MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA MÁC VÀ ĂNG-GHEN

Chủ nhật - 26/02/2017 22:24
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA MÁC VÀ ĂNGGHEN
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Một số tác phẩm của Mác và Ăngghen
  2. Mã môn học: CT318
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa: GDCT; Tổ: NNLCBCCNM - LN)
  5. Số lượng tín chỉ : 3
 • Lý thuyết: 30
 • Semina : 30
  1. Các môn học tiên quyết: NNLCBCCNM - LN 1, NNLCBCCNM - LN 2, các học phần Lịch sử triết học.
  2. Mô tả môn học
 • Tập trung vào làm rõ nguồn gốc, nội dung và ý nghĩa các vấn đề lý luận của triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và CNXHKH thông qua việc nghiên cứu những nội dung chủ yếu trong các tác phẩm kinh điển của Mác và Ăngghen.
 • Có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng  trong chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân
 • Tiếp nối các chương trình đào tạo trước: Làm rõ nguồn gốc, nội dung các tư tưởng Triết học, Kinh tế chính trị và CNXHKH trong chương trình Giáo dục công dân ở THPT.
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học (đại cương/cơ sở ngành/ chuyên ngành/nghiệp vụ nào…) trong chương trình như: NNLCBCCNM – LN 1; NNLCBCCNM – LN 2; Lịch sử tư tưởng Việt Nam; Chính trị học; Tôn giáo học; Lịch sử triết học 1 và 2; các chuyên đề chuyên ngành tự chọn.
 
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức:
-Hiểu và phân tích được cơ sở hình thành, nội dung và ý nghĩa của các tác phẩm do Mác – Ăngghen viết trong quá trình hoạt động cách mạng của mình như: "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản", "Chống Đuy - rinh", "Biện chứng của tự nhiên", "Tư bản".
- Góp phần nhận thức rõ hơn chủ nghĩa Mác ở các phần triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Hình thành thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận khoa học cho người học.
 1. Kĩ năng:
- Hiểu và vận dụng vào cuộc sống các nguyên lý triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Mác – Ăng ghen viết.
- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD PTTH.
 1. Thái độ:
-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Mác và Ăngghen giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do hai ông đề ra trong các tác phẩm.
-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa Mác.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):
Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:
  •  
  •  
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I: Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” -Hiểu và phân tích được cơ sở hình thành, nội dung và ý nghĩa của tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản",
- Hiểu và vận dụng vào cuộc sống các nguyên lý triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Mác – Ăng ghen viết trong tác phẩm.
- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD PTTH.
-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Mác và Ăngghen giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do hai ông đề ra trong tác phẩm.
-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản".
1.1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm
1.2. Tư tưởng chủ yếu và nội dung của tác phẩm
1.2.1. Chương I: Tư sản và vô sản
1.2.2. Chương II: Những người vô sản và những người cộng sản
1.2.3. Chương III: Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa
1.2.4. Chương IV: Thái độ của những người cộng sản đối với các đảng độc lập
1.3. Ý nghĩa thực tiễn của tác phẩm
 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên đọc tác phẩm trước giờ lên lớp.
-Nêu vấn đề, phân tích,…
- Giao nội dung học cho sinh viên chuẩn bị thuyết trình.
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
- 4 LT
-4 XMN
II: Tác phẩm “Chống Đuy – rinh” -Hiểu và phân tích được cơ sở hình thành, nội dung và ý nghĩa của tác phẩm "Chống Đuy - Rinh".
- Góp phần nhận thức rõ hơn chủ nghĩa Mác ở các phần triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Hiểu và vận dụng vào cuộc sống các nguyên lý triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Ăngghen viết trong tác phẩm.
- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD ở phổ thông trung học.
-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Ăngghen giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do Ông đề ra trong tác phẩm.
-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc tác phẩm "Chống Đuy - Rinh".
 
2.1.Giới thiệu tác phẩm "Chống Đuy -rinh" - Phần triết học
2.1.1.  Hoàn cảnh ra đời và cấu trúc của phần I
2.1.2.. Nội dung chính của chương 1, tập 1 của tác phẩm
2.2. Giới thiệu tác phẩm "Chống Đuy - rinh" - Phần kinh tế chính trị
2.2.1. . Hoàn cảnh ra đời và kết cấu của phần I
2.2.2.  Nội dung chủ yếu của phần II
2.3.  Giới thiệu tác phẩm: ”Chống Đuy - Rinh”- Phần Chủ nghĩa xã hội
2.3.1. Hoàn cảnh ra đời và kết cấu của phần III
2.3.2. Nội dung chủ yếu của phần III
2.4. Ý nghĩa của tác phẩm
 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên đọc tác phẩm trước giờ lên lớp.
-Nêu vấn đề, phân tích,…
- Giao nội dung học cho sinh viên chuẩn bị thuyết trình.
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
-6 LT
-6 XMN
III: Tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” -Hiểu và phân tích được cơ sở hình thành, nội dung và ý nghĩa của các tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” do Ăngghen viết
- Góp phần nhận thức rõ hơn chủ nghĩa Mác ở các phần triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Hiểu và vận dụng vào cuộc sống các nguyên lý triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học mà Ăngghen viết.
- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD PTTH.
-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Ăngghen giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do Ông đề ra trong các tác phẩm.
-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” do Ăngghen viết.
 
3.1.Hoàn cảnh ra đời và kết cấu của tác phẩm
3.2. Những tư tưởng chủ yếu của tác phẩm
3.2.1. Vấn đề quan hệ giữa vật chất và vận động
3.2.2. Vai trò của tư duy lý luận và của việc nghiên cứu lịch sử triết học
3.2.3. Sự ra đời, đối tượng và sự phân loại khoa học
3.2.4. Vấn đề quan hệ giữa con người, xã hội và tự nhiên.
3.2.5. Mối quan hệ giữa con người, xã hội và tự nhiên
3.3. Ý nghĩa của tác phẩm
 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên đọc tác phẩm trước giờ lên lớp.
-Nêu vấn đề, phân tích,…
- Giao nội dung học cho sinh viên chuẩn bị thuyết trình.
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
IV: Tác phẩm “Tư bản” -Hiểu và phân tích được cơ sở hình thành, nội dung và ý nghĩa của tác phẩm "Tư bản".
- Góp phần nhận thức rõ hơn chủ nghĩa Mác ở các phần triết học, kinh tế chính trị.
- Hiểu và vận dụng vào cuộc sống các nguyên lý triết học, kinh tế chính trị mà Mác viết trong tác phẩm.
- Vận dụng vào nghiên cứu và soạn giảng chương trình GDCD ở phổ thông trung học.
-Trên cơ sở hiểu rõ bản chất đúng đắn những tư tưởng của Mác giúp người học tin tưởng vào các quan điểm do Ông đề ra trong tác phẩm.
-Có thái độ kiên quyết chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, xuyên tạc tác phẩm "Tư bản".
 
4.1. Sự ra đời của Bộ “Tư bản”
4.2. Đối tượng nghiên cứu của Bộ “Tư bản”
4.3. Nội dung chủ yếu của tác phẩm
4.3.1. Quyển 1: Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa
4.3.2. Quyển 2: Quá trình lưu thông của tư bản
4.3.3. Quyển 3: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa
4.4. Ý nghĩa của tác phẩm
 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên đọc tác phẩm trước giờ lên lớp.
-Nêu vấn đề, phân tích,…
- Giao nội dung học cho sinh viên chuẩn bị thuyết trình.
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
 1.  
 2.  
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc:
- Các Mác và Ăng ghen(1995), Toàn tập, các tập: 4,20,23,24,25,26, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 1. Tham khảo
-Trần Thị Kim Cúc(2009), Tìm hiểu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
-Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa Triết học(2007), Giới thiệu kinh điển triết học Mác – Lênin, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) (Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV) (Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá) (Bài kiểm tra, phỏng vấn, trao đổi…)  
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập, thuyết trình, xêmina trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập, thuyết trình, xêmina
- Điểm danh
- Quan sát
- Nội dung các bài thuyết trình trên lớp
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản trong các tác phẩm của Mác và Ăngghen và biết vận dụng những kiến thức đó vào việc học tập các môn Chủ nghĩa Mác – Lênin cũng như giải thích các hiện tượng nảy sinh trong thực tiễn
- Kĩ năng: Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn.
- Mức độ hiểu biết những nội dung chủ yếu của các tác phẩm
- Mức độ thấy được vai trò nền tảng của các nội dung đó trong các môn học của chủ nghĩa Mác – Lênin
-Biết vận dụng các nội dung đó vào hoạt động học tập trong thực tiễn.
- Bài kiểm tra
- Hoạt động vận dụng kiến thức kinh điển của SV trong học tập các môn chuyên ngành
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức: Hoàn cảnh ra đời và những nội dung cơ bản của tác phẩm
-Kĩ năng: Vận dụng kiến thức vào việc lý giải và làm rõ các kiến thức chuyên ngành
-Thái độ: Tin tưởng sự đúng đắn, tính khoa học của các tác phẩm và có ý thức tuân theo những nguyên lý, quy luật cơ bản được hai Ông đề ra trong các tác phẩm đó.
- Nội dung trả lời câu hỏi phù hợp nội dung của tác phẩm
- Liên hệ được các nội dung đã học vào việc làm rõ những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Tuân theo các yêu cầu của một bài thi vấn đáp
- Bài thi vấn đáp cuối kỳ
 1.  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây