MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH

Chủ nhật - 26/02/2017 22:26
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH
1. Thông tin về môn
1.1. Tên môn học: Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh.
1.2. Mã môn học: CT320
1.3. Loại hình môn học: Bắt buộc
1.4. Đơn vị phụ trách môn học: Tổ ĐLCMCĐCSVN và TTHCM; Khoa GDCT
1.5. Môn học tiên quyết:
1.6. Số tín chỉ: 02
- Nghe giảng lý thuyết: 15
- Semina: 30
- Thực hành:
1.7. Mô tả môn học
Bộ môn nghiên cứu một số tác phẩm của Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt là các tác phẩm: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường cách mệnh (1927), Tuyên ngôn độc lập (1945), Sửa đổi lối làm việc (1947). Đây là những tác phẩm tiêu biểu trình bày quan điểm cơ bản của Người về con đường cách mạng Việt Nam. Đó là những vấn đề về kẻ thù cách mạng, mục tiêu cách mạng, tính chất cách mạng, lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng... và những vấn đề công tác cán bộ, vai trò của đảng cách mạng. Ngày nay, đối với công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các tác phẩm  của Hồ Chí Minh chính là nguồn sức mạnh, nguồn động viên tinh thần to lớn đối với mỗi cán bộ, đảng viên tự giác tham gia tự phê bình và phê bình, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mình trước Đảng, trước nhân dân.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học chuyên ngành chuyên sâu, nhất là các module có liên quan đến các kiến thức về văn hóa, đạo đức; về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, không có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn) vì ở bậc giáo dục bắt buộc (THCS) chưa có các chuyên đề nâng cao định hướng nghề nghiệp.
 - Môn học có mối quan hệ trực tiếp với môn Giáo dục công dân ở THPT và các môn học tích hợp thuộc chuyên ngành KHXH.
2. Mục tiêu môn học
2.1. Mục tiêu kiến thức
            - Góp phần làm cho những nội dung cơ bản, các giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào trong tư tưởng của sinh viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
            - Giúp người học thấy được đây là những tác phẩm lớn về giáo dục lý luận chính trị của Đảng ta. Những tác phẩm đó chẳng những có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn trong thời kỳ đã qua mà còn soi sáng con đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn trong giai đoạn mới.
            - Hiểu được tưởng chủ đạo xuyên suốt của tác phẩm là giáo dục lý luận cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong nước và quốc tế, trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.
            - Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
2.2. Mục tiêu kỹ năng
            - Rèn luyện các kỹ năng tư duy lý luận, phân tích tổng hợp các đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn.
            -  Kỹ năng đọc tài liệu, hệ thống hóa tri thức, đối chiếu, so sánh.
            -  Kỹ năng vận dụng những tri thức lý luận vào thực tiễn cuộc sống.
2.3. Về thái độ
-  Học tập nghiêm túc, có được sự hứng thú say mê môn học.
- Nâng cao lòng tự hào về Hồ Chí Minh, về Đảng, về Nhà nước, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
3. Nội dung chi tiết môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
1. Tác phẩm BẢN ÁN CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP - Biết được tác phẩm Bản án chế dộ thực đân Pháp là một tác phẩm lý luận về chủ nghĩa thực dân và khởi thảo đường lối giải phóng dân tộc: trình bày những bộ phận chi tiết, phanh phui cặn kẽ bộ mặt thật của chủ nghĩa thực dân.
  - Thấy được tá phẩm Bản án chế độ thực đân Pháp đã đi vào thực tiễn cuộc sống ở chính quốc và thuộc địa. Đến nay, Bản án chế độ thực dân pháp đã được toàn Đảng và toàn dân ta thực hiện thắng lợi vẻ vang.
1.1. Về sự ra đời của tác phẩm
1.1.1. Về thời điểm viết và xuất bản
1.1.2. Ý nghĩa sự ra đời tác phẩm
1.2. Kết cấu tác phẩm
1.3. Nội dung cơ bản của tác phẩm
1.3.1. Tư tưởng về cách mạng tiến công
1.3.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc
1.3.3. Mối quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc.
1.3.4. Về chủ nghĩa quốc tế vô sản
1.3.5. Về giá trị nhân đạo cộng sản
1.3.6. “Bản án” mở đầu kỷ nguyên văn học Việt Nam hiện đại
1.4. Giá trị của tác phẩm
- Trước khi đến lớp: SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. SV đọc trước học liệu 1,7,8.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
3 LT
4 TL
 
2. Tác phẩm ĐƯỜNG CÁCH MỆNH - Biết được tác phẩm Đường cách mệnh đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX, tạo lập các tiền đề tư tưởng lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930.
- Hiểu được tác phẩm đã truyền tải nhiệt huyết cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước, triệt để cách mạng của Người cho các thế hệ cán bộ, đảng viên ngày nay.
- Nghiên cứu thật kỹ lưỡng tác phẩm sẽ tiếp tục làm sáng tỏ phương pháp cách mạng nói chung và phương pháp công tác tư tưởng nói riêng. Đó là, trước hết phải làm tốt công tác giáo dục lý luận cách mạng, sau đó phải tuyên truyền, vận động để biến thành hành động cách mạng.
 
2.1. Hoàn cảnh ra đời tác phẩm
 2.1.1. Hoàn cảnh thế giới.
2.1.2. Hoàn cảnh Đông Dương và Việt Nam
2.3. Nội dung tác phẩm
2.3.1. Tầm quan trọng của lý luận cách mệnh, lý luận tiền phong.
2.3.2. Mục đích của tác phẩm “Đường cách mệnh”
2.3.3. Nhấn mạnh giáo dục đạo đức cách mạng
2.3.4. Các khái niệm cách mạng
2.3.5. Con đường của cách mạng Việt Nam
2.3.6. Những nhân tố đảm bảo cho cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi
2.3.7. Các tổ chức cách mạng trên thế giới
2.4. Giá trị của tác phẩm
2.4.1. Giá trị lịch sử
2.4.2. Giá trị lý luận
2.4.3. Giá trị thực tiễn và tính thời sự của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay
 
- Trước khi đến lớp: SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. SV đọc trước học liệu 2, 10,12.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
3 LT
6 TL
 
3. Tác phẩm TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
 
- Hiểu được đây là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân ta trước toàn thế giới.
- Hình thành lý tưởng, tình cảm cao đẹp, nâng cao lòng tự tôn dân tộc trong mỗi SV nhằm bảo vệ quyền độc lập, tự do, dân chủ của mình. Đó là ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”!


 
3.1. Hoàn cảnh ra đời tác phẩm
3.2. Bố cục tác phẩm
3.3. Nội dung tác phẩm
3.3.1. Bản cáo trạng về tội ác của thực dân Pháp
3.3.2. Quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta
3.3.3. Lời tuyên bố với thế giới
3.4. Ý nghĩa tác phẩm
 
- Trước khi đến lớp: SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. SV đọc trước học liệu 3,8,13.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
3LT
4 TL
 
4. Tác phẩm SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC
 
- Thấy được tác phẩm đã có tác động tích cực tới đông đảo quần chúng nhân dân, mang lại sự hứng khởi, niềm tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng lãnh.
- Hiểu được những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh trong tác phẩm nếu được học tập, quán triệt tốt sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thế hệ trẻ.
4.1. Hoàn cảnh ra đời tác phẩm
4.1.1. Thế giới
4.1.2. Trong nước
4.2. Chủ đề tư tưởng của tác phẩm
4.3. Kết cấu tác phẩm
4.3.1. Về hình thức
4.3.2.Về nội dung
4.4. Nội dung tác phẩm
4.4.1. Sửa đối lối làm việc của Đảng – yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng.
4.4.2. Vai trò của lý luận và tổ chức thực tiễn.
4.4.3. Vấn đề bản chất và tư cách của Đảng cách mạng
4.4.4. Vấn đề đạo đức cách mạng
4.4.5. Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của Đảng
 4.4.6. Phương thức lãnh đạo của Đảng
 4.4.7. Phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng.
4.5. Giá trị lí luận và thực tiễn của tác phẩm.
4.5.1. Giá trị lí luận
4.5.2. Giá trị thực tiễn
- Trước khi đến lớp: SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. SV đọc trước học liệu 4,6,11.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:  thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học
3LT
 1.  
5. Tác phẩm DI CHÚC
 
- Hiểu được trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng của tình hình hienej nay, việc học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc đang trở thành vấn đề cấp bách.
- Thực hiện những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm, đối với SV, cùng với việc học tập tốt các môn lý luận Mác – Lênin, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là nhiệm vụ quan trọng để trang bị cho mình thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng,đồng thời chuẩn bị hành trang cần thiết cho cuộc đời lao động và học tập không ngừng, cống hiến được nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
5.1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm
5.1.1. Thế giới
5.1.2. Trong nước
5.2. Nội dung của tác phẩm
5.2.1. Hồ Chí Minh nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ
5.2.2. Công việc sau chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược
5.2.3. Lời căn dặn của Hồ Chí Minh về Đảng
5.2.4.  Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng
5.2.5. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
5.2.6. Về tinh thần quốc tế
5.2.7. Về việc riêng
5.3. Giá trị của tác phẩm
 
- Trước khi đến lớp: SV làm việc theo nhóm nghiên cứu các vấn đề theo hướng dẫn của GV; viết thành báo cáo chung. SV đọc trước học liệu 5,7,9,12.
- Trên lớp: Kết hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại:thảo luận nhóm, thuyết trình, trình chiếu vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
3LT
8TL
 
 
4. Học liệu
4.1. Học liệu bắt buộc
1. Bản án chế độ thực dân Pháp, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 23 – 140.
 1.  
3. Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 1 – 3.
4. Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 269 – 339.
5. Di chúc, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 605 – 624.
4.2. Học liệu tham khảo
 1.  
          7. Song Thành  (chủ biên), Hồ Chí Minh – Tiểu sử, Nxb Lý luận Chính trị,Hà Nội, 2006.
            8.  Hồ Chí Minh – một người Châu Á của mọi thời đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
            9. Trương Minh Dục, Góp phần nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2009.
         10. Phạm Ngọc Anh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2005. 
            11. Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 600 – 612.
            12. Hồ Chí Minh - cứu tinh dân tộc Việt, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
                       
5. Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) (Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV) (Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá) (Bài kiểm tra, phỏng vấn, trao đổi…)  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1. Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được những nội dung cơ bản của các tác phẩm
- Vận dụng một sáng tạo tư tưởng trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh vào hoạt động nhận thức và thực tiễn
- 01 bài kiểm tra giưa kỳ
- Bài thu hoạch
- Hành động của SV
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
-Kĩ năng
Có khả năng vận dụng kiến thức môn học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn. -Kiếm tra viết: thi tự luận.
 1.  
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây