GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG  

Thứ hai - 27/02/2017 09:55
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
 
1. Thông tin về môn học
 1.1. Tên môn học: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
1.2. Mã môn học:
1.3. Số tín chỉ: 03
+ Lý thuyết : 30
+ Xê mina:   30
1.4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục chính trị - Tổ Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
1.5. Loại hình môn học: Bắt buộc
1.6. Môn học tiên quyết: Pháp luật Việt Nam
1.7. Mô tả môn học:
- Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật qua dạy học môn giáo dục công dân nói riêng.
- Trong chương trình cũ và chương trình đào tạo không có môn học này hoặc có nhưng ở trình độ thấp hơn.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học pháp luật Việt Nam, trên cơ sở những kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam để đi sâu vào vấn đề giáo dục pháp luật trong trường phổ thông.
- Môn học có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn GDCD nhất là những vấn đề liên quan đến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
2. Mục tiêu môn học
2.1. Kiến thức
- Trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung, những khái niệm, những phạm trù cơ bản nhất của việc giáo dục pháp luật với tư cách là một khoa học, xác định những nội dung pháp luật cơ bản nhất cần cho các đối tượng nhất là học sinh phổ thông.
- Trên cơ sở đó, học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các bài dạy pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông.
2.2. Kỹ năng
- Hình thành và phát triển kỹ năng nhận biết thực  tế và vận dụng kiến thức vào thực hành giảng dạy.
2.3. Thái độ
- Hình thành và bồi dưỡng ý thức, thái độ nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, ý thức một cách đầy đủ bổn phận, nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, với xã hội trong tư cách một công dân cũng như một cán bộ của Đảng và Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân với tư cách là một trong những chủ thể phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật tronh nhà trường.
2.4. Năng lực
Củng cố và phát triển các năng lực:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức
- Trách nhiệm công dân
- Năng lực giáo dục
 3. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1:
Giới thiệu về pháp luật xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kết thúc chương 1, SV cần phải:
- Biết được khái niệm pháp luật, pháp chế XHCN
- Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và pháp chế.
- Đánh giá vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội.
- Nhận thức được khái niệm, đặc điểm của hệ thống pháp luật Việt Nam và đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
1.1. Pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa
1.1.1. Khái niệm pháp luật và pháp chế
1.1.2. Mối quan hệ giữa pháp luật và pháp chế
1.1.3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức
1.1.4. Vai trò của pháp luật trong cuộc sống xã hội chủ nghĩa
1.2. Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.3.1. Khái niệm, đặc điểm của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.3.2. Khái quát về các ngành luật trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
 
LT: 02
TL: 02
Chương 2:
Một số vấn đề cơ bản về giáo dục pháp luật
Kết thúc chương 2, SV cần phải :
- Biết một số vấn đề cơ bản về giáo dục pháp luật như: Khái niệm, đặc điểm, mục đích, yêu cầu của giáo dục pháp luật.
- Phân tích nội dung giáo dục pháp luật và đối tượng giáo dục pháp luật.
- Vận dụng những kiến thức này để liên hệ thực tế thực trạng công tác giáo dục pháp luật ở nước ta hiên nay.
2.1. Khái niệm giáo dục pháp luật
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.2. Mục đích, yêu cầu của việc giáo dục pháp luật
2.2.1.  Mục đích của giáo dục pháp luật
2.2.2. Yêu cầu của giáo dục pháp luật
2.3. Nội dung giáo dục pháp luật
2.3.1. Ý nghĩa và cách xác định nội dung
2.3.2. Những nội dung cơ bản
2.4. Đối tượng giáo dục pháp luật
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
 
LT: 02
TL: 02
Chương 3
Một số vấn đề về giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường phổ thông hiện nay
Kết thúc chương 3, SV cần phải:
- Phân tích vai trò, nguyên tắc, nội dung và hình thức giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông
- Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường phổ thông hiện nay và thấy được tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật trong trường phổ thông
 
3.1. Vai trò của giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường học phổ thông
3.2. Nguyên tắc, hình thức, nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông
3.3. Thực trạng việc giáo dục pháp luật trong trường phổ thông
3.4. Tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật trong trường phổ thông
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
 
LT: 04
TL: 04
Chương 4:
Một số phương pháp giáo dục pháp luật trong môn GDCD trường THPT
Kết thúc chương 4, SV cần phải:
- Nắm được các phương pháp đặc thù phục vụ cho việc giáo dục các nội dung pháp luật trong trường THPT, qua đó vận dụng vào việc thiết kế bài dạy học theo hướng hình thành và bồi dưỡng ý thức thực hiện pháp luật cho học sinh
 
 
4.1. Định hướng phương pháp giáo dục pháp luật trong trường phổ thông
4.2. Các phương pháp giáo dục pháp luật trong trường phổ thông
4.2.1. Phương pháp thảo luận nhóm
4.2.2. Phương pháp đóng vai
4.2.3. Phương pháp xử lí tình huống
4.2.4. Một số phương pháp khác
4.3. Thiết kế bài dạy học theo hướng hình thành và bồi dưỡng ý thức thực hiện pháp luật cho học sinh
 
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
 
LT: 10
TL: 10
Chương 5: Vận dụng kiến thức về pháp luật Việt Nam vào dạy học pháp luật trong môn GDCD ở trường phổ thông Kết thúc chương 5, SV cần phải:
- Biết những kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam trong chương trình GDCD hiện hành.
- Đề xuất những kiến thức về pháp luật Việt Nam cần bổ sung trong chương trình môn “Công dân với Tổ quốc” trong chương trình mới.
 
 
5.1. Những nội dung cơ bản về pháp luật Việt Nam trong chương trình GDCD hiện hành
5.1.1. Một số nội dung cơ bản về luật Hiến pháp
5.1.2. Một số nội dung cơ bản về luật Hôn nhân và gia đình
5.1.3. Một số nội dung cơ bản về luật Hình sự
5.1.4. Một số kiến thức pháp luật khác (Luật Phòng chống bạo lực gia đình, luật Thanh niên, luật Bảo vệ môi trường, Luật giáo dục, Luật Khoa học và công nghệ, luật Bình đẳng giới…
 
5.2. Những vấn đề về giáo dục pháp luật cần bổ sung
5.2.1. Các kiến thức về luật Hành chính (trong lĩnh vực giao thông đường bộ)
5.2.2. Các kiến thức về luật Hình sự (cấu thành tội phạm, một số nhóm tội danh mà học sinh phổ thông có thể mắc phải)
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT: 07
TL: 07
Chương 6
Một số kĩ năng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ngoài giờ lên lớp
Kết thúc chương 6, SV cần phải:
- Biết một số kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật.
- Đánh giá được hiệu quả của các kỹ năng đó trong công tác giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay.
6.1. Kĩ năng tuyên truyền miệng
6.1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong các hình thức giáo dục pháp luật     
6.1.2. Quy mô và đối tượng của tuyên truyền miệng về pháp luật
6.1.3. Kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật
6.1.4.Các bước tiến hành một buổi tuyên truyền miệng về pháp luật
6.2. Kỹ năng biên soạn đề cương tuyên truyền, giáo dục pháp luật
6.2.1.Nội dung cơ bản của Đề cương
6.2.3. Các bước cần thiết để viết Đề cương
6.3. Kỹ năng biên soạn tờ gấp pháp luật
6.3.1.Khái niệm, vị trí, vai trò của tờ gấp pháp luật
6.3.2.Những kỹ năng chủ yếu trong việc làm tờ gấp tuyên truyền giáo dục pháp luật
6.3.3.Tổ chức làm tờ gấp tuyên truyền pháp luật
6.4. Kỹ năng xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật
6.4.1. Yêu cầu, căn cứ xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật
6.4.2.Quy trình xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật
6.4.3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật
 
Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại như: nghe giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm…
-Sử dụng máy tính, máy chiếu.
LT: 05
TL: 05
 
 1. Học liệu
  1. Học liệu bắt buộc
 1. Nguyễn Huy Bằng (cb), Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009
 2. Nguyễn Khắc Hùng, Giáo trình giáo dục pháp luật và giáo dục kỹ năng sống trong trường học, NXB Đại học Thái Nguyên, 2011.
 3. Nguyễn Thị Hồi (cb), Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường THPT, NXB Đại học sư phạm, 2013.
 4. Vương Đặng Đình Lục, Giáo dục pháp luật trong nhà trường, NXB Giáo dục, 2003.
  1. Học liệu tham khảo
 5. Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ tư pháp, Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên môn GDCD cấp THCS, tập 1,2, NXB Tư pháp, 2011.
 6. Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ tư pháp, Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên môn GDCD cấp THPT, tập 1,2, NXB Tư pháp, 2011.
 7. Đặng Cảnh Khanh (cb), Sống và làm theo pháp luật, NXB Thanh Niên, 2007.
5.Kiểm tra, đánh giá
 
TT Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
1 Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV về môn học Kiến thức về nội dung môn học phỏng vấn, trao đổi  
2 Đánh giá quá trình       30%
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ - Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
 
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
10%
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
- Khả năng thuyết trình trên lớp
 
20%
10%
 
5%
 
5%
3 Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
 
-Kĩ năng
 
- Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụngcác kiến thức trong nội dung môn học.
- Bài kiếm tra viết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70%

 
 

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây