SỰ VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Thứ hai - 27/02/2017 11:04
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
SỰ VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  2. Mã môn học: CT411
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học: (Khoa GDCT; Tổ: NNLCBCCNM – LN)
  5.  Số lượng tín chỉ : 4 tín chỉ
 • Lý thuyết : 30
 • Semina : 60
  1. Các môn học tiên quyết: NNLCBCCNM-LN 1 và 2; Lịch sử triết học; Chuyên đề triết học; Chuyên đề kinh tế chính trị; Chuyên đề CNXHKH;
  2. Mô tả môn học
 • Môn học cung cấp một cách có hệ thống những tri thức về những phát minh vĩ đại của Chủ nghĩa Mác – Lênin như các học thuyết: HTKT-XH, Học thuyết giá trị, Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân…); Những vấn đề nảy sinh của thời đại và đặc biệt là sự vận dụng các học thuyết này vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn công dân công dân với tổ quốc.
 • Tiếp nối các chương trình đào tạo trước: Phát triển theo hướng chuyên sâu phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp với hệ thống các môn học bắt buộc và tự chọn như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chuyên đề triết học, Chuyên đề kinh tế chính trị, Chuyên đề CNXHKH, các học phần liên quan đến Đảng Cộng sản và Tư tưởng Hồ Chí Minh,…
 1. Mục tiêu môn học
     2.1. Kiến thức
         - Có những hiểu biết mang tính hệ thống những vấn đề lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, về giá trị, về chính sách kinh tế thị trường định hướng XHCN, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và thời đại ngày nay; về sự vận dụng lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin vào công cuộc xây dựng CNXH ỏ Việt Nam hiện nay.
       2.2. Kỹ năng
         - Biết vận dụng những kiến thức của môn học để lý giải con đường quá độ lên CNXH là quy luật tất yếu của lịch sử nhân loại.
         - Thấy được tính tất yếu cần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với sự biến đổi của lịch sử hiện đại..
      2.3. Thái độ
      - Đánh giá được vai trò, giá trị của học thuyết Mác đối với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.
      - Đánh giá và có thể đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay.
      - Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta.
      - Vững vàng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng XHCN mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của cách mạng dân tộc và xu thế của thời đại.
     2.4.Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù):
         Môn học này giúp người học hình thành được những năng lực chủ yếu sau:
 • Phẩm chất chính trị.
 • Trách nhiệm công dân.
 • Kiến thức các khoa học nền tảng, bổ trợ, liên môn.
 1. Nội dung môn học
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
PHẤN 1: TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
Chương 1:
Sự vận dụng thế giới quan duy vật biện chứng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
-Nắm được những nội dung cơ bản của thế giới quan duy vật biện chứng
 • Hiểu được bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng
- Hiểu rõ tại sao phải vậndụng các nguyên tắc phương pháp luận của thế giới quan duy vật biện chứng vào hoạt động nhận thức và thực tiễn.
-Hiểu rõ nội dung sự vận dụng thế giới quan duy vật biện chứng trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam của ĐCSVN.
-Có thái độ ủng hộ quan điểm đổi mới của Đảng và kiên quyết chống lại nhưng quan điểm đi ngược với quan điểm đổi mới
1.1.Những nội dung cơ bản và bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng
1.2.Vai trò của thế giới giới quan duy vật biện chứng
 1. Sự vận dụng thế giới quan duy vật biện chứng trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam
1.3.1. Trước thời kỳ đổi mới
1.3.2. Sau thời kỳ đổi mới
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
-4 LT
-8 XMN
Chương 2: Sự vận dụng lý luận về phép biện chứng duy vật trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam - Nắm được những nội dung cơ bản của phép biên chứng duy vật.
-Hiểu rõ các nguyên tắc phương pháp luận của phép biên chứng duy vật.
-Hiểu rõ nội dung vận dụng lý luận về phép biện chứng duy vậttrong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam của Đảng ta.
 • Có thái độ ủng hộ những quan điểm về xây dựng CNXH của Đảng và kiên quyết chống lại nhưng quan điểm đi ngược với quan điểm đó.
2.1. Những nội dung cơ bản của phép biên chứng duy vật và các nguyên tắc phương pháp luận của nó
2.2. Sự vận dụng lý luận về phép biện chứng duy vậttrong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
-4 LT
-8 XMN
Chương 3: Sự vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác vào việc xây dựng CNXH ở Việt Nam - Nắm được nội dung chủ yếu của lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác.
- Hiểu được tính khoa học và cách mạng của lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác.
- Luận giải được tính đúng đắn của việc lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN của Đảng ta.
- Hiểu rõ nội dung quan điểm,lý luận về quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.
- Có thái độ tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.
- Kiên quyết chống lại những quan điểm sai lầm, phản động chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.
3.1.Nội dung chủ yếu của lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác
 1. Sự vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác vào việc lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
 2. Sự vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
-6 LT
 1.  
PHẦN 2: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
Chương1:Sự vận dụng học thuyết giá trị của Mác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Kết thúc chương 1 sinh viên cần
-Biết được thế nào là sản xuất hàng hóa ,điều kiện ra đời cũng như các ưu thế của nó.
-Phân tích được 2 thuộc tính của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa.
-Vận dụng được quy luật giá trị để phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta.
1.1.Sản xuất hàng hóa .
1.1.1 Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của nó.
1.1.2 Hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa .
1.2. Quy luật giá trị và sự vận dụng của quy luật trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
1.2.1 Quy luật giá trị
1.2.2 Sự vận dụng của quy luật trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam.
 
-Sinh viên chuẩn bị các nội dung mà giáo viên đã giao
-Trên lớp sv trình bày nội dung mình nghiên cứu ,giáo viên tổng kết và sv ghi lại .
 
4 LT
8 XMN
Chương2: Chính sách kinh tế mới của Lê nin và sự vận dụng vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay. Kết thúc chương 2 sinh viên cần
-Biết được các nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới.
-Vận dụng chính sách kinh tế mới vào quá trình phát triển kinh tế của Việt nam.
2.1 Chính sách kinh tế mới của Lênin.
2.1.1 Hoàn cảnh ra đời .
2.1.2 Nội dung của chính sách kinh tế mới .
2.2 .Sự vân dụng chính sách kinh tế mới vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.
2.2.1  Các thành phần kinh tế trong chính sách kinh tế mới .
2.2.2 .Các giải pháp để phát triển các thành phần kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
- Sinh viên chuẩn bị các nội dung mà giáo viên đã giao
-Trên lớp sv trình bày nội dung mình nghiên cứu ,giáo viên tổng kết và sv ghi lại.
 
4 LT
8 XMN
PHẦN 3: CNXHKH
Chương 1: Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và sự vận dụng vào cách mạng Việt Nam
 
 • Hiểu được khái niệm giai cấp công nhân và những đặc trưng của nó, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
 • Phân tích được nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân và những điều kiện khách quan, nhân tố chủ quan minh chứng cho giai cấp công nhân có khả năng thực hiện sứ mệnh lịch sử  của mình
 • Vận dụng vào nghiên cứu sự ra đời và những nhân tố làm nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
 • Đánh  giá được vai trò lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam , đặc biệt là những yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.
1.1.Khái niệm giai cấp công nhân
1.1.1.  Khái niệm giai cấp công nhân
1.1.2. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1.2.Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1.2.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
1.2.2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
1.3.Những nhân tố chủ
 quan, đặc biệt là vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1.3.1. Bản thân giai cấp công nhân.
1.3.2. Tính tất yếu, quy luật hình thành và phát triển Đảng của giai cấp công nhân.
1.3.3. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân.
1.4. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
1.4.1. Sự ra đời và những điều kiện khách quan, chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
1.4.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam.
1.5. Vấn đề xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
1.5.1. Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.
1.5.2. Phương hướng, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
  5 LT
10 XMN
Chương 2: Thời đại ngày nay
 • Hiểu được khái niêm thời đại và các cơ sở phân chia thời đại; quan niệm về thời đại ngày nay của Chủ nghĩa Mác – Lênin
 • Phân tịch được tính chất và mâu thuẫn; đặc điểm của thời đại ngày nay và những xu thế chủ yếu của thế giới hiện nay.
 • Đánh giá được thời cơ và thách thức của dân tộc trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và toàn cầu hóa trên cáclĩnh vực của đòi sống xã hội hiện nay.
2.1. Khái niệm về thời đại và thời đại ngày nay
2.1.1. Quan niệm về thời đại và cơ sở phân chia thời đại
2.1.2. Thời đại ngày nay và các giai đoạn chính của nó
2.2. Tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay
2.2.1. Tính chất của thời đại ngày nay.
2.2.2. Những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay
2.3. Những đặc điểm cơ bản và xu thế vận động của thời đại ngày nay
  2.3.1. Những đặc điểm cơ bản của thời đại ngày nay
  2.3.2. Những xu thế chủ yếu của thế giới hiện nay
  3 LT
6 XMN
 
 1. Học liệu
  1. Học liệu bắt buộc:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác – Lê nin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb CTQG, Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb CTQG, Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb CTQG, Hà Nội.
- Một số vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996.
- Lê Doãn Tá (2004), Một số vấn đề triết học Mác – Lênin – Lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
4.2. Học liệu tham khảo:
- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, VI, VII, VIII, IX.
- C. Mác - Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 1990.
- C. Mác - Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 20, Nxb CTQG, Hà Nội, 1990.
- C. Mác - Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 21, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995.
- V.I. Lênin, Toàn tập, tập 18, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1978.
- V.I. Lênin, Toàn tập, tập 29, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1978.
- V.I. Lênin, Toàn tập, tập 38, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1978.
- V.I. Lênin, Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1978.
 1. Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức và vận dụng -Nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
-Biết tổng hợp các kiến thức cơ bản thành các chuyên đề chuyên sâu.
-Vận dụng được các kiến thức của chủ nghĩa Mác – Lênin vào việc lý giải con đường và nội dung của cuộc cách mạng XHCN ở nước ta hiện nay.
-Có thái độ tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và có tinh thần đấu tranh với những khuynh hướng sai lầm, phản động ở nước ta hiện nay.
-Nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin một cách có hệ thống.
-Lý giải được tính đúng đắn, khoa học của việc đi lên CNXH và những nội  dung của cuộc cách mạng XHCN ở Việt nam hiện nay trên cơ sở vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin.
-Có khả năng phê phán những quan điểm sai lầm, phản động đi ngược lại với chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta hiện nay.
Bài thi tự luận
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây