CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Thứ hai - 27/02/2017 10:32
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Chuyên đề kinh tế chính trị
  2. Mã môn học:CT217
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa : Khoa GDCT; Tổ: Nguyên lý)
  5. Số lượng tín chỉ : 2
 • Lý thuyết : 15
 • Semina : 30
 • Thực hành :
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
 • Môn học  nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức ,kỹ năng cơ bản về các vấn đề kinh tế chính trị như tăng trưởng kinh tề và phát triển kinh tế ,các quy luật kinh tế cơ bản ,các thành phần kinh tế, công nghiệp hóa hiện đại hóa ,kinh tế thị trường , hội nhập kinh tế quốc tế…
Thông qua môn họcgiúp cho sinh viênvân dụng vào giảng day các vấn đề kinh tế trong chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học như môn nguyên lý 2,môn  kinh tế học ,tác phẩm kinh điển(bộ tư bản của Mác )
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiên thức:
 • -Hiểu được tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến nó.
 • -Nắm được các quan điểm trước Mác  và quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin về giá trị ,hàng hóa ,đồng thời cũng thấy rõ vai trò của các quy luật kinh tế trong nền sản xuất hàng hóa .
 • -Nắm vững được các kiến thức cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như: phát triển kinh tế nhiều thành phần, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
  1. Kỹ năng:
 •     -Phân biệt được sự thành công   của Mác với  các trường phái trước Mác về giá trị .
 • .   -Biết vận dụng các quy luật kinh tế cơ bản của sản xuât hàng  hóa  vào thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta .
 •     -Nhận diện  được  các thành phần kinh tế cơ bản của nước ta hiện nay,thấy  được công nghiệp hóa hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ,hiểu đươc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thấy rõ được tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam ,từ đó đề xuất một số giải pháp có tính thực tiễn để phát triển nền kinh tế ở nước ta
  1.      Thái độ:
 • - Cần có cách nhìn khách quan về nền sản xuất hàng hóa ,tôn trọng  các quy luật kinh tế,
 • -Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động có hiệu quả,tạo môi trường an toàn để đưa nền kinh tế của nước ta phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhà nước ta đã lựa chọn .
 •  
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I.Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế-Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này ở Việt nam hiện nay Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Hiểu được tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế
- Phân tích được vai trò,ý nghĩa  của tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế đối với Việt nam  .
 
1.1 Tăng trưởng kinh tế.
1.11 Khái niệm tăng trưởng kinh tế.
1.1.2 Vai trò của tăng trưởng kinh tế.
1.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
1.1.4 Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế đối với Việt nam hiện nay.
1.2 Phát triển kinh tế.                                                                                                                                                                                           
1.2.1 Khái niệm và biểu hiện của phát triển kinh tế.
1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.
1.2.3Tiến bộ xã hội .
1.2.4 Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với Viêt nam hiện nay.
-Trước khi đến lớp ,sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân ,chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
_Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình ,ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết .
 
 1.  
 2.  
 1. . Sản xuất hàng hóa và các  quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa.
_Biết được các quan điểm trước Mác về giá trị
-Hiểu được sản suất hàng hóa và các thuộc tinh của hàng hóa,các quy luật kinh tế trong nền sx hàng hóa
-Vận dụng được các quy luật kinh tế vào tronghoạt động thực tiễn sx,kinh doanh, đối với Chính phủ và chủ cácdoanh nghiệp
 2.1 Những quan điêm trước Mác về giá trị .
2.1.Trường  phái trọng thương.
2.1.2 Trường phái trọng nông.
2.1.3 Trường  phái tư sản cổ điển Anh.
2.2 Quan điểm của Mác –Lênin về giá trị .
2.2.1 Sản xuất hàng hóa và các hình thức sản xuât hàng  hóa  trong lịch sử.
2.2.2 Hàng hóa và lượng giá trị của hàng hóa
2.2.3 Các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa và ý nghĩa của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam .
 
 
-Trước khi đến lớp ,sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân ,chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
_Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình ,ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết .
 
 
 
 
 1.  
 2.  
III. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam -Biết được thời kỳ quá đô và quá độ lên CNXH ở Việt nam ,các thành phần kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
_Phân tích được vai trò của từng thành phần kinh tế .
_Vận dụng ;Đưa ra được các giải pháp phát triên các thành phần kinh tế này để xây dựng và phát triển nền kinh tế ở Việt nam hiện nay .
3.1 Thời kỳ quá độ và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam.
3.1.1Quan điểm của chủ nghĩa Mác –Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .
3.1.2 Tính  tất  yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam .
3.2.Sự cần thiết khách quan phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
3.2.1 Vấn  đề sở hữu về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam.
3.2.2 Sự tồn tại khách quan củakinh tế nhiều thành
Trước khi đến lớp ,sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân ,chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
_Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình ,ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết .
 
 
 1.  
 2.  
    phần .
3.2.3 Lợi ích của việc phát triển kinh tế nhiều thành phần
3.3  Đặc điểm các thành phần kinh tế và các giải pháp để phát triển  các thành phần kinh tế này  trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.
3.3.1 Đặc điểm các thành phần kinh tế .
3.3.2 Các giải pháp để phát triển các thành phần kinh tế trong thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam .
   
 
 
 
 
 
 
 
IV.Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 
-Biệt được các vấn đề cơ bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa, lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế thị trường.
-Hiểu được nội dung của công nghiệp hóa ,hiện đại hóa , vì sao công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ , đặc trưng và bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
-Vận dụng :đưa ra các tiền đề cân thiết để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiên đại hóa, các giải pháp để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.
4.1 Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
4.1.1 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
4.1.2 Nội dung  cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.
4.1.3 Những tiền đề cần thiết để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
4.2 Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
4.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của kinh tế thị trường.
4.2.2 Kinh tế thị trường định hướng XHCN-Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
4.2.3 Các giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
 
-Trước khi đến lớp ,sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân ,chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
_Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình ,ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết .
 
 1.  
 2.  
V. Hội nhập kinh tế quốc tế -Hiểu được thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
-Phân tích được cơ hội và thách thức khi hội nhập kinh tế quốc tế.
-Vận dụng : đề xuất 1 số giải pháp để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
5.1 Tính tất yếu của việc hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
5.1.1 Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế.
5.1.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc, cơ hội và thách thức.
5.2 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
5.2.1 Quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
5.2.2.Các  giải pháp để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
-Trước khi đến lớp ,sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân ,chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
_Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình ,ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết .
 1.  
 2.  
 
 1. Học liệu
  1. Học liệu bắt buộc
  2. Bộ giáo dục và đào tạo ,Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin,nxb chính trị quốc gia 2006.
  3. TS Đỗ Quang Vinh-PGS,TS Vũ Thanh Sơn,kinh tế học chính trị Mác –Lênin(tập1),nxb thông tin và truyền thông ,2014
  4. PGS,TS Phạm Thị Cần –PGS,TS Vũ thanh Sơn,kinh tế học chính trị Mác Lênin (tập 2),nxb thông tin truyền thông ,2014
  5. Học liệu tham khảo
  6. PGS,TS Lê Danh Tốn,GS,T Đỗ Thế Tùng,Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (tập 2),nxb Lý luận chính trị ,2008
  7. GS,TS Vũ Đình Bách,kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam.,nxb chinh trị quốc gia 2010.
  8. GS,TSKH Lương Xuân Quỳ ,GS,TS Đỗ Đức Bình ,Thể chế kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam,nxbchinhs trị quốc gia 2010
  9. Phạm Quang Thao, Nguyên Văn Lịch, Nguyễn Mạnh Hồng, Kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Thương Mai. 2005
 2. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về các vấn đề kinh tế Tùy theo nội dung kiểm tra đánh giá Bài kiêm tra  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp/phòng thí nghiệm/phòng thực hành…
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
_Quan sát
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
- Kĩ năng
- Biết,hiểu được nội dung cơ bản của từngchương
-Kỹ năng: Biết vận dụng các quy luật kinh tế vào trong hoạt động thực tiên,đưa ra các giải pháp có tính khả thi để phát triển kinh tế nhiều thành phần và kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay .
 
- Bài thu hoạch
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức: Lý luận kinh tế chính trị cơ bản
-Kĩ năng : Vận dụng kiến thức đã học vào trong  thực tiễn.
-Tên đề tài phù hợp với chuyên ngành kinh tế chính trị.
-Thực hiện theo các quy định của bài tiểu luận.
-Bài tiểu luận.
 
 
 1.  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây