GIÁ TRỊ SỐNG VÀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ  SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thứ hai - 27/02/2017 10:01
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
GIÁ TRỊ SỐNG VÀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ  SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
 1. Thông tin về môn học
  1. Mã môn học: CT207
  2. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  3. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa: GDCT; Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin)
  4. Số lượng tín chỉ : 3
 • Lý thuyết: 30
 • Xêmina : 30
  1. . Các môn học tiên quyết:
  2. . Mô tả môn học:
 • Môn học tập trung vào việc trang bị cho SV những kiến thức và phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT nói chung và thông qua môn học GDCD nói riêng.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT – một trong những nội dung quan trọng của dạy học môn giáo dục công dân ở trường THPT.
 • Tiếp nối các chương trình đào tạo trước: Đây là môn học mới được bổ sung vào chương trình đào tạo trên cơ sở bám sát nội dung môn học “Công dân với Tổ quốc” trong chương trình mới.
 • Môn học có liên quan đến việc giảng dạy các chuyên đề tích hợp ở THPT, và là một nội dung quan trọng trong môn học “Công dân với Tổ quốc” trong chương trình giáo dục tổng thể mới.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức:
Giúp người học nắm được một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu sau:
 • Hiểu và nắm vững được bản chất, nội dung và nguyên tắc cốt lõi của các giá trị sống. Nắm vững phương pháp giáo dục giá trị sống thông qua tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp và ngoài giờ lên lớp.
- Biết cách tư vấn và định hướng cho học sinh những vấn đề cá nhân, phát huy khả năng cá nhân của học sinh trong nhà trường. Đưa ra giải pháp cụ thể nhằm đinh hướng và hoàn thiện nhân cách của học sinh thông qua những âu chuyện ngắn sinh động ẩn chứa các bài học giá trị về tình yêu thương, lòng vị tha, biết quan tâm đến người khác, bài học về tình bạn, bài học về hạnh phúc, biết trân trọng những cái mà mình đang có.
- Biết phối hợp một cách hài hoà, hợp lý các phương tiện giao tiếp với nhau như: lời nói, ánh mắt, cử chỉ, dáng điệu, chuyển động cơ thể và âm lượng giọng nói.
- Thiết kế và thực hành giáo dục giá trị  sống cho học sinh THPT trong môn Công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục mới.  Biết lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức …của  HS.
- Biết phân tích và thiết kế bài giảng tích hợp của một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình môn Công dân với Tổ quốc ở THPT trong chương trình giáo dục mới.
2.2.Kĩ năng:
Người học phải hình thành được những kỹ năng chủ yếu sau:
- Giúp SV có kỹ năng giáo dục giá trịsống cho học sinh THPT,kỹ năng tư vấn, tham vấn cho học sinh THPT về học tập, rèn luyện đạo đức. Biết lên kế hoạch rèn luyện bản thân và giúp đỡ người khác hoàn thiện nhân cách, có kĩ năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống trong môn học Công dân với Tổ quốc.
2.3.Thái độ:
Sau khi học xong môn học này, người học phải có thái độ:
+ Có thái độ đúng đắn đối với những hành động tốt hoặc hành vi ngoài mong muốn của học sinh.
+ Chủ động định hướng cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện trong Nhà trường.
+ Tôn trọng và biết khơi dậy ước mơ, sự tự tin về những điều đang có của học sinh, khích lệ các em rèn luyện về mọi mặt, có thái độ sống đúng đắn.
2.4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):
 • Năng lực đánh giá vấn đề
 • Năng lực giao tiếp
 • Năng lực hoạt động xã hội
 • Năng lực phát triển nghề nghiệp
 • Góp phần bổ trợ, nền tảng cho tri thức môn học Giáo dục công dân sẽ dạy ở phổ thông.
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1 Những vấn đề lý luận chung về giá trị sống Kết thúc chương 1, SV cần phải :
- Biết một số vấn đề chung về giá trị sống bao gồm: khái niệm, vai trò và ý nghĩa của giá trị sống
- Hiểu mối quan hệ giữa giá trị sống với văn hóa, bản sắc; mối quan hệ giữa giá trị sống và kỹ năng sống.
- Phân tích và đánh giá các giá trị truyền thống và các giá trị toàn cầu.
 
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Giá trị
1.1.2. Giá trị sống
1.2. Mối quan hệ giữa văn hóa, bản sắc và giá trị
1.2.1. Khái niệm văn hóa và bản sắc
1.2.2. Văn hóa và giá trị
1.2.3. Bản sắc và giá trị
1.3. Mối quan hệ giữa giá trị sống và kỹ năng sống
1.4. Vai trò, ý nghĩa của giá trị sống
1.4.1. Vai trò của giá trị sống
1.4.2. Ý nghĩa giá trị sống
1.5. Giá trị truyền thống của nhân cách con người Việt Nam và những giá trị toàn cầu
1.5.1. Các giá trị truyền thống
1.5.2. Các giá trị toàn cầu
 
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT: 06
TL: 06
Chương 2
Giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông
Kết thúc chương 2, SV cần phải:
- Biết được tính tất yếu của việc giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông.
- Trình bày các mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông.
- Phân tích vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông
 
 
2.1. Tính tất yếu của việc giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông
2.1.1. Mục tiêu xây dựng con người mới hiện nay
2.1.2.Thực trạng lối sống của giới trẻ hiện nay
2.1.3.Thực trạng việc giáo dục giá trị sống ở các trường THPT ở Việt Nam hiện nay
2.2. Vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông
2.3. Các mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông
 
 
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
 1.  
 2.  
Chương 3
Nội dung và phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông
Kết thúc chương 3, SV cần phải:
- Biết nội dung giáo dục giá trị sống.
- Nêu các phương pháp giáo dục giá trị sống.
- Đánh giá hiệu quả của các phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông.
3.1. Nội dung giáo dục giá trị sống
3.2. Phương pháp giáo dục giá trị sống
3.2.1. Giáo dục giá trị sống qua những câu chuyện cảm động
3.2.2. Giáo dục giá trị sống qua câu hỏi tự vấn chính mình
3.2.3. Giáo dục giá trị sống qua nhận thức lại kinh nghiệm, tương tác và sự tranh luận
3.2.4. Giáo dục giá trị sống bằng quan sát, trải nghiệm thực tế
3.2.5. Giáo dục giá trị sống bằng trải nghiệm cảm xúc
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT: 08
TL: 08
Chương 4
Giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông qua giảng dạy môn Giáo dục công dân
 
 
Kết thúc chương 4, SV cần:
- Hiểu được vai trò của môn giáo dục công dân trong quá trình hình thành các kỹ năng sống cho học sinh.
- Biết cách thiết kế các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn Giáo dục công dân.
 
5.1. Vai trò của dạy học môn Giáo dục công dân đối với quá trình hình thành giá trị sống
5.2. Thiết kế các hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh thông qua dạy học môn Giáo dục công dân
5.2.1. Thiết kế các hoạt động giáo dục giá trị sống theo hướng tích hợp
5.2.2. Thiết kế các hoạt động giáo dục giá trị sống theo hướng phân hóa
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT: 10
TL: 10
 
4.Học liệu
4.1.Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Công Khanh, Phương pháp giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, NXB Đại học sư phạm, 2012.
   2. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh THPT, NXB Văn hóa Thông tin, 2014.
  4.2. Học liệu tham khảo
3. Dale Carnegie, Quẳng gánh lo đi mà vui sống, NXB Văn hóa Thông tin, 2011.
4. Dự án phát triển giáo viên THPT – Đại học Quốc gia, Chuyên đề bồi  dưỡng giáo viên THPT môn GDCD, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013.
          5. Hạnh Hương, Nghệ thuật sống hạnh phúc, NXB Thanh niên, 2013.
6. Nguyễn Hoài Nam, Sống cuộc đời bạn mơ ước, NXB Đà Nẵng, 2015.
  7. Nhiều tác giả, Sống đẹp – nối dài vòng tay yêu thương, NXB Hà Nội, 2013.
5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học
 
Kiến thức về nội dung môn học phỏng vấn, trao đổi  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ - Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
 
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
- Khả năng thuyết trình trên lớp
 
 1.  
 2.  
 
 1.  
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
 
-Kĩ năng
 
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
- Bài kiếm tra viết
 
 
 
 1.  
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây