ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HOC SINH PHỔ THÔNG

Thứ hai - 27/02/2017 09:58
ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HOC SINH PHỔ THÔNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HOC SINH PHỔ THÔNG
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Đạo đức học và giáob dục đạo đức cho HS phổ thông
  2. Mã môn học: CT
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học:  Khoa Giáo dục chính trị - Tổ Nguyên lý Mác - lênin
  5. Số lượng tín chỉ : 3
 • Lý thuyết : 21
 • Semina : 20
  1. Các môn học tiên quyết: Không
  2. Mô tả môn học
 • Môn học tập trung nghiên cứu những ly luận cơ bản của đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông
 •  Môn học có quan hệ trực tiếp môn Phương pháp giảng dạy GDCD (vấn đề đạo đức và thẩm mỹ), hình thành và bồi dưỡng đạo đức và năng lực thẩm mỹ cho học sinh.
 • Có mối quan hệ chặt chẽ với các môn chuyên ngành sâu như: Lịch sử triết học, Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ, Tôn giáo học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam…
2. Mục tiêu môn học
2.1.  Kiến thức:
- Hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, biết phân biệt được các dạng đạo đức trong lịch sử và mối quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã hội khác.
- Phân tích được khái niệm, vai trò, các quan niệm khác nhau và quan niệm của đạo đức học Mác - Lênin về các phạm trù cơ bản của đạo đức học.
- Hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và nội dung cơ bản của một số nguyên tắc xã hội chủ nghĩa
- Hiểu và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó có ý thức giữ  gìn  và phát huy các truyền thống tốt của dân tộc.
- Nắm được thực trạng, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông
2.2. Kỹ năng:
- Tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình đáp ứng với yêu cầu của công dân thế hệ mới.
- Biết vận dụng nội dung các phạm trù cơ bản của đạo đức học vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Đánh giá được hành vi của bản thân và người  khác  trong  thực  hiện  nghĩa  vụ  đạo đức;  bản  thân  nêu  gương  về  thực  hiện nghĩa vụ đạo đức cùng với chấp hành kỷ luật, pháp luật.
- Có kỹ năng bước đầu về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.
  - Nắm được các phương pháp và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.
  - Vận dụng vào việc thiết kế nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh
2.3. Thái độ:
-Chủ động tích cực trong việc thực hiện, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc,
-Phê phán, lên án những hành vi, lối sống trái với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc
-Tự giác thực hiện những nội qui, qui chế nhà trường và những qui định chung của cộng đồng về lối sống.
-  Ý thức được vai trò và vị trí quan trọng của công tác giáo dục đạo đức,  cho học sinh phổ thông.
- Có ý thức tìm tòi các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.
 
3. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I.. Đối tượng, nhiệm vụ của đạo đức học
 
Kết thúc chương I
- Sinh viên nắm được khái niệm đạođức.
- Xác định được cấu trúc của đạo đức
- Xác định được đối tượng và những nhiệm vụ của đạo đức học
1. Đối tượng, nhiệm vụ của đạo đức học
1. 1. Đạo đức và cấu trúc của đạo đức
1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của đạo đức học
1.3. Phương pháp nghiên cứu
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
 1.  
 1.  
 Nguồn gốc, bản chất và chức năng của đạo đức
 
Kết thúc chương II
Biết: Các quan niệm khác nhau vệ nguồn gốc bản chất của đạo đức; các chức năng cơ bản của đạo đức
- Hiểu: quan điểm của CN. Mác-lênin về nguồn gốc, bản chất của; chức năng và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội
Đánh giá: Giá trị khoa học của quan điểm của CN. Mác – lênin về đạo đức
Vận dung: phát huy được các chức năng của đạo đức trong việc xây dựng đạo đức mới
2. Nguồn gốc, bản chất và chức năng của đạo đức
2.1. Nguồn gốc của đạo đức
2.1.1. Các quan điểm trước C. Mác và ngoài Mác- xít về nguồn gốc của đạo đức
2.1.2. Quan điểm Mác- xít về nguồn gốc của đạo đức
2.2. Bản chất của đạo đức
2.2.1. Các quan điểm trước C. Mác và ngoài Mác- xít về bản chất của đạo đức
2.2.2. Quan điểm Mác- xít về bản chất của đạo đức
2.3. Chức năng của đạo đức
2.3.1. Chức năng điều chỉnh hành vi
2.3.2. Chức năng giáo dục
2.3.3. Chức năng nhận thức
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
 1.  
 1.  
Mối quan hệ giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội
Kết thúc chương III sinh viên đạt đươc:
- Biết phân biệt được các dạng đạo đức trong lịch sử và mối quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã khác
- Hiểu được sự gống và khác nhau trong cách thức và phương pháp điều chỉnh của đạo đức và các HTYTXH khác; sự tác động qua lại giữa các hình thái YTXH.
Tổng hợp, đánh giá: Đánh giá được sự tác động của đạo đức trong sự phát triển của các HTYTXH và ngược lại.
Vận dụng: phát huy vai trò của các HTYTXH khác trong việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp cho con người.
3. Mối quan hệ giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội
3.1. Quan hệ giữa đạo đức và chính trị
3.2. Quan hệ giữa đạo đức và pháp luật
3.3. Quan hệ giữa đạo đức và khoa học
3.4. Quan hệ giữa đạo đức và nghệ thuật
3.5. Quan hệ giữa đạo đức và tôn giáo
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: , thảo luận nhóm, thuyết trình vấn đề liên quan đến nội dung bài học
 1.  
IV. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
 
Kết thúc chương IV sinh viên đạt đươc:
- Biết được các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các quan niệm của các nhà đạo đức học trước Mác về các phạm trù đạo đức học.
-Hiểu được nội dung các phạm trù đạo đức học.
- Đánh giá được vị trí, vai trò của các phạm trù cơ bản của đạo đức học.
-Vận dụng nội dung các phạm trù cơ bản của đạo đức học vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
 
4. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
4.1.Một số vấn đề chung về phạm trù đạo đức học
4.2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
4.2.1. Phạm trù lẽ sống
4.2. 2. Phạm trù hạnh phúc
4.2. 3. Phạm trù nghĩa vụ đạo đức
4.2. 4. Phạm trù lương tâm
4.2. 5. Phạm trù thiện và  ác
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: , thảo luận nhóm, thuyết trình vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
 -- Phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân tiêu biểu; xử lý tình huống có tính thời sự về đạo đức trong cuộc sống hàng ngày.
 1.  
V. Những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc
 
Kết thúc chương V sinh viên đạt đươc:
 •  
- Hiểu và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Có ý thức giữ  gìn  và phát huy các truyền thống tốt của dân tộc.
- Vận dụng vào công tác giảng dạy, giáo dục cho học sinh hiểu giá trị của các chuẩn mực đạo đức truyền thống cho người học, xây dựng cho học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ và thực hành những chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc
 
5. Những chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc
5.1. Yêu nước
5.2.Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng sâu sắc
5.3. Trọng nhân nghĩa, lễ độ
5.4. Lao động cần cù, thông minh sáng tạo,  giản dị, tiết kiệm
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: , thảo luận nhóm, thuyết trình vấn đề liên quan đến nội dung bài học. -- Phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân tiêu biểu; xử lý tình huống có tính thời sự về đạo đức, pháp luật trong cuộc sống hàng ngày; đóng vai; giải quyết vấn đề, xây dựng và thực hiện các dự án học tập.
 
 1.  
VI. Những nguyên tắc của đạo đức mới
 
Kết thúc chương VIsinh viên đạt đươc:
- Biết khái niệm đạo đức mới, các chuẩn mực đạo đức mới.
- Hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và nội dung cơ bản của một số nguyên tắc xã hội chủ nghĩa.
-Đánh giá được hành vi của bản thân và người  khác  trong  thực  hiện  nghĩa  vụ  đạo đức.
- ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức mới.
- chủ động tích cực trong việc xác lập nhuwngc chuẩn mực đạo đức mới cho bản thân.
- Vận dụng trong giảng dạy, giáo dục để hình thành những chuẩn mực đạo đức mới cho người học.
 
6. Những nguyên tắc của đạo đức mới
6.1. Vai trò của đạo đức mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
6.1.1. Khái niệm đạo đức mới
6.1.2. Vai trò của đạo đức mới
6.2. Nội dung của nguyên tắc đạo đức mới
6.2.1. Chủ nghĩa tập thể
6.2.2.Lao động tự giác sáng tạo
6.2.3.Chủ nghĩa nhân đạo
6.2.4. Chủ nghĩa yêu nước kết hợp chủ nghĩa quốc tế
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: , thảo luận nhóm, thuyết trình vấn đề liên quan đến nội dung bài học. -- Phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân tiêu biểu; xử lý tình huống có tính thời sự về đạo đức trong cuộc sống hàng ngày.
 1.  
7. Giáo dục đạo đức Kết thúc chương VII sinh viên đạt đươc 7. Giáo dục đạo đức
7.1. Khái niệm giáo dục đạo đức và nội dung giáo dục đạo đức
7.1.1. Khái niệm và mục tiêu giáo dục đạo đức
7.1.2. Nội dung giáo dục đạo đức
7.2. Các hình thức  giáo dục đạo đức cơ bản
7.2.1. Giáo dục đạo đức thông qua truyền đạt tri thức đạo đức
7.2.2. Giáo dục đạo đức thông qua tấm gương đạo đức
7.2.3. Giáo dục đạo đức thông qua hình tượng nghệ thuật
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: , thảo luận nhóm, thuyết trình vấn đề liên quan đến nội dung bài học. -- Xây dựng và thực hiện các dự án học tập, giáo dục.
 
 1.  
  Kết thúc chương VIIIsinh viên đạt đươc:
-  Biết được thực trạng, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.
- Hiểu được các phương pháp và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.
- Vận dụng: Có kỹ năng bước đầu về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông.
- Có ý thức tìm tòi các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dụcđạo đức cho học sinh phổ thông.
 
8. Một số phương pháp giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông
1.Mục tiêu và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông
1.1. Mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông
1.2. Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông
2. Các phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông
2.1. Các phương pháp giáo dục đạo đức
2.2.Hoạt động giáo dục đạo đức ngoài học
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại: , thảo luận nhóm, thuyết trình vấn đề liên quan đến nội dung bài học. -- Xây dựng và thực hiện các dự án học tập, giáo dục.
 
 1.  
4. Học liệu
4.1. Bắt buộc
1 . Bộ giáo dục và đào tạo, Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng: Đạo đức học, NXB Giáo dục-1998
2 . Đảng cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
3 . Trần Hậu Kiêm ( Chủ biên), Trần Thế Vĩnh, Nguyễn Văn Đằng: Giáo trình đạo đức học, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội – 1996
TS. Trần Đăng Sinh – ThS. Nguyễn Thị Thọ (đồng chủ biên): Giáo trình đạo đức học, Nxb. Đại học sư phạm Hà Nội – 2008
4. Trần Thế Vĩnh, Nguyễn Văn Đằng: Giáo trình đạo đức học, tập 1,2, Đại học sư phạm Hà Nội 2
4.2. Tham khảo
 1. Chương trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh – Vũ Khiên ( chủ biên): Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, NXB Khoa học xã hội, Hà nội 1999
 2. . G.Bandzeladze: Đạo đức học, NXB giáo dục – 1985
 3.  Dale carnegre: Đắc Nhân Tâm, Bí quyết của thành công, NXB Long An, 1991.
 4.   ĐaiSaku ikeda: Quan điểm của tôi về cuộc đời Đức phật thích ca Mâu ni, NXB chính trị Quốc Gia.
 5.  Trần Văn Giàu. Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam- Nxb KHXH. H 1980.
 6.  Hồ Chí Minh. Đạo đức cách mạng. Nxb Sự thật. H. 1975.
 7.  Trần Hậu Kiêm (chủ biên)Nguyễn Văn Huyên, Lê Thị Quý, Vũ Minh Tâm, Bùi Công Trang: Các dạng đạo đức xã hội, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội – 1993.
 8.  Vũ Khiêu. Đạo đức mới. Nxb KHXH. H. 1974.
 9. Hồ Chí Minh. Đạo đức cách mạng. Nxb Sự thật. H. 1975
 10. . Phạm Kế Thể. Một số vấn đề về thời đại và đạo đức. ĐHSP Hà Nội. 1991.
 11. Sơn Tùng: Búp sen xanh, Búp sen vàng, NXB Kim Đồng, 2006
 12. .Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Viện triết học- Quang Chiến (chủ biên), Chân dung triết gia Đức, NXB Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2000.
 13. . Phạm Kế Thể. Một số vấn đề về thời đại và đạo đức. ĐHSP Hà Nội. 1991.
 14. Nhật ký Đặng Thùy Trâm, NXB Hội nhà văn, 2005.
5. Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học phỏng vấn, trao đổi  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ - Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
 
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
- Khả năng thuyết trình trên lớp
 
 1.  
 2.  
 
 1.  
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
-Kĩ năng
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
- Bài kiếm tra viết
 
 
 
 
 
 1.  


 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây