MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thứ hai - 27/02/2017 11:00
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Một số phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân 
  2. Mã môn học: CT341
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục Chính trị
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 15
 • Semina : 5
 • Thực hành : 25
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
- Môn học bao gồm những nội dung cơ bản về một số PPDH, KTDH theo định hướng phát triển năng lực người học, lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy học môn GDCD (khái niệm, cách phân loại, ưu nhược điểm, cách tiến hành và yêu cầu sư phạm khi sử dụng PPDH, PTDH).
- Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến hoạt động dạy và học môn  GDCD ở trường THPT. Ngoài ra còn có quan hệ gần gũi đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong trường THPT.
- Môn học là sự phát triển tiếp nối từ một số nội dung hướng dẫn SV  hệ Cao đẳng sử dụng các PPDH, KTDH trong dạy học môn PPDH GDCD bậc THCS.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm), các môn chuyên ngành Giáo dục Chính trị.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
- SV hiểu được những vấn đề cơ bản về dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân.
- Trình bày được khái niệm, cách phân loại, đánh giá ưu, nhược điểm, cách tiến hành, những yêu cầu sư phạm khi sử dụng các PPDH, KTDH tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.
 1. Kĩ năng
- Lựa chọn các PPDH, KTDH theo định hướng phát triển năng lực HS phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS.
- Sử dụng các PPDH, KTDH tích cực để thực hành dạy học một số đơn vị kiến thức trong môn GDCD.
 1. Thái độ
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
- Tích cực tham giavào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả SV cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Cơ sở khoa học của việc sử dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân - Trình bày được cơ sở khoa học của việc sử dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực  trong dạy học môn Giáo dục công dân 1.1. Cơ sở lý luận của việc sử dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực
1.2. Cơ sở thực tiễn của việc sử dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
05 LT
02 TL
Chương 2: Một số phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân - Trình bày được khái niệm, cách phân loại, ưu nhược điểm, cách thực hiện và yêu cầu sư phạm khi sử dụng các PPDH, KTDH tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân 2.1. Một số phương pháp dạy học tích cực
2.1.1. Dạy học hợp tác
2.1.2. Dạy học theo góc
2.1.3. Dạy học theo hợp đồng
2.1.4. Dạy học theo dự án
2.2. Một số kỹ thuật dạy học tích cực
2.2.1. Kỹ thuật Nêu ý kiến ghi lên bảng
2.2.2. Kỹ thuật Khăn phủ bàn
2.2.3. Kỹ thuật Mảnh ghép
2.2.4. Kỹ thuật KWL
2.2.5. Kỹ thuật Bể cá
2.2.6. Một số kỹ thuật khác
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
10 LT
03 TL
 
Chương 3: Thực hành vận dụng một số phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân - Có kỹ năng lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH tích cực phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học trong dạy học môn Giáo dục công dân 3.1. Thực hành vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân
3.1. Thực hành vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân
 
 
  25 TH
 
4. Học liệu
 1. Bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Dạy và học tích cực một số phương pháp và kỹ thuật dạy học, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.
2. Đinh Văn Đức, Dương Thị Thúy Nga, (2009), Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
 1. Tham khảo
1. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2006), Giáo dục công dân 10,  Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 11,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
3. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 12,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
4. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2006), Giáo dục công dân 10 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
 5. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 11 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
6. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 12 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
7. Đinh Văn Đức (Tổng Chủ biên), (2011), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 10,11, 12, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
8. PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình tin học đại cương, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010.
      5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức chuyên ngành, Tâm lý, Giáo dục học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Kết quả học tập các môn học
- Phỏng vấn
 
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
- Kĩ năng
- Kiến thức cơ bản về các PPDH, KTDH mang tính tích cực trong DH môn GDCD.
- Vận dụng các PPDH, KTDH tích cực trong soạn, giảng nội dung môn GDCD.
- Bài thu hoạch cá nhân, nhóm
- Ý thức, kết quả khi tham gia các hoạt động học tập do GV tổ chức
- Kết quả thực hành giảng dạy
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
 
-Kĩ năng
 
 
 
 
 
 
-Thái độ
- Kiến thức cơ bản về các PPDH, KTDH mang tính tích cực trong DH môn GDCD.
- Vận dụng các PPDH, KTDH tích cực trong soạn, giảng nội dung môn GDCD.
- Có thái độ tích cực trong sử dụng các PPDH, KTDH tích cực để DH môn GDCD.
-Kiếm tra  thực hành giảng dạy
 
 1.  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây