LÝ LUẬN CHUNG VỀ DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thứ hai - 27/02/2017 10:42
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
LÝ LUẬN CHUNG VỀ DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Lý luận chung về dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông
  2. Mã môn học: CT336
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục Chính trị
  5. Số lượng tín chỉ : 03
 • Lý thuyết: 21
 • Thảo luận: 06
 • Thực hành : 33
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
 • Môn học trang bị cho SV những kiến thức lý luận cơ bản về dạy học môn GCDD ở trường THPT. Từ những vấn đề chung về PPDH đến PPDH môn GDCD; những đặc điểm cơ bản của môn GDCD ở trường THPT, các nguyên tắc, hình thức tổ chức dạy học môn GDCD; PPDH các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật trong môn GDCD; các PPDH môn GDCD; phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến môn GDCD ở trường THPT. Ngoài ra còn có quan hệ gần gũi đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong trường THPT.
 • Môn học là sự phát triển tiếp nối từ các môn PPDH môn GDCD bậc THCS. Cụ thể là phương pháp dạy học những nội dung về đạo đức, hiến pháp, pháp luật, định hướng lý tưởng sống, giáo dục quốc phòng và an ninh.
 • Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm). Ngoài ra, môn học có sự gắn bó chặt chẽ, là sự cụ thể hóa của các môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính sách, pháp luật của Nhà nước… trong môn Giáo dục công dân.
 1. Mục tiêu môn học
SV cần đạt được:
 1. Kiến thức
- Hiểu được khái niệm, bản chất, vai trò của PP, PPDH, PPDH môn GDCD.
- Nắm được được đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của môn PPDH môn GDCD.
- Có kiến thức cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, cấu trúc chương trình môn GDCD trong trường THPT.
- Hiểu được vai trò, nhiệm vụ và những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của người GV GDCD trong trường THPT.
- Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD.
- Hiểu, nắm được hệ thống, mối quan hệ, cách thức giảng dạy các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn GDCD.
- Nắm được bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH cơ bản trong DH môn GDCD.
- Trình bày được những vấn đề chung của việc sử dụng phương tiện dạy học và nắm được kĩ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học môn GDCD.
 1. Kĩ năng
- Đánh giá được chương trình môn GDCD trước đây, môn GDCD hiện tại.
- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp trong giảng dạy môn GDCD.
- Vận dụng các PPDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy một số nội dung trong môn GDCD.
- Biết cách sử dụng các phương tiện trong dạy học môn GDCD.
 1. Thái độ
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
  •  
 
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả SV cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
 
- Hiểu được thế nào là PP, PPDH, PPDH môn GDCD.
- Phân tích được đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn GDCD.
1.1. Quan niệm về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
1.1.1. Phương pháp và phương pháp dạy học
1.1.2. Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
1.2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
1.2.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
3 LT
Chương 2: Đặc điểm cơ bản của môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông - Trình bày được những đặc điểm cơ bản của môn GDCD ở trường THPT.
- Phân tích được những yêu cầu khi dạy học môn Giáo dục công dân cho học sinh THPT.
- Có sự nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về người GV GDCD trong trường THPT. Có ý thức tích cực bồi dưỡng lòng yêu nghề, đạo đức của người giáo viên GDCD.
2.1. Vị trí, chức năng của môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông
2.1.1. Vị trí của môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của môn Giáo dục công dân
2.2. Mục tiêu, cấu trúc chương trình môn Giáo dục công dân
2.2.1. Mục tiêu dạy học môn Giáo dục công dân
2.2.2. Cấu trúc chương trình môn Giáo dục công dân
2.3. Một số yêu cầu khi dạy học môn Giáo dục công dân cho học sinh Trung học phổ thông
2.3.1. Đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, hiện đại
2.3.2. Đảm bảo tính hệ thống
2.3.3. Lý thuyết liên hệ với thực tế
2.3.4. Rèn luyện kỹ năng thực hành
2.4. Vai trò, nhiệm vụ và những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của người giáo viên Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông
2.4.1. Vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông
2.4.2. Những yêu cầu về nhân cách và năng lực của người giáo viên Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
3 LT
 
Chương 3: Các nguyên tắc dạy học môn Giáo dục công dân - Hiểu được cơ sở xây dựng và nội dung của các nguyên tắc dạy học trong dạy học môn GDCD.
- Phân tích được mối quan hệ giữa các nguyên tắc dạy học trong dạy học môn GDCD.
- Bước đầu biết nhìn nhận, đánh giá thực trạng sự vận dụng các nguyên tắc dạy học môn GDCD ở trường THPT hiện nay.
3.1. Khái niệm chung về nguyên tắc dạy học môn Giáo dục công dân
3.1.1. Nguyên tắc và nguyên tắc dạy học
3.1.2. Cơ sở xây dựng các nguyên tắc dạy học môn Giáo dục công dân
3.2. Những nguyên tắc cơ bản trong dạy học  môn Giáo dục công dân
3.2.1. Nguyên tắc tính khoa học
3.2.2. Nguyên tắc tính đảng
3.3.3. Nguyên tắc tính thực tiễn
3.3.4. Nguyên tắc tính vừa sức
3.3. Mối quan hệ giữa các nguyên tắc dạy học
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
3 LT
 
Chương 4: Các hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân - Hiểu và trình bày được các hình thức tổ chức dạy học cơ bản hiện nay ở trường THPT.
- Phân tích và đánh giá được ưu, nhược điểm của các hình thức tổ chức dạy học cơ bản trong dạy học môn GDCD.
- Vận dụng kiến thức để thiết kế kế hoạch dạy học cho năm học, kỳ học, bài học.
4.1. Khái niệm hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân
4.1.1. Hình thức tổ chức dạy học
4.1.2. Hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân
4.2. Hình thức lên lớp trong dạy học môn Giáo dục công dân
4.2.1. Khái niệm và vị trí của hình thức lên lớp
4.2.2. Một số đặc điểm cơ bản của hình thức lên lớp
4.2.3. Những ưu điểm và hạn chế của hình thức lên lớp
4.2.4. Các loại bài cơ bản của hình thức lên lớp
4.2.5. Những yêu cầu cơ bản khi thực hiện hình thức lên lớp
4.3. Một số hình thức tổ chức dạy học khác trong dạy học môn Giáo dục công dân
4.3.1. Thảo luận tập thể
4.3.2. Thực hành môn học
4.3.3. Hình thức tự học
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
3 LT
3 TL
6 TH
Chương 5: Phương pháp dạy học các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn Giáo dục công dân - Hiểu được những đặc điểm chung của các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn GDCD.
- Phân tích được PPDH các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật trong môn GDCD.
- Vận dụng kiến thức để dạy học một số khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật trong môn GDCD.
5.1. Đặc điểm chung của các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn Giáo dục công dân
5.1.1. Vị trí, vai trò của các khái niệm, phạm trù, nguyên lí , quy luật trong dạy học môn Giáo dục công dân
5.1.2. Đặc điểm của các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong dạy học môn Giáo dục công dân
5.2. Phương pháp dạy học các khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật trong môn Giáo dục công dân
5.2.1. Phương pháp dạy học các khái niệm, phạm trù
5.2.2. Phương pháp dạy học các nguyên lí, quy luật
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
3 LT
6 TH
Chương 6: Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông - Trình bày được cơ sở của việc xây dựng và sử dụng PPDH môn GDCD.
- Phân tích được nội dung của các PPDH cơ bản trong dạy học môn GDCD.
- Vận dụng kiến thức để soạn giáo án, giảng dạy một số đơn vị kiến thức với một số PPDH cơ bản.
 
6.1. Cơ sở của việc xây dựng và sử dụng phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
6.1.1. Hai hướng tiếp cận về phương pháp trong triết học
6.1.2. Quan hệ giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học
6.1.3. Đổi mới phương pháp dạy học dạy học môn Giáo dục công dân trong điều kiện hiện nay
6.2. Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học môn Giáo dục công dân
6.2.1. Phương pháp thuyết trình
6.2.2. Phương pháp đàm thoại
6.2.3. Phương pháp trực quan
6.2.4. Phương pháp nêu vấn đề
6.2.5. Phương pháp thảo luận nhóm
6.2.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình
6.2.7. Phương pháp đóng vai
6.2.8. Phương pháp dự án
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
6 LT
3 TL
21 TH
 
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
1. Đinh Văn Đức - D­ương Thị Thuý Nga (chủ biên), (2009), Phư­ơng pháp dạy học môn GDCD ở tr­ường THPT, Nxb Đại học Sư­ phạm, Hà Nội.
 1. Tham khảo
1. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 10,  Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 11,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
3. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 12,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
4. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 10 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
 5. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 11 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
6. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 12 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức chuyên ngành, Tâm lý, Giáo dục học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Kết quả học tập các môn học
- Phỏng vấn
 
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu, phân tích kiến thức trong chương trình môn học
- Vận dụng các hình thức tổ chức DH, các nguyên tắc DH, các PPDH… trong môn GDCD.
- Bài thu hoạch
- Ý thức, kết quả khi tham gia các hoạt động học tập do GV tổ chức
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
-Kĩ năng
- Kiến thức cơ bản về PPDH môn GDCD ở trường THPT.
- Vận dụngcác kiến thức về PPDH trong DH nội dung môn GDCD để thiết kế các đơn vị kiến thức trong DH môn GDCD.
-Kiếm tra viết
 
 1.  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây