MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA LÊNIN

Chủ nhật - 26/02/2017 22:25
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA LÊNIN
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Một số tác phẩm của Lênin
  2. Mã môn học: CT319
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa: GDCT; Tổ: NNLCBCCNM - LN)
  5. Số lượng tín chỉ : 3
 • Lý thuyết: 30
 • Semina : 30
  1. Các môn học tiên quyết: NNLCBCCNM - LN 1, NNLCBCCNM - LN 2, các học phần Lịch sử triết học.
  2. Mô tả môn học
   •  
   •  
   •  
   •  
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức:
-Hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của các tác phẩm của Lênin như: “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, “Bút ký triết học”, “Nhà nước và cách mạng”, “Chính sách kinh tế mới”,…
- Phân tích được tính cách mạng, khoa học của những tư tưởng về triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Lênin đề cập trong các tác phẩm.
-Hiểu được sự vận dụng lý luận của Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam.
 1. Kĩ năng:
-Đánh giá được những cống hiến khoa học của Lênin trong các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học
-Giải thích được các quan điểm, đường lối, chính sách mà Đảng và Nhà nước đưa ra trong quá trình xây dựng đất nước.
 1. Thái độ:
- Tin tưởng vào lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta.
-Có thái độ kiên quyết chống lại các quan điểm tả khuynh và hữu khuynh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):
Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:
 •  
 •  
 •  
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I: Tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” -Hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của tác phẩm“Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” do Lênin viết.
- Phân tích được tính cách mạng, khoa học của những tư tưởng về triết học mà Lênin đề cập trong tác phẩm.
-Đánh giá được những cống hiến khoa học của Lênin trong  lĩnh vực triết học thông qua tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”.
- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD PTTH.
-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Lênin giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do Ông đề ra trong tác phẩm.
-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”.
 
1.1. Hoàn cảnh ra đời và kết cấu của tác phẩm
1.2. Những tư tưởng chủ yếu của tác phẩm
1.2.1. Sự phân tích về cuộc khủng hoảng trong vật lý học
1.2.2. Những nguyên lý cơ bản của lý luận phản ánh
1.2.3. Những nguyên lý cơ bản của lý luận nhận thức duy vật biện chứng
1.2.4. Nội dung của cuộc cách mạng mới nhất trong khoa học tự nhiên
1.2.5. Nguồn gốc, thực chất của chủ nghĩa duy tâm vật lý học
1.3. Ý nghĩa của tác phẩm
 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên đọc tác phẩm trước giờ lên lớp.
-Nêu vấn đề, phân tích,…
- Giao nội dung học cho sinh viên chuẩn bị thuyết trình.
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
II: Tác phẩm “Bút ký triết học” -Hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của tác phẩm“Bút ký triết học” do Lênin viết.
- Phân tích được tính cách mạng, khoa học của những tư tưởng về triết học mà Lênin đề cập trong tác phẩm.
-Đánh giá được những cống hiến khoa học của Lênin trong lĩnh vực triết học thông qua nội dung của tác phẩm.
- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD ở trường phổ thông.
-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Lênin giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do Ông đề ra trong tác phẩm.
-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc tác phẩm “Bút ký triết học”.
2.1. Hoàn cảnh ra đời và kết cấu của tác phẩm
2.2. Những tư tưởng chủ yếu của tác phẩm
2.2.1. Quan niệm của Hêghen và của Lênin về các vòng tròn trong lịch sử triết học
2.2.2. Hai quan điểm và mầm mống của hai quan điểm về sự phát triển
2.2.3. Hạt nhân của phép biện chứng và các định nghĩa về phép biện chứng
2.2.4. Bản chất của sự nhận thức và biện chứng của quá trình nhận thức qua sự trình bày của Hêghen và Lênin
2.2.5. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn
2.3. Ý nghĩa của tác phẩm
 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên đọc tác phẩm trước giờ lên lớp.
- Nêu vấn đề, phân tích,…
- Giao nội dung học cho sinh viên chuẩn bị thuyết trình.
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
III: Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” -Hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa tác phẩm“Nhà nước và cách mạng” của Lênin.
-Hiểu được sự vận dụng lý luận của Lênin về nhà nước vào điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam. 
-Đánh giá được những cống hiến khoa học của Lênin trong các lĩnh vực triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học thông qua nội dung của tác phẩm.
- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD ở trường phổ thông.
- Tin tưởng vào lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta.
-Có thái độ kiên quyết chống lại các quan điểm tả khuynh và hữu khuynh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta.
3.1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm
3.2. Nội dung tác phẩm
3.2.1. Bản chất giai cấp của nhà nước
3.2.2.Thái độ của cách mạng xã hội chủ nghĩa đối với nhà nước của giai cấp tư sản
3.2.3. Thực chất học thuyết nhà nước của chủ nghĩa Mác - chuyên chính vô sản
3.2.4. Hình thức nhà nước của giai cấp vô sản
3.2.5. Cơ sở kinh tế của nhà nước tiêu vong, hai giai đoạn của xã hội cộng sản chủ nghĩa
3.3. Ý nghĩa thực tiễn của tác phẩm
 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên đọc tác phẩm trước giờ lên lớp.
 
-Nêu vấn đề, phân tích,…
- Giao nội dung học cho sinh viên chuẩn bị thuyết trình.
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
IV: Tác phẩm “Chính sách kinh tế mới” -Hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của tác phẩm“Chính sách kinh tế mới” do Lênin viết.
- Phân tích được tính cách mạng, khoa học của những tư tưởng về kinh tế chính trị mà Lênin đề cập trong tác phẩm.
-Hiểu được sự vận dụng lý luận của Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam. 
-Đánh giá được những cống hiến khoa học của Lênin trong  lĩnh vực kinh tế chính trị
-Giải thích được các quan điểm, đường lối, chính sách mà Đảng và Nhà nước đưa ra trong quá trình xây dựng đất nước ở thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Tin tưởng vào lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta.
-Có thái độ kiên quyết chống lại các quan điểm tả khuynh và hữu khuynh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta.
4.1. Bàn về thuế lương thực
4.1.1. Hoàn cảnh ra đời
4.1.2. Nội dung chủ yếu
4.1.3. Ý nghĩa của tác phẩm
4.2. Chính sách kinh tế mới của Lê-nin (NEP)
4.2.1. Hoàn cảnh ra đời
4.2.2.  Nội dung của NEP
4.2.3. Ý nghĩa của NEP
 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên đọc tác phẩm trước giờ lên lớp.
-Nêu vấn đề, phân tích,…
- Giao nội dung học cho sinh viên chuẩn bị thuyết trình.
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc:
- V.I.Lênin(1995), Toàn tập, các tập: 20,33,41,42, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 1. Tham khảo
-Trần Thị Kim Cúc(2009), Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
-Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa Triết học(2007), Giới thiệu kinh điển triết học Mác – Lênin, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) (Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV) (Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá) (Bài kiểm tra, phỏng vấn, trao đổi…)  
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
- Ý thức tham gia hoạt động học tập, thuyết trình, xêmina trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập, thuyết trình, xêmina
- Điểm danh
- Quan sát
- Nội dung các bài thuyết trình trên lớp
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản trong các tác phẩm của V.I.Lênin và biết vận dụng những kiến thức đó vào việc học tập các môn Chủ nghĩa Mác – Lênin cũng như giải thích các hiện tượng nảy sinh trong thực tiễn
- Kĩ năng: Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn.
- Mức độ hiểu biết những nội dung chủ yếu của các tác phẩm
- Mức độ thấy được vai trò nền tảng của các nội dung đó trong các môn học của chủ nghĩa Mác – Lênin
-Biết vận dụng các nội dung đó vào hoạt động học tập trong thực tiễn
- Bài kiểm tra
- Hoạt động vận dụng kiến thức kinh điển của SV trong học tập các môn chuyên ngành
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức: Hoàn cảnh ra đời và những nội dung cơ bản của tác phẩm
-Kĩ năng: Vận dụng kiến thức vào việc lý giải và làm rõ các kiến thức chuyên ngành
-Thái độ: Tin tưởng sự đúng đắn, tính khoa học của các tác phẩm và có ý thức tuân theo những nguyên lý, quy luật cơ bản được V.I.Lênin đề ra trong các tác phẩm đó.
- Nội dung trả lời câu hỏi phù hợp nội dung của tác phẩm
- Liên hệ được các nội dung đã học vào việc làm rõ những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Tuân theo các yêu cầu của một bài thi vấn đáp
- Bài thi vấn đáp cuối kỳ
 1.  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây