung về đạo đức
 • Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học  khoa học chính trị như:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử các học thuyết chính trị, Hiến pháp và các định chế chính trị… trong chương trình.
2. Mục tiêu môn học
2.1. Mục tiêu kiến thức
Người học nắm những kiến thức cơ bản về chính trị học
+ Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của chính trị học
+Biết nhận diện, phân tích, lý giải bản chất của các vấn đề, hiện tượng chính trị
+Biết được những vấn đề cơ bản trong chủ trương, đường lối chính trị của Đảng
+ Biết được bản chất, đặc trưng của quyền lực chính trị, động lực chính trị.
          + Hiểu rõ mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế.
+ Biết được vị trí, chức năng, cấu trúc, nguyên tắc và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị;trình bày được mục đích, tôn chỉ hoạt động của các tổ chức chính trị chủ chốt
+Biết được những xu hướng vận động của chính trị trong thời đại ngày nay.
2.2. Mục tiêu kỹnăng
+Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các tình huống, vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn.
+ Có khả năng xác định, phân biệt được những quan điểm sai trái, thù địch, phản động về thể chế chính trị; về thể chế kinh tế; về đảng cầm quyền; về chế độ nhất nguyên ở nước ta hiện nay.
+Phát hiện những vấn đề đang đặt ra về quyền lực chính trị, động lực chính trị; mối quan hệ biện chứng giữa chính trị và kinh tế; xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
+ Tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường, và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức;
+ Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các điều lệ, nghị quyết của các tổ chức chính trị - XH chủ chốt
2.3. Thái độ
+Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội thực tiễn của địa phương và đất nước.
+Củng cố niềm tin của sinh viên vào tính đúng đắn của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước
2.4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù
Môn học đáp đứng các năng lực Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục;Năng lực dạy học; Năng lực hoạt động xã hội.
3. Nội dung môn học
 
Chương Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của Chính trị học
 
Kết thúc chương 1, sinh viên cần:
-Biết được các khái niệm: chính trị, chính trị học
-Biết được đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của chính trị học
- Hiểu được ý nghĩa của việc học tập môn chính trị học
-Xác định được các kĩ năng, thái độ đúng đắn cần có nhằm tạo động lực cho việc học tập môn chính trị học có hiệu quả
1.1 Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của Chính trị học
1.1.1 Khái niệm chính trị và chính trị học
1.1.2 Đối tượng nghiên cứu của Chính trị học
1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Chính trị học
1.3 Phương pháp nghiên cứu của Chính trị học
1.3.1 Phương pháp nghiên cứu liên ngành
1.3.2 Phương pháp  nghiên cứu đặc thù
1.4 Ý nghĩa của việc học tập môn Chính trị học
1.4.1 Về mặt lý luận
1.4.2 Về mặt thực tiễn
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
1 LT
2TL
Chương 2
Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị
Kết thúc chương 2, sinh viên cần:
-Biết những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác _Lênin về chính trị
- Hiểu được khái niệm, bản chất và những nội dung cơ bản  của chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh
-Có khả năng phân tích, so sánh, các luận điểm của của chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị
-Có thái độ tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ những quan điểm đúng đắn của chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị
-Bước đầu biết vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá các hiện tượng, tình huống chính trị đương thời
2.1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị
2.1.1. Về bản chất chính trị
2.1.2. Về đấu tranh giai cấp
2.1.3. Về giai cấp công nhân và sự lãnh đạo của Đảng
2.2. Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
2.2.1 Khái niệm
2.2.2 Bản chất
2.2.3 Những nội dung cơ bản trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
2LT
4TL
Chương 3
Quyền lực chính trị
 
 
Kết thúc chương 3, sinh viên cần:
- Hiểu được các khái niệm: quyền lực, quyền lực chính trị
-Biết được đặc điểm, cấu trúc của quyền lực và quyền lực chính trị.
- Hiểu rõ cơ chế thực hiện quyền lực chính trị
-Hiểu, phân tích, đánh giá  được những nội dung cơ  bản của vấn đề quyền lực trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 3.1. Quyền lực
3.1.1.Khái niệm quyền lực
3.1.2. Đặc điểm của quyền lực
3.1.3. Cấu trúc của quyền lực
3.2. Quyền lực chính trị
3.2.1. Khái niệm quyền lực chính trị
3.2.2. Đặc điểm của quyền lực chính trị
3.2.3. Cấu trúc của quyền lực chính trị
3.2.4. Cơ chế thực hiện quyền lực chính trị
3.3 Quyền lực chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
2LT
4 TL
Chương 4
Động lực chính trị
 
Kết thúc chương 4, sinh viên cần:
-Biết được khái niệm, cấu trúc của động lực chính trị, phân biệt các động lực chính trị
-Biết được những nội dung cơ bản của vấn đề Phát huy động lực chính trị trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay
-Phát hiện những vấn đề đang đặt ra về động lực chính trị ở nước ta hiện nay
4.1.Động lực và cấu trúc của động lực chính trị
4.1.1. Khái niệm động lực chính trị
4.1.2. Cấu trúc của động lực chính trị
4.2. Những động lực chính trị chủ yếu
4.2.1. Theo lĩnh vực lợi ích
4.2.2. Theo tính chất lợi ích
4.2.3 Theo thời gian thực thi lợi ích
4.3 Phát huy động lực chính trị trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
2LT
4TL
Chương 5 Chính trị với kinh tế
 
 
Kết thúc chương 5, sinh viên cần:
-Biết được những khái niệm cơ bản trong phạm vi mối quan hệ giữa kinhh tế và chính trị
- Hiểu rõ mối quan hệ biện chứng giữa chính trị và kinh tế.
- Xác định những biểu hiện và những vấn đề đang đặt ra với mối quan hệ này
-Phân tích, đánh gia được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế
-Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - chính trị
-Tin tưởng, ủng hộ đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về vấn đề này
 5.1 Tư tưởng của C.Mác-Ph.Ăngghen và V. Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế
5.1.1. Những khái niệm cơ bản
5.1.2. Bản chất mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế
5.2. Quan hệ giữa chính trị với kinh tế trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
5.2.1. Đổi mới tư duy về giữa chính trị với kinh tế
5.2.2. Đổi mới và tăng cường vai trò của Đảng, Nhà nước trong  việc giải quyết quan hệ giữa chính trị và kinh tế
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
2LT
4TL
 
Chương 6
Hệ thống chính trị
 
 
Kết thúc chương 6, sinh viên cần:
- Biết khái niệm hệ thống chính trị
-Hiểu được các nội dung cơ bản của vấn đề lý chung về hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính trị ở Việt Nam
-Phân tích, đánh giá được thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
- Vận dụng: góp phần hoàn thiện các phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
6.1.Lý luận chung về hệ thống chính trị
6.1.1 Khái niệm
6.1.2. Cấu trúc    
6.1.3. Chức năng
6.1.4. Nguyên tắc và cơ chế vận hành
6.1.5. Quan hệ chính trị
6.2. Hệ thống chính trị ở Việt Nam nay
6.2.1. Đặc điểm
6.2.2. Cấu trúc và chức năng
6.2.3. Nguyên tắc và cơ chế vận hành
6.2.3. Thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
6.2.3. Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam trong thời gian tới
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
2LT
4TL
Chương 7
Những xu hướng chính trị hiện nay
 
 
Kết thúc chương 7, sinh viên cần:
-Biết được các đặc điểm và xu thế phát triển mới của thời đại ngày nay
- Hiểu được các xu hướng chính trị hiện nay
-Phân tích, đánh giá đối với các xu hướng chính trị hiện nay
- Có thái độ đúng đắn, lập trường quan điểm cách mạng, khoa học đối với xu hướng chính trị ở Việt Nam hiện nay
7.1. Đặc điểm, các xu thế phát triển mới của thời đại và tác động của chúng đối với các xu hướng chính trị hiện nay
7.1.1. Đặc điểm    
7.1.2. Một số  xu thế phát triển mới của thời đại
7.2. Các xu hướng chính trị hiện nay
7.2.1. Xu hướng chính trị ở các nước tư bản chủ nghĩa
7.2.2. Xu hướng chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
2LT
4TL
Chương 8:
Xử lý tình huống chính trị
 
Kết thúc chương 8, sinh viên cần:
-Hiểu được khái niệm, đặc điểm của các tình huống chính trị-xã hội
- Nhận biết, phân tích, đánh giá được các tình huống, điểm nóng chính trị - xã hội
-Đề xuất các phương án nhằm giải quyết các tình huống, điểm nóng chính trị - xã hội
8.1. Khái niệm, đặc điểm của tình huống chính trị
8.1.1. Khái niệm
8.1.2. Đặc điểm
8.2. Xử lý các điểm nóng chính trị - xã hội
8.2.1. Nhận diện các tình huống, điểm nóng chính trị -xã hội
8.2.2. Phương án xử lý các tình huống, điểm nóng chính trị -xã hội.
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
2TL
4LT
 
4.Học liệu
 1.  Bắt buộc
- Giáo trình Chính trị học, Nguyễn Văn Long (chủ biên), Nxb Đại học sư phạm, 2012.
- Giáo trình Chính trị học đại cương, Pgs.Ts Nguyễn Văn Vĩnh, Pgs.Ts Lê Văn Đính (đồng chủ biên),Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015.
 1. .Tham khảo
- Giáo trình Chính trị học so sánh, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Pgs,TS Lưu Văn An (chủ biên), NXb Chính trị quốc gia
 1. Kiểm tra, đánh giá
TT Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
1 Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức cơ bản của môn học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Phỏng vấn
-Trao đổi
 
2 Đánh giá quá trình       30%
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
10%
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức:
 
 
 
- Kĩ năng:
- Biết, hiểu được các vấn đề cơ bản của chính trị học.
- vận dụng kiến thức đã học để lý giải các hiện tượng, tình huống chính trị - xã hội trong thực tiễn
- Bài kiểm tra
- Ý thức, kết quả khi tham gia thảo luận nhóm, xemmina
20%
3 Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kĩ năng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Thái độ:
 
-Trình bày, phân tích được các nội dung, vấn đề cơ bản của chính trị; xu hướng của chính trị hiện nay; nhận diện được các tình huống, điểm nóng chính trị- xã hội.
- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc lý giải, đánh giá và đề xuất các phương án giải quyết các tình huống,  sự kiện, hiện tượng chính trị trong thực tiễn
- Thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
-Kiếm tra viết
 
70%

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây