KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thứ hai - 27/02/2017 10:57
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Kỹ năng phát triển chương trình môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông
  2. Mã môn học: CT340
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục Chính trị
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 15
 • Thảo luận : 06
 • Thực hành :24
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
 • Môn học trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục môn GDCD. Xuất phát từ những nội dung về chương trình giáo dục nói chung, môn học tập trung nghiên cứu, so sánh chương trình môn GDCD trước đây, hiện nay và sắp tới để có một cái nhìn tổng thể về sự phát triển, thay đổi của chương trình môn học. Đặc biệt, đó là sự thay đổi từ chương trình tiếp cận nội dung sang chương trình tiếp cận năng lực.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến môn GDCD ở trường THPT. Ngoài ra còn có quan hệ gần gũi đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong trường THPT.
 • Môn học là sự phát triển tiếp nối từ môn GDCD bậc THCS đến môn GDCD bậc THPT; Từ chương trình cũ theo hướng tiếp cận nội dung sang chương trình mới tiệp cận năng lực đối với HS.
 • - Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm). Ngoài ra, môn học có sự gắn bó chặt chẽ với các môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính sách, pháp luật của Nhà nước… trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân.
 1. Mục tiêu môn học
Sinh viên cần đạt được:
 1. Kiến thức
- Biết được những vấn đề cơ bản về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục.
- Hiểu được những nội dung về phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực.
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chương trình nhà trường và hướng phát triển chương trình nhà trường.
- Phân tích được chương trình môn GDCD trước đây và định hướng xây dựng chương trình môn GDCD trong thời gian tới.
 1. Kĩ năng
- Biết so sánh để thấy được những ưu điểm chương trình theo tiếp cận năng lực so với chương trình tiếp cận nội dung.
- Có khả năng phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực.
 1. Thái độ
- Tích cực, sẵn sàng tham gia vào công tác phát triển chương trình nhà trường môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông .
- Kiên quyết chống lại những quan điểm bảo thủ, lạc hậu trong quá trình phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Năng lực phát triển chương trình
 1. Nội dung môn học
 
 
 
 •  
Kết quả SV cần đạt được Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Những vấn đề chung về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục - Hiểu được thế nào là chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục.
- Phân tích và biết cách phân loại chương trình giáo dục.
1.1. Quan niệm về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục
         1.1.1. Quan niệm về chương trình giáo dục
         1.1.2. Quan niệm về phát triển chương trình giáo dục
1.2. Phân loại chương trình giáo dục
1.2.1. Phân loại theo cách tiếp cận phát triển chương trình
1.2.2. Phân loại theo cấp độ quản lí
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
3 LT
 
Chương 2: Phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực
 
 
- Nêu được những nội dung cơ bản về chương trình tiếp cận nội dung và tiếp cận kết quả đầu ra.
- Trình bày được lí do, bản chất, khái niệm, phân loại hệ thống năng lực trong phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực.
- Có kĩ năng vận dụng  một số khung đánh giá năng lực trong quá trình phát triển  chương trình.
- Có ý thức bồi dưỡng, phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực
 
2.1. Chương trình tiếp cận nội dung và tiếp cận kết quả đầu ra
2.1.1. Tiếp cận nội dung
2.1.2. Tiếp cận kết quả đầu ra
2.1.3. Xu hướng quốc tế trong tiếp cận chương trình
2.2. Phát triển chương trình theo hướng tiếp cận năng lực
2.2.1. Lí do và bản chất chuyển sang cách tiếp cận năng lực
2.2.2. Khái niệm năng lực và phân loại hệ thống năng lực
2.3. Phát triển chương trình theo hướng tiếp cận năng lực ở Việt Nam hiện nay
2.4. Khung đánh giá năng lực
2.4.1. Giới thiệu một số khung đánh giá quốc tế
2.4.2. Định hướng xây dựng khung đánh giá năng lực của giáo dục Việt Nam
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
4 LT
3 TL
8 TH
 
Chương 3: Kĩ năng thiết kế mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục nhà trường phổ thông - Trình bày được những vấn đề cơ bản về chương trình nhà trường phổ thông.
- Có kĩ năng thiết kế mục tiêu và nội dung chương trình nhà trường phổ thông.
- Tích cực tham gia thiết kế mục tiêu và nội dung chương trình nhà trường phổ thông.
 
3.1. Khái quát về chương trình nhà trường
3.1.1. Quan niệm về chương trình nhà trường
3.1.2. Phân tích bối cảnh nhà trường phổ thông
3.1.3. Hệ thống mục tiêu và nội dung chương trình nhà trường
3.1.4. Hướng phát triển chương trình nhà trường
3.2. Thiết kế mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục nhà trường phổ thông
3.2.1. Thiết kế mục tiêu
3.2.2. Thiết kế nội dung
 
  4 LT
8 TH
Chương 4: Kĩ năng thiết kế nội dung chương trình môn Giáo dục công dân trong nhà trường phổ thông
 
- Hiểu được tính tất yếu và những quan điểm trong xây dựng, phát triển chương trình môn GDCD ở trường THPT.
- Bước đầu vận dụng kiến thức để phân tích, đánh giá chương trình GDCD trước đây và hiện hành.
- Có kĩ năng thiết kế nội dung chương trình môn GDCD trong nhà trường phổ thông.
- Tích cực tham gia thiết kế nội dung chương trình môn GDCD trong nhà trường phổ thông.
4.1. Sự tất yếu phải xây dựng và phát triển chương trình môn GDCD ở trường THPT
4.2. Những quan điểm chủ yếu trong xây dựng và phát triển chương trình môn GDCD ở trường THPT
4.3. Thiết kế nội dung chương trình môn Giáo dục công dân trong nhà trường phổ thông
4.3.1. Xây dựng, đề xuất chương trình liên môn GDCD
4.3.2. Xây dựng hoạt động giáo dục môn GDCD trong nhà trường phổ thông
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
4 LT
3 TL
8 TH
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
1. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 10,  Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 11,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
3. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 12,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục, (2015), Phát triển chương trình giáo dục nhà trường (Tài liệu tập huấn).
6. Nguyễn Đức Chính (2008), Thiết kế và đánh giá chương trình giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
 1. Tham khảo
1. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 10 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
 2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 11 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
3. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 12 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
4. Đinh Văn Đức - D­ương Thị Thuý Nga (chủ biên), (2009), Phư­ơng pháp dạy học môn GDCD ở tr­ường THPT, Nxb Đại học Sư­ phạm, Hà Nội.
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức chuyên ngành, Tâm lý, Giáo dục học - Kết quả học tập các môn học
- Phỏng vấn
 
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu, phân tích kiến thức về phát triển chương trình để thực hiện các yêu cầu của giảng viên trong quá trình học tập.
- Vận dụng kiến thức để xây dựng và phát triển chương trình môn GDCD.
- Bài kiểm tra, thu hoạch cá nhân, nhóm.
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
 
-Kĩ năng
- Kiến thức phổ quát về phát triển chương trình môn GDCD ở trường THPT.
- Vận dụngcác kiến thức trong phát triển chương trình môn GDCD.
-Kiếm tra viết
 
 1.  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây