LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

Chủ nhật - 26/02/2017 22:36
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Lịch sử các học thuyết kinh tế
  2. Mã môn học:CT309
  3. Môn học: tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa : Khoa GDCT; Tổ: Nguyên lý)
  5. Số lượng tín chỉ : 2
 • Lý thuyết : 15
 • Semina : 30
 • Thực hành :
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
 • Môn học  nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức  cơ bản về quả trình phát sinh .phát triển đấu tranh và thay thế lẫn nhau giữa các hệ thống quan điểm kinh tế ,hiểu đầy đủ hơn các tư tưởng kinh tế trong sự phát triển tri thức kinh tế của loài người .
Thông qua môn họcgiúp cho sinh viênvân dụng vào giảng day các vấn đề kinh tế trong chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học như môn nguyên lý 2,môn  kinh tế học ,tác phẩm kinh điển(Bộ tư bản của Mác )
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiên thức:
 • Giúp cho sinh viên chuyên nghành nắm vững được các quan điểmcủa các nhà kinh tế trong những giai đoạn lịch sử cụ thể .
  1. Kỹ năng:
 • Nâng cao trình độ cho sinh viên  tư duy kinh tế và lý giải được các vấn đề kinh tế .
  1. Thái độ:
 • Có cách nhìn khách quan ,có thái độ tích cực khi đánh giá các học thuyết kinh tế  của các tác giả qua  từng thời kỳ.
  1. Củng cố và phát triển các năng lực:
 • Phẩm chất chính trị
 • Đápứng năng lực dạy học
 1. Nội dung môn học
Chương Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Học thuyết kinh tế của những người theo chủ nghĩa trọng thương Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết  được  đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học ,
- Hiểu được hoàn cảnh ra đời và những tư tưởng kinh tế  của trương phái trọng thương
-Phân tích và đánh giá được những thành công và hạn chế qua các giai đoan phát triển
1.1.Hoàn cảnh ra đời  và những tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng thương.
1.1.1.Hoàn cảnh ra đời .
1.12.Những tư tưởng kinh tế.
1.2.Các giai đoạn phát triển
1.2.1.Chủ nghĩa trọng thương ở Anh
1.22.Chủ nghĩa trọng thương ở Pháp.
1.3. Quá trình tan rã và vị trí lịch sử của chủ nghĩa trọng thương
1.3.1. Quá trình tan rã của chủ nghĩa trong thương.
1.3.2. Vị  trí lịch sử của chủ nghĩa trọng thương.
-Trước khi đến lớp,sv nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân, chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
- Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình, ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết
 
2LT
4TL
Chương2: Học thuyết kinh tế của những người theo trường phái trọng nông
 
Kết thúc chương 2 sv cần phải
-Biết được hoàn cảnh ra đời và những tư tưởng kinh tế cơ bản của trường phái trọng nông .
-Hiểu được  nội dung các lý thuyyets kinh tế của Quesnay và Tugot.
-Đánh giá được những thành công và hạn chế của trường phái trọng nông
 
2.1. Hoàn cảnh ra đời và những tư tưởng kinh tế của trường phái trọng nông .
2.1.1. Hoàn cảnh ra đời .
2.1.2.Những tư tưởng kinh tế .
2.2. Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông .
2.2.1. Học thuyết kinh tế của Quesnay
2.2.2. Học thuyết kinh tế của Tugot
2.3. Đánh giá về chủ nghĩa trọng nông.
2.3.1 Thành công
2.3.2. Hạn chế
-Trước khi đến lớp, sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân, chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
- Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình, ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết .
2LT
4TL
 
 
 
 
 
Chương 3. Kinh tế chính trị học tư sản cổđiển Anh
 
Kết thúc chương 3 sv cần:
- Biết được  hoàn cảnh ra đời   của trường phái tư sản cổ điển Anh .
-Hiểu được nội dung các học thuyết kinh tế của W PETY, A.smit,D .Ricardo
_Đánh giá được những thành công và hạn chế trong các học thuyết của các đại biểu
 
 
3.1. Hoàn cảnh ra đời của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh .
 
.
3.2. Nội dung các học thuyết kinh tế.
3.2.1. Học thuyết kinh tế của w.Petty
3.2.2. Học thuyết kinh tế của Adam .Smith
3.2.3.Học thuyết kinh tế của David Ricacdo
 
Trước khi đến lớp, sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân, chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
- Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình ,ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết
4LT
8TL
Chương 4:Sự phát sinh và phát triển của kinh tế chính trị học Mác - Lê nin
 
 Kết thúc chương 4 Sv cần
-hiểu được lịch sử hình thành chủ nghĩa Mác và quá trình phát triển kinh tế chính trị học Mác xít
-Đánh giá được những thành công  của Mác cho kinh tế chính trị học .
 
4.1. Điều kiện lịch sử hình thành chủ nghĩa Mác .
4.2.Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế chính trị học Mác xít.
4.2.1 Giai đoạn hình thành cơ sở triết học và phương pháp luận (1843-1848)
4.2.2. Giai đoạn xây dựng hệ thống các phạm trù  và quy luật kinh tế của kinh tế chính trị học Mác xít (1848-1867)
4.2.3.Giai đoạn hoàn  thành kinh tế chính trị Mác xít (1867-1895)
4.3.Những đóng góp của Mác và Ăng ghen trong kinh tế chính trị học
Trước khi đến lớp, sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân, chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
-Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình,ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết
2 LT
4TL
 
 
 
 
 
 
 
Chương 5: Các học thuyết kinh tế của trường phái  KEYNES
 
Kết thúc chương 5 Sinh viên cần phải
-biết được hoàn cảnh ra đời của trường phái Keynes
-Hiểu được nội dung các lý thuyết kinh tế của trường phái này
_Đưa ra được những nhận xét đánh giá qua các học thuyết của Keynes.
 
5.1.Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của trường phái Keynes.
5.1.1 Hoàn cảnh ra đời .
5.1.2. Đặc điểm của học thuyết Keynes.
5.2. Các học thuyết kinh tế của Keynes.
5.2.1. Lý thuyết về việc làm .
5.2.2 Lý thuyết về sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế .
5.2.3. Đánh giá lý thuyết của Keynes
Trước khi đến lớp, sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân, chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
- Trên lớp sv trình bày phàn chuẩn bị của mình, ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết
2LT
4TH
Chương 6:Học thuyết của trường phái chính hiện đại
 
Két thúc chương 6,sv cần
-Biết được hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của trường phái chính hiện đại
- Hiểu được nội dung lý thuyết về nền kinh tế hôn hợp,lý thuyết thất nghiệp và lạm phát của Sammulson
- Đánh giá nhưng thành công và hạn chế của Sammulson 
 
6.1. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận  của trường phái chính hiện đại.
6.1.1. Hoàn cảnh xuất hiện .
6.1.2. Đặc điểm phương pháp luận .
6.2. Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp .
6.2.1 Cơ chế thị trường
6.2.2. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
6.3.Lý thuyết thất nghiệp và lạm phát.
6.3.1.Lý thuyết thất nghiệp .
6.3.2.Lý thuyết lạm phát.
Trước khi đến lớp, sv nghiên cứu tài liêu theo hình thức cá nhân, chuẩn bị các vấn đề mà giáo viên đã giao.
- Trên lớp sv trình bày phần chuẩn bị của mình, ghi lại các kết luận mà giáo viên đã tổng kết
3LT
3TL
 
 
 1. Học liệu
  1. Học liệu bắt buộc
Trần Đình Trọng, Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế ,nxb Đại học kinh tế quốc dân ,2010.
 1. Học liệu tham khảo
- Hà Quý Tình, Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế, nxb tài chính, 2008
-Phạm Văn Chiến ,Nguyễn Ngọc Thanh,Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Đại học quốc giaHà Nội,2010.
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SVvề các học thuyếtkinh tế của các trường phái . Kiến thức về các học thuyết kinh tế cơ bản của từng trường phái
-kiếnthức về nội dungcác học thuyết.
Bài kiểm tra  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp .
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Quan sát
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
- Kĩ năng
- Biết,hiểu được nội dung cơ bản những học thuyết kinh tế của các tác giả ở từng trường phái.
-Kỹ năng: Biết vận dụng các học thuyết kinh tế ứng dụng vào trong hoạt động thực tiên hiện nay.
 
- Bài thu hoạch
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức:
-Kĩ năng : Vận dụng kiến thức đã học vào trong  thực tiễn.
-Thái độ : Tôn trọng các tư tưởng  kinh tế trong từng thời điểm lịch sử cụ thể.
-Trình bay và phân tích được những nội dung chính trong các học thuyết kinh tế cơ bản của từng trường phái .
-Đánh giá được những thành công và hạn chế của từng trường phái .
-Ý nghĩa vê mặt thực tiễn của các trường phái.
 
-Kiểm tra viết.
 
 
 1.  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây