CHUYÊN ĐỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Chủ nhật - 26/02/2017 22:33
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
CHUYÊN ĐỀ: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Chuyên đề CNXH KH
  2. Mã môn học: CT218
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: tự chọn.
  4. Đơn vị phụ trách môn học
+ Khoa : Giáo dục chính trị
+ Tổ Nguyên lý
 1. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết :15
 • Semina : 30
 • Thực hành :
  1. Các môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 1, phần 2)
  2. Mô tả môn học
 • Tập trung vào những vấn đề chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục lập trường, tư tưởng cho học sinh phổ thông, cũng như cung cấp kiến thức chuyên sâu cho HSPT trong cách nhìn nhận các vấn đề chính trị xã hội.
 • Trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, không có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn) vì ở bậc giáo dục bắt buộc (THCS) chưa có các chuyên đề nâng cao
 •  Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học chuyên ngành chuyên sâu nhất là những modul có liên quan đến các kiến thức triết học, tôn giáo, đường lối, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
          - Phân tích, đánh giá được các vấn đề như sứ mệnh lịch sử cuả GCCN, xây           dựng nền dân chủ           XHCN, vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong quá trình xây           dựng CNXH; gìn giữ và phát huy các giá trị        văn hóa Việt Nam trong bối           cảnh hội nhập quốc tế.
          3.2. Kỹ năng
          Có năng lực nhận diện các vấn đề chính trị – xã hội trong thực tiễn xây dựng     chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
          - Biết vận dụng quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận diện được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch.
          - Biết giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn của          quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
          3.3.Thái độ
          - Có ý thức chính trị - xã hội, thái độ kiên định về lập trường, tư tưởng, có         tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những quan điểm, chủ trương,        chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; chống lại biểu hiện thờ ơ về        chính trị và những quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện          tiêu cực trong đời sống xã hội.
          - Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa     xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
          3.4. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :
          - Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội
          - Năng lực dạy học
          - Năng lực Năng lực tham gia các hoạt động xã hội
 
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I: SỬ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết:Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ về giai cấp công nhân Việt Nam.
- Hiểu: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.
- Phân tích: Khái niệm giai cấp công nhân và mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân.
- Đánh giá: Vai trò của Đảng Cộng sản trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.
- Vận dụng: Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
1.1. Một số vấn đề lý luận về giai cấp công nhân Việt Nam
1.1.1. Khái niệm giai cấp công nhân Việt Nam
1.1.2. Tình hình và đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.2.3. Đảng Cộng sản - đội tiên phong của giai cấp công nhân
2.1. Nội dung và điều kiện thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
2.1.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam
2.2.2 Điều kiện thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
 các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
8 tiết (4LT, 4TL)
II: DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
 
Kết thúc chương II, SV cần phải :
- Biết: Bản chất và nội dung của dân chủ và dân chủ cơ sở.
- Hiểu: Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình phát triển đất nước.
- Phân tích: SV phân tích được bản chất và nội dung của dân chủ, so sánh dân chủ TS và DC XHCN
- Đánh giá: tầm quan trọng của dân chủ.
- Vận dụng: Thực hành dân chủ trong cuộc sống.
1.1. Những vấn đề lý luận chủ yếu về dân chủ
1.1.1. Lịch sử hình thành vấn đề dân chủ và tính đa dạng trong cách tiếp cận phạm trù dân chủ
1.1.2. Bản chất và nội dung của phạm trù dân chủ
1.1.3. Vấn đề xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam
2.1 Dân chủ hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
2.1.1 Dân chủ hóa là lực đẩy đối với tiến trình đổi mới, là con đường dẫn tới dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
2.2.2 Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
 các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
8 tiết (4LT, 4TL)
III VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Kết thúc chương III, SV cần phải :
- Biết: khái niệm và đặc điểm dân tộc Việt Nam.
- Hiểu: Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề dân tộc.
- Phân tích: Sv phân tích được đặc điểm dân tộc Việt Nam, và các quan hệ dân tộc ở Việt Nam.
- Đánh giá: tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
- Vận dụng: ý thức, trách nhiệm trong việc đoàn kết trong cộng đồng xã hội.
 
1.1. Vấn đề dân tộc ở Việt Nam
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Đặc điểm dân tộc và các quan hệ dân tộc ở Việt Nam
2.1 Chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc
2.1.1 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam
2.2.2.Một số chính sách về vấn đề dân tộc
 
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
 các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
8 tiết (4LT, 4TL)
IV: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
 
Kết thúc chương IV, SV cần phải :
- Biết: Một số vấn đề lý luận về văn hóa.
- Hiểu: Mối quan hệ giữa văn hóa và xã hội.
- Phân tích: mối quan hệ giữa phát triển văn hóa và phát triển con người.
- Đánh giá: Thực trạng văn hóa Việt Nam hiện nay.
- Vận dụng: Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
1.1. Một số vấn đề lý luận về văn hóa
1.1.1. Quan niệm về văn hóa
1.1.2. Văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
2.1. Thực trạng và giải pháp nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
2.1.1. Thực trạng nền văn hóa Việt Nam
2.1.2. Giải pháp nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam
Giáo viên Kết hợp
phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy
 
 
 
Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung
 
 
 
 
Đến lớp:
 các nhóm trao đổi, thảo luận; Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận.
6 tiết (3LT, 3TL)
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
 1. Bộ Giáo dục và đào tạo (2009), Giáo trình CNXH KH, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 2. N.M. Voskresenskaia, N.B. Davletshina (Phạm Nguyên Trường dịch), Chế độ dân chủ nhà nước và xã hội (2009), Nxb Tri thức, Hà Nội.
 3. Bùi Đình Bôn (2013), Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Nxb Lao động, Hà Nội.
 4. Nguyễn Văn Dân (2009), Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
 5. Phan Ngọc, Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam (1998), NXB Văn Hóa Thông Tin, Hà Nội.
 6. Đặng Nghiêm Vạn (2003), Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TPHCM.
          5.2. Tham khảo
 1. Hoàng Chí Bảo (2010), Dân chủ và Dân chủ ở cơ sở nông thôn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 2. Nguyễn Thị Quế - Hoàng Nguyên Giáp (đồng chủ biên) (2010), Giai cấp công nhân ở các tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 3. Văn Tạo (2008), Đổi mới tư duy về giai cấp công nhân- kinh tế tri thức và công nhân tri thức, , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 4. Đỗ Quang Hưng (Chủ biên), Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 5. Đậu Tuấn Nam (chủ biên) (2010), Vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 
Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học Phỏng vấn, trao đổi.  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp/phòng thí nghiệm/phòng thực hành…
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết được nội dung các vấn đề
 
- Nắm bắt nhanh các vấn đề xã hội
- Bài kiểm tra
- Bài thu hoạch cá nhân, nhóm.
- SV tích cực tham gia vào các chủ đề GV đưa ra
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kĩ năng:
Nắm được những nội dung cơ bản  của một số vấn đề chính trị xã hội trong quá trình đi lên xây dựng CNXH
- Nhận diện các vấn đề chính trị xã hội, vận dụng  các kiến thức trong nội dung môn học.
- Bài kiếm tra viết.
 1.  

 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây