KINH TẾ HỌC VÀ GIÁO DỤC KINH DOANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Thứ hai - 27/02/2017 10:14
KINH TẾ HỌC VÀ GIÁO DỤC KINH DOANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KINH TẾ HỌC VÀ GIÁO DỤC KINH DOANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
 
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học : Kinh tế học và giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông
  2. Mã môn học: CT209
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học:
 • Khoa : Giáo dục Chính trị
 • Tổ : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
  1. Số lượng tín chỉ: 03
 • Lý thuyết: 30 tiết
 • Semina: 30 tiết
  1. Các môn học tiên quyết : các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức nghiệp vụ
  2. Mô tả môn học
 • Môn học tập trung vào việc trang bị cho SV những kiến thức và kĩ năng tổ chức dạy học các chuyên đề về kinh tế học và giáo dục kinh doanh và định hướng nghề nghiệp cho HS THPT.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếpvới hệ thống các chuyên đề tự chọn được tổ chức dạy học ở THPT, nhất là lớp 11, 12.
 • Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học chuyên ngành chuyên sâu, nhất là các module có liên quan đến các kiến thức về kinh tế và kinh doanh.
 1. Mục tiêu môn học
Kết thúc môn học, SV cần đạt được :
 1. Kiến thức
 • Hiểu được nội dung của các chuyên đề : hệ thống thuật ngữ, các khái niệm, các luận điểm của kinh tế học
 • Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của giáo dục kinh doanhh vào các trường THPT là cần thiết. Mở thêm cơ hợi lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh thông
  1. Kĩ năng
 • Nghiên cứu, phân tích nội dung khoa học
 • Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá
 • Giải quyết vấn đề học tập
 • Tư duy sáng tạo.
 • Đánh giá được các chính sách, hoạt động kinh tế trên thực tế hiện nay
  1. Thái độ
 • Chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập.
 • Trách nhiệm, khát khao học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của người GV đáp ứng yêu cầu đổi mới.
  1. Năng lực:
Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :
 • Năng lực dạy học, nhất là dạy học theo hướng tích cực
 • Năng lực kiểm tra, đánh giá
 • Năng lực hợp tác
 1. Nội dung môn học
 
Chương Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Số tiết
1 –  Những lý luận chung về kinh tế học và kinh doanh Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Hiểu biết được các khái niệm : kinh tế học, kinh doanh
- Phân tích được những hoạt động kinh tế đang diễn ra trong  hiện thực
- Giải thích được sự vận động, biến đổi của các hiện tượng, các quan hệ kinh tế hay cách ứng xử của các chủ thể kinh tế trong hiện thực
- Vận dụng kiến thức để biên soạn giáo trình cho chương trình phổ thông.
- Thấy được tầm quan trọng của hoạt động sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội; thấy được vai trò và mối quan hệ giữa các chủ thể trong nền kinh tế
1.1.Những khái niệm cơ bản
1.1.1. kinh tế học là gì?
1.1.2. Các công cụ phân tích kinh tế
1.1.3. Cơ chế thị trường và vai trò của chính phủ
1.2. kinh doanh và hoạt động kinh doanh
1.2.1. khái niệm kinh doanh
1.2.2. Môi trường kinh doanh
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề do GV nêu ra.
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận;
GV phân tích các khái niệm cụ thể và đưa ra các tình huống
10LT
 
 
 
 
 
 
5XMN
 
2 –  Kinh tế Vi mô Kết thúc chương 2, SV cần :
- Hiểu được các kiến thức cơ bản của kinh tế học vi mô tính quy luật và xu hướng vận động của quan hệ cung cầu và tác động của chính phủ ,lý thuyết về sản xuất, chi phí, lợi nhuận và các cấu trúc thị trường
-  Vận dụng các kiến thức đã được học phân tích thực trạng hoạt động kinh tế hiện nay như: chi phí sản xuất của doanh nghiệp, doanh nghiệp lại lựa chọn sản lượng tối ưu ở đâu?
-  Đánh giá thực trạng hoạt động của nền kinh tế như thế nào dựa vào các lý  thuyết
- Có thái độ trân trọng những thành quả của nhân dân, có ý thức học tập để góp phần xây dựng nền kinh tế nước nhà.
 
2.1. Sự lựa chọn của người tiêu dùng
2.1.1. Sự ràng buộc ngân sách
2.1.2. Sở thích người tiêu dùng
2.2. Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp
2.2.1. Tổ chức doanh nghiệp
2.2.2. Lý thuyết về chi phí
2.2.3. Sự lựa chọn mức sản lượng của doanh nghiệp
2.3 Thị trường và các yếu tố sản xuất
2.3.1. Lý thuyết sản xuất
2.3.2. Các thị trường yếu tố sản xuất
- Trước khi đến lớp : SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. 10LT
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trên lớp : Gv giảng viên giảng, cho sinh viên làm bài tập theo dạng; SV ghi lại phần kết luận của GV. 05XMN
3-  Kinh tế  vĩ mô
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết thúc chương III, SV cần :
- Nắm vững được các kiến thức cơ bản của kinh tế học vĩ mô: Tổng cung, tổng cầu và chính sách tài khóa của chính phủ
- Phân tích được các hoạt động kinh tế đang diễn ra trong hiện thực.
- Biết vận dụng các kiến thức đã được trang bị để giải và phân tích các bài toán kinh tế.
- Biết vận dụng kiến thức vào giảng dạy các vấn đề kinh tế của môn giáo dục công dân ở phổ thông một cách thuyết phục.
- Có thái độ tin tưởng, ủng hộ và tuân theo các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước.
3.1. Những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô
3.1.1. Mục tiêu và chính sách của kinh tế học vĩ mô
3.1.2. Đo lường sản lượng quốc gia
3.2. Tổng cung và tổng cầu
3.2.1.Tổng cầu và sản lượng
3.2.2. Tổng cung và chu kỳ kinh doanh
3.3. Thất nghiệp và lạm phát
3.3.1. Thất nghiệp
3.3.2. Lạm phát
3.4 Tiền tệ và ngân hàng
3.4.1. Tiền tệ và các chức năng của tiền tệ
3.4.2. Thị trường tiền tệ
3.4.3.  Thị trường ngân hàng
 
 
 
 
 
- Trước khi đến lớp : SV nghiên cứu tài liệu, giải quyết các nhiệm vụ học tập do GV nêu ra, viết thành báo cáo. 10 LT
 
 
 
 
 
 
 
- Trên lớp : SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận, thực hành giảng dạy; ghi lại các ý kiến kết luận của GV. 05 XMN
4 -  doanh nhân và văn hóa kinh doanh Kết thúc chương 4 SV cần nắm vững:
 •  Doanh nhân là gì, đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh.Tổng quan về kinh văn hóa kinh doanh
-Hiểu được những kiến thức cơ bản trong kinh doanh, tầm quan trọng và lợi ích của giáo dục kinh doanh vào các trường THPT là cần thiết. Mở thêm cơ hội lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh phổ thông
-Hình thành kỹ năng  trong xử lý tình huống thực tế trong kinh doanh, kinh tế và xã hội.
-Hình thành các kỹ năng nhận biết, xử lý thông tin của môn học.
-Vận dụng môn học vào giảng dạy cho học sinh phổ thông.
-Có thái độ nghiêm túc, trung thực và xử lý thông tin trong kinh doanh.
-Đánh giá khách quan sự biến động của nền kinh tế xã hội.
 
4.1 Doanh nhân và ý tưởng kinh doanh
4.1.1.Khái niệm doanh nhân
4.1.2. Tạo ý tưởng kinh doanh
4.1.3 Xác định và đánh giá các cơ hội kinh doanh
4.1.4.Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh
4.1.5. Khởi sự và duy trì tư duy doanh nhân
4.2  Văn hóa kinh doanh
4.2.1. khái niệm và các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh
 
Trên lớp : Gv giảng viên giảng, cho sinh viên làm bài tập theo dạng; SV ghi lại phần kết luận của GV 10 LT
05 XMN
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
[1] Giáo trình kinh tế học đại cương, NxB Đại học sư phạm
[2] Giáo trình marketing. NXB đại học kinh tế quốc dân
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
TT Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
1 Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức ban đầu về kinh tế vi mô -Kiến thức về các khái niệm.
-Kiến thức các bài tập vận dụng
-Kiến thức về phương pháp dạy học.
Bài kiểm tra, phóng vấn  
2 Đánh giá quá trình       30%
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
10%
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được về nội dung trong chương trình môn học
 
- Thuyết trình bài tập nhóm, xử lý các tình huống xư phạm trong nội dung bài học.
 
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
 
20%
10%
 
10%
3 Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
-Kỹ năng
 Kiến thức phổ quát trong nội dung các chương.
- Nêu , phân tích, vận dụng  các kiến thức trong nội dung môn học.
Bài kiểm tra thực hànhdạy học 70%

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây