SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Thứ hai - 27/02/2017 11:05
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (THAY THẾ KLTN):
SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
1. Thông tin về môn học
1.1. Tên môn học: Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
1.2. Mã môn học: CT412
1.3. Số tín chỉ: 04
1.4. Loại hình môn học: thay thế khóa luận
1.5. Môn học tiên quyết: Những NLCBCCNML1, 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng
1.6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
- Nghe giảng lý thuyết: 30
- Semina: 30
- Thực hành:
1.7. Mô tả môn học
- Môn học tập trung vào việc trang bị cho SV những kiến thức có tính hệ thống về tư tưởng đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn học chuyên ngành chuyên sâu, nhất là các module có liên quan đến các kiến thức về văn hóa, đạo đức; về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng.
- Mô tả vắn tắt nội dung: Nội dung môn học gồm 5 Chương: Chương I - Sự cần thiết phải vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; từ Chương II đến Chương V trình bày những nội dung cơ bản về sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới.
1.8. Đơn vị phụ trách môn:          
            - Bộ môn: Đường lối CM của ĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh
            - Khoa: Giáo dục Chính trị
2. Mục tiêu môn học
2.1. Mục tiêu kiến thức
            - Cung cấp cho sinh viên hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.
            - Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.
            - Góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.
   2.2. Mục tiêu kỹ năng
            - Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học.
            - Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của người học về những nội dung đã học để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề trong thực tế theo đường lối, chính sách của Đảng; theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.3. Về thái độ
            - Giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu. Tích cực, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.
            - Bồi dưỡng cho SV niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
2.4. Năng lực
Hình thành và bồi dưỡng năng lực:
- Phẩm chất chính trị
- Trách nhiệm công dân
- Năng lực dạy học
3. Nội dung môn học
 
 •  
 
Kết quả cần đạt
 
Nội dung
 
Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
1. Sự cần thiết phải vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay - Hiểu được những đặc điểm, tình hình cụ thể trên thế giới và trong nước hiện nay. Từ đó, giúp cho SV thấy được sự  vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng vào sự nghiệp đổi mới là một tất yếu lịch sử.
- Trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn hiện nay, mỗi SV sẽ tìm thấy trong tinh thần và phương pháp Hồ Chí Minh những chỉ dẫn cụ thể cho mình để vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của Người => Khẳng định sức sống, giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh.
1.1. Bối cảnh thế giới và Việt Nam hiện nay
1.1.1. Đặc điểm tình hình thế giới hiện nay
1.1.2.Tình hình Việt Nam sau đổi mới
1.2. Một số quan điểm cơ bản chỉ đạo việc học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
1.2.1. Quan điểm lí luận phải gắn liền với thực tiễn
1.2.2. Quan điểm lịch sử cụ thể
1.2.3. Quan điểm toàn diện và hệ thống
1.2.4. Quan điểm kế thừa và phát triển
 
- Trước khi đến lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; đọc trước học liệu 1,2,3.
- Trên cơ sở định hướng của GV, SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV.
 1.  
 2.  
2. Tư tưởng  Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới
 
- Giúp SV hiểu được  tư tưởng  Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế là một trong những mẫu mực của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và những quy luật kinh tế vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam.
- Phân tích sự vận dụng những tư tưởng đó của Đảng trong việc hoạch định đường lối, chính sách kinh tế trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của cách mạng nhằm đảm bảo kháng chiến thắng lợi và kiến quốc thành công.
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế
2.2. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
 
- Trước khi đến lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; đọc trước học liệu 1,5,4.
- Trên cơ sở định hướng của GV,  SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV.
 1.  
 2.  
3. Tư tưởng  Hồ Chí Minh về văn hóa và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Giúp SV hiểu được  những nội dung tư tưởng  Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa.
- Trình bày và đánh giá đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng trên cơ sở vận dụng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh.
3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa
3.2. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa trong thời kỳ đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Trước khi đến lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; đọc trước học liệu 1,2,3.
- Trên cơ sở định hướng của GV,  SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV.
 1.  
 2.  
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng hệ thống chính trị và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới
 
- Thấy được sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam của Đảng là phù hợp thực tiễn, đáp ứng yều cầu của thời đại.
 - Góp phần tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kiíam chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.
 
4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
4.1.1. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
4.1.2. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
4.1.3. Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
4.2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới
4.2.1. Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng
4.2.2. Củng cố và tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước
4.2.3. Củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất
Trước khi đến lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; đọc trước học liệu 1,2,5,6.
- Trên cơ sở định hướng của GV,  SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV.
 1.  
 2.  
5.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới
 
- Thấy được đường lối đối ngoại của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hơn 20 năm qua là đúng đắn, sáng tạo.
- Hiểu rõ đường lối đối ngoại của Đảng trong thời đổi mới hiện đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới
5.1. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại
5.1.1. Mục tiêu đối ngoại
5.1.2. Tập hợp, sắp xếp các lực lượng trong đối ngoại
5.1.3. Phương châm đối ngoại và phương pháp đấu tranh ngoại giao
5.2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới
5.2.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước
5.2.2. Sự vận dụng của Đảng
5.2.3. Thành tựu đối ngoại Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới
- Trước khi đến lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; đọc trước học liệu 1,2,3,4.
- Trên cơ sở định hướng của GV,  SV trình bày kết quả nghiên cứu; thảo luận; ghi lại những nội dung kết luận của GV.
 1.  
 2.  
 
4. Học liệu
4.1. Học liệu bắt buộc
 1. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.
2. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.
4.2. Học liệu tham khảo
3. Đại học quốc gia Hà Nội: Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2008, (3 tập).
4. Đinh Xuân Lý – PGS, TS Phạm Ngọc Anh (Đồng chủ biên), Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2008.
5. Nguyễn Duy Niên, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
5. Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) (Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV) (Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá) (Bài kiểm tra, phỏng vấn, trao đổi…)  
 1.  
Đánh giá quá trình        
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng        
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
-Kĩ năng
Nội dung kiến thức phổ quát chương trình -Kiếm tra viết
 1.  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây