LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thứ hai - 27/02/2017 11:03
DA
DA
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Lý luận và thực hành dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông
  2. Mã môn học: CT410
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục Chính trị
  5. Số lượng tín chỉ : 03
 • Lý thuyết: 10
 • Semina: 25
 • Thực hành :
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
 • Môn học trang bị cho SV những kiến thức lý luận chuyên sâu về dạy học môn GCDD ở trường THPT. Đó là những vấn đề về các nguyên tắc dạy học môn GDCD, hình thức tổ chức dạy học môn GDCD; về PPDH, KTDH môn GDCD để giảng dạy các nội dung trong môn học; vấn đề dạy học tích hợp trong môn GDCD và KTĐG trong dạy học môn GDCD theo định hướng KTĐG năng lực, phẩm chất của người học.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến môn GDCD ở trường THPT. Ngoài ra còn có quan hệ gần gũi đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong trường THPT.
 • Môn học là sự phát triển tiếp nối từ các môn PPDH môn GDCD bậc THCS. Cụ thể là phương pháp dạy học những nội dung về đạo đức, hiến pháp, pháp luật, định hướng lý tưởng sống, giáo dục quốc phòng và an ninh.
 • Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm). Ngoài ra, môn học có sự gắn bó chặt chẽ, là sự cụ thể hóa của các môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính sách, pháp luật của Nhà nước… trong môn Giáo dục công dân.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
- Có kiến thức chuyên sâu về lý luận dạy học môn Giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông: về các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học môn GDCD.
- Nắm chắc bản chất, cách phân loại, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm của các PPDH, KTDH cơ bản trong DH môn GDCD.
- Trình bày được cơ sở và nội dung dạy học tích hợp trong môn Giáo dục công dân.
- Phân tích được những vấn đề cơ bản về KTĐG, đổi mới phương pháp KTĐG trong dạy học môn Giáo dục công dân. Trình bày được cách thức KTĐG môn GDCD theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất của HS.
 1. Kĩ năng
- Có khả năng lựa chọn, sử dụng các nguyên tắc dạy học, các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học trong giảng dạy môn GDCD.
- Vận dụng các PPDH, KTDH để thực hành soạn giáo án, giảng dạy, KTĐG trong dạy học môn GDCD.
- Biết cách lựa chọn, xây dựng các nội dung tích hợp, dạy học theo chuyên đề trong môn GDCD.
- Biết cách thiết kế các đề KTĐG phù hợp với yêu cầu của nhà trường THPT.
 1. Thái độ
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động đổi mới PPDH, phương pháp KTĐG bộ môn.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
  •  
 
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả SV cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Các nguyên tắc dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông - Trình bày được cơ sở khoa học của các nguyên các nguyên tắc dạy học môn GDCD
- Phân tích được những nội dung cơ bản của các nguyên tắc dạy học môn GDCD; việc đảm bảo các nguyên tắc dạy học môn GDCD hiện nay 
1.1. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các nguyên tắc dạy học môn Giáo dục công dân
1.2. Những nguyên tắc cơ bản trong dạy học môn Giáo dục công dân
1.3. Vấn đề đảm bảo các nguyên tắc dạy học trong dạy học môn Giáo dục công dân hiện nay
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
2 LT
3TL
 
Chương 2: Các hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông - Trình bày được cơ sở xác định các HTTCDH môn GDCD
- Phân tích được đặc điểm của các HTTCDH môn GDCD
2.1. Cơ sở xác định các hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân
2.2. Các hình thức tổ chức dạy học cơ bản trong dạy học môn Giáo dục công dân
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
2 LT
4 TL
 
Chương 3: Các phương pháp, kỹ thuật dạy học cơ bản trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông - Trình bày được những vấn đề cơ bản của đổi mới PPDH môn GDCD trong điều kiện hiện nay
- Phân tích, làm rõ khái niệm, các hình thức, ưu nhược điểm, cách thực hiện, yêu cầu sư phạm khi sử dụng các PPDH, KTDH trong dạy học môn GDCD
3.1. Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân trong điều kiện hiện nay
3.2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học cơ bản trong dạy học môn Giáo dục công dân
3.2.1. Phương pháp thuyết trình
3.2.2. Phương pháp đàm thoại (vấn đáp)
3.2.3. Phương pháp trực quan
3.2.4. Phương pháp nêu vấn đề
3.2.5. Phương pháp thảo luận nhóm
3.2.6. Kĩ thuật dạy học “Nêu ý kiến ghi lên bảng”
3.2.7. Kĩ thuật dạy học “Khăn phủ bàn”
3.2.8. Kĩ thuật dạy học “Các mảnh ghép
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
2 LT
6 TL
 
Chương 4: Dạy học tích hợp trong chương trình môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông - Hiểu được sự cần thiết phải dạy học tích hợp trong môn GDCD ở trường THPT
- Làm rõ được những nội dung tích hợp cơ bản trong môn GDCD ở trường THPT
4.1. Cơ sở của việc dạy học tích hợp trong dạy học môn Giáo dục công dân
4.2. Những nội dung tích hợp cơ bản trong môn Giáo dục công dân
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
2 LT
6 TL
 
Chương 5: Phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông - Trình bày được tình hình KTĐG trong môn GDCD ở trường THPT hiện nay
- Hiểu được sự cần thiết phải đổi mới PP KTĐG trong dạy học môn GDCD hiện nay
- Nắm được những nội dung, cách thức KTĐG cơ bản trong dạy học môn GDCD theo hướng đổi mới PP KTĐG
5.1. Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân
5.2. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân ở Trung học phổ thông
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
2 LT
6 TL
 
Chương 6: Thực hành dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông
 
- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành vận dụng các HTTCDH, PPDH, KTDH, nội dung tích hợp, KTĐG trong dạy học môn GDCD 6.1. Thực hành vận dụng các hình thức tổ chức dạy học trong dạy học môn Giáo dục công dân
6.2. Thực hành vận dụng các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học trong dạy học môn Giáo dục công dân
6.3. Thực hành vận dụng nội dung tích hợp trong dạy học môn Giáo dục công dân
6.4. Thực hành thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất.
 
 
   
 
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
1. Đinh Văn Đức - D­ương Thị Thuý Nga (chủ biên), (2009), Phư­ơng pháp dạy học môn GDCD ở tr­ường THPT, Nxb Đại học Sư­ phạm, Hà Nội.
2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2006), Giáo dục công dân 10,  Nxb Giáo dục, Hà Nội.
3. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 11,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
4. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 12,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
5. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2006), Giáo dục công dân 10 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
 6. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 11 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
7. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 12 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
5.2. Tham khảo
1. Đinh Văn Đức (Tổng Chủ biên), (2011), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 10,11, 12, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
 
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức chuyên ngành, Tâm lý, Giáo dục học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Kết quả học tập các môn học
- Phỏng vấn
0 %
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
-Kĩ năng
 
- Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về PPDH môn GDCD ở trường THPT
- Vận dụngcác kiến thức về PPDH môn GDCD để thiết kế bài giảng trong môn GDCD.
-Kiếm tra viết
 
 1.  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây