KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH: GIÁO DỤC CÔNG DÂN  

Thứ ba - 28/02/2017 09:27
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN
NGÀNH: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
 
Mã ngành: D140204
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ), trong đó:
- Khối kiến thức đại cương:                                                                        21 tín chỉ
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                                               70 tín chỉ
+ Khối kiến thức của nhóm ngành:                                     42   tín chỉ
+ Khối kiến thức chuyên ngành:                                           28   tín chỉ
 Bắt buộc:                                                        22  tín chỉ
 Tự chọn:                                                        06   tín chỉ
- Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm:                                                        37    tín chỉ
            Bắt buộc:                                                       33  tín chỉ
           Tự chọn:                                                         04 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế:                                     07 tín chỉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Giáo dục công dân
Số
TT
Môn học Mã số Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ Môn học tiên quyết
(Số TT của môn học)
Khoa phụ trách
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG   21              
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) CT101 2 21   18   60   GDCT
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) CT102 3 32   26   90   GDCT
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) CT103 2 21   18   60   GDCT
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) CT104 3 32   26   90   GDCT
5 Ngoại ngữ 1 TA101 3 30 15     75   Ngoại ngữ
6 Ngoại ngữ 2 TA102 2 20 10     45   Ngoại ngữ
7 Ngoại ngữ 3 TA103.CT 2 20 10     45   Ngoại ngữ
8 Tin học TH101 2 15     30 45   Tin học
9 Giáo dục thể chất 1 TC101         30 15   GDTC
10 Giáo dục thể chất 2 TC102         30 15   GDTC
11 Giáo dục thể chất 3 TC103         30 15   GDTC
12 Pháp luật đại cương PL101 2 15   30   45   GDCT
II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP   70              
II.1. Khối kiến thức của nhóm ngành   42              
13 Lịch sử văn minh thế giới LS202 2 15   30   45   Lịch sử
14 Cơ sở văn hóa Việt Nam VH201 2 15   30   45   Văn
15 Lôgic học CT202 2 15   30   45   GDCT
16 Lịch sử tư tưởng Việt Nam CT329 2 15   30   45   GDCT
17 Giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông CT203 3  
30
   
30
   
75
   
GDCT
18 Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông CT204 3  
30
     30
 
       75      GDCT
19 Đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông CT205 3  
35
    30        75      GDCT
20 Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông CT206 3  
30
    30        75      GDCT
21 Giá trị sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông qua môn Giáo dục công dân CT207 3  
30
   
30
   
75
   
GDCT
22 Dân số và phát triển CT208 2 15   30   45   GDCT
23 Xã hội học CT306 2 15   30   45   GDCT
24 Những vấn đề thời đại ngày nay CT333   3  30   30   75   GDCT
25 Tôn giáo học CT305 2 15   30   45   GDCT
26 Giáo dục gia đình CT323 2 15   30   45   GDCT
27 Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam QA910.CT 2  
15
   
30
   
45
  TT
GDQP
28 Kinh tế học và giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông CT209 3 30   30   75   GDCT
29 Đạo đức nghề nghiệp CT210 2 15   30   45   GDCT
30 Thực tế chính trị - xã hội CT211 1       15 30   GDCT
II.2. Khối kiến thức chuyên ngành   28              
Bắt buộc    22              
31 Tiếng Anh chuyên ngành CT212 3 30   30   75   GDCT
32 Lịch sử triết học CT213 5 45   60   120   GDCT
33 Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam QA811 2 15   30   45   TT GDQP
34 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh CT219 2 15   30   45   GDCT
35 Chính trị học CT215 2 15   30   45   GDCT
36 Một số tác phẩm của Mác và Ăngghen CT318 3 30   30   75   GDCT
37 Một số tác phẩm của Lênin CT319 3 30   30   75   GDCT
38 Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh CT320 2 15   30   45   GDCT
Tự chọn:   06              
  Tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 học phần sau)                  
39 Một số chuyên đề triết học CT216 2 15   30   45   GDCT
40 Một số chuyên đề kinh tế chính trị CT217 2 15   30   45   GDCT
  Tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 học phần sau)                  
41 Một số chuyên đề CNXHKH CT218 2 15   30   45   GDCT
42 Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam CT317 2 15   30   45   GDCT
  Tự chọn 3 (chọn 1 trong 2 học phần sau)                  
43 Lôgic biện chứng CT325 2 15   30   45   GDCT
44 Lịch sử các học thuyết kinh tế CT309 2 15   30   45   GDCT
III KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM   37              
Bắt buộc   33              
45 Tâm lý học đại cương (Tâm lý học 1) TL501 2 15   30   45   TL-GD
46 Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm (Tâm lý học 2) TL502 2 15   30   45   TL-GD
47 Những vấn đề chung về giáo dục học (Giáo dục học 1) GD501 2 15   30   45   TL-GD
48 LLDH và LLGD ở trường THPT (Giáo dục học 2) GD502 2 15   30   45   TL-GD
49 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành CT407 2 15   30   45   GDCT
50 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông qua dạy học môn GDCD CT334 2 15     30 45   GDCT
51 Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD theo chuẩn năng lực ở trường THPT CT335 2  
15
   
30
   
45
  GDCT
52 Lý luận chung về dạy học môn GDCD ở trường THPT CT336 3 30   30   90   GDCT
53 Thực hành phương pháp dạy học môn GDCD ở trường PT(phần 1) CT337 3       90 45   GDCT
54 Thực hành phương pháp dạy học môn GDCD ở trường PT (phần 2) CT338 2       60 30   GDCT
55 Thực hành sư phạm 1 CT408 2       60 30   GDCT
TL-GD
56 Thực hành sư phạm 2 CT409 2       60 30   GDCT
TL-GD
57 Thực tập sư phạm 1 CT603 3       135      
58 Thực tập sư phạm 2 CT604 4       180      
Tự chọn: chọn 2 môn trong các môn sau   4              
59 Giao tiếp sư phạm TL305 2 15   30   45   TL-GD
60 Tâm lý học giới tính TL306 2 15   30   45   TL-GD
61 Những vấn đề giáo dục cần cập nhật GD303 2 15   15 15 45   TL-GD
62 Kỹ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh THPT TL303 2 15   30   45   TL-GD
63 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn GDCD ở trường THPT CT339 2 15     30 45   GDCT
64 Kỹ năng phát triển chương trình môn GDCD ở trường THPT CT340 2 15     30 45   GDCT
65 Một số phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn GDCD CT341 2 15     30 45   GDCT
66 Kỹ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học môn GDCD CT342 2 15     30 45   GDCT
IV. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH THAY THẾ   7              
67 Khóa luận tốt nghiệp CT703 7         315   GDCT
  Các môn học chuyên ngành thay thế   7              
Bắt buộc                  
68 Lý luận và thực hành dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông CT410 3  
30
   
30
   
75
   
GDCT
Tự chọn: Chọn 1 trong 2 môn   4              
69 Sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam CT411 4  
30
   
60
   
90
   
GDCT
70 Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay CT412 4  
30
   
30
   
90
   
GDCT
  Tổng số   135              
 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Mã số môn học TÊN MÔN HỌC NĂM/HỌC KỲ
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
TH101 Tin học 2TC              
TC101 Giáo dục thể chất 1 1TC              
LS202 Lịch sử văn minh thế giới 2TC              
VH201 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2TC              
CT202 Lôgic học 2TC              
CT213 Lịch sử triết học 5TC      
 
       
CT323 Giáo dục gia đình 2TC              
CT306 Xã hội học 2TC              
                  Tổng cộng kỳ 1: 17TC              
TC102 Giáo dục thể chất 2   1TC            
CT101 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1)   2TC            
TL501 Tâm lý học 1   2TC            
GD501 Giáo dục học 1   2TC            
TA101 Ngoại ngữ 1   3TC            
CT205 Đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông   3TC            
PL101 Pháp luật đại cương   2TC            
CT219 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh   2TC            
QA910.CT Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam   2TC            
                                             Tổng cộng kỳ 2: 18TC            
CT102 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2)     3TC          
TC103 Giáo dục thể chất 3     1TC          
TL302 Tâm lý học 2     2TC          
CT204 Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông     3TC          
GD502 Giáo dục học 2     2TC          
CT305 Tôn giáo học     2TC          
CT336 Lý luận chung về dạy học môn GDCD ở trường THPT     3TC          
TA102 Ngoại ngữ 2     2TC          
                                              Tổng cộng kỳ 3: 17TC          
TC104 Giáo dục thể chất 4       1TC        
CT329 Lịch sử tư tưởng Việt Nam       2TC        
CT208 Dân số và phát triển       2TC        
CT206 Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông       3TC        
CT207 Giá trị sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông qua môn Giáo dục công dân       3TC        
CT407 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành       2TC        
CT337 Thực hành phương pháp dạy học môn GDCD ở trường PT (phần 1)       3TC        
CT408 Thực hành sư phạm 1       2TC        
TA103 Ngoại ngữ 3       2TC        
                                                          Tổng cộng kỳ 4: 19TC        
CT103 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3)         2TC      
QA811 Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam         2TC      
CT210 Đạo đức nghề nghiệp         2TC      
  Tự chọn nghiệp vụ SP 1         2TC      
CT333 Những vấn đề thời đại ngày nay         3TC      
CT209 Kinh tế học và giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông         3TC      
CT211 Thực tế chính trị - xã hội         1TC      
CT603 Thực tập sư phạm 1         3TC      
                                                                     Tổng cộng kỳ 5: 18TC      
CT104 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4)           3TC    
CT320 Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh           2TC    
CT318 Một số tác phẩm của Mác và Ăngghen           3TC    
CT334 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông qua dạy học môn GDCD           2TC    
  Tự chọn nghiệp vụ sư phạm 2           2TC    
CT215 Chính trị học           2TC    
CT335 Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD theo chuẩn năng lực ở trường phổ thông           2TC    
  Tự chọn chuyên ngành 1           2TC    
                                                                                    Tổng cộng kỳ 6: 18TC    
CT212 Tiếng Anh chuyên ngành             3TC  
CT319 Một số tác phẩm của Lênin             3TC  
CT338 Thực hành phương pháp dạy học môn GDCD ở trường PT (phần 2)             2TC  
CT203 Giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông             3TC  
  Tự chọn chuyên ngành 2             2TC  
  Tự chọn chuyên ngành 3             2TC  
CT409 Thực hành sư phạm 2             2TC  
  Tổng cộng kỳ 7: 17TC  
CT604 Thực tập sư phạm 2               4TC
  Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn học chuyên ngành thay thế               7TC
                                                                                                                           Tổng cộng kỳ 8:   11TC
                                                            Tổng cộng toàn khóa: 135TC
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây