THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 1)

Thứ hai - 27/02/2017 10:44
DA
DA
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 1)
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông (Phần 1)
  2. Mã môn học: CT337
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục Chính trị
  5. Số lượng tín chỉ: 03
 • Lý thuyết: 15
 • Semina: 0
 • Thực hành: 45
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
- Môn học trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình môn GDCD ở trường THPT; vận dụng các kiến thức lý luận chung về PPDH môn GDCD để thiết kế bài giảng, thực hành giảng dạy, kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD.
- Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến môn GDCD ở trường THPT. Ngoài ra còn có quan hệ gần gũi đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong trường THPT.
- Môn học là sự phát triển tiếp nối từ các môn PPDH môn GDCD bậc THCS. Cụ thể là phương pháp dạy học những nội dung về đạo đức, pháp luật và lý tưởng cách mạng.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm). Ngoài ra, môn học có sự gắn bó chặt chẽ, là sự cụ thể hóa của các môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính sách, pháp luật của Nhà nước… trong môn Giáo dục công dân.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
- Nắm được mục tiêu, nội dung chung và cấutrúc chương trình phần Giáo dục đạo đức, Giáo dục pháp luật, Giáo dục lý tưởng cách mạng trong môn Giáo dục công dân.
- Hiểu, phân tích được những kiến thức trình bày trong phần Giáo dục đạo đức, Giáo dục pháp luật, Giáo dục lý tưởng cách mạng trong môn Giáo dục công dân.
 1. Kĩ năng
- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS.
- Thực hànhdạy học một số đơn vị kiến thức phần Giáo dục đạo đức, Giáo dục pháp luật, Giáo dục lý tưởng cách mạng trong môn Giáo dục công dân.
- Có khả năng KTĐG kết quả học tập của HS trong DH phần Giáo dục đạo đức, Giáo dục pháp luật, Giáo dục lý tưởng cách mạng trong môn Giáo dục công dân.
 1. Thái độ
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
- Tích cực tham giavào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn
3.4.     Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn
 
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả SV cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Phương pháp dạy học phần Giáo dục đạo đức - Trình bày được mục tiêu, cấu trúc chương trình phần Giáo dục đạo đức
- Phân tích, làm sáng tỏ những kiến thức trong phần Giáo dục đạo đức
- Vận dụng những kiến thức đã học để soạn, giảng, kiểm tra, đánh giá trong dạy học phần Giáo dục đạo đức
1.1. Mục tiêu, cấu trúc chương trình phần Giáo dục đạo đức
         1.1.1. Mục tiêu dạy học phần Giáo dục đạo đức
 1.1.2. Cấu trúc chương trình phần Giáo dục đạo đức
1.2. Phân tích kiến thức phần Giáo dục đạo đức
1.3. Phương pháp thiết kế bài giảng, dạy học phần Giáo dục đạo đức
1.4. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học phần Giáo dục đạo đức
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
5 LT
15 TH
Chương 2: Phương pháp dạy học phần Giáo dục pháp luật - Trình bày được mục tiêu, cấu trúc chương trình phần Giáo dục pháp luật
- Phân tích, làm sáng tỏ những kiến thức trong phần Giáo dục pháp luật
- Vận dụng những kiến thức đã học để soạn, giảng, kiểm tra, đánh giá trong dạy học phần Giáo dục pháp luật
2.1. Mục tiêu, cấu trúc chương trình phần Giáo dục pháp luật
2.1.1. Mục tiêu dạy học phần Giáo dục pháp luật
2.1.2. Cấu trúc chương trình phần Giáo dục pháp luật
2.2. Phân tích kiến thức phần Giáo dục pháp luật
2.3. Phương pháp thiết kế bài giảng, dạy học phần Giáo dục pháp luật
2.4. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học phần Giáo dục pháp luật
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
5 LT
15 TH
 
Chương 3: Phương pháp dạy học phần Giáo dục lý tưởng cách mạng - Trình bày được mục tiêu, cấu trúc chương trình phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
- Phân tích, làm sáng tỏ những kiến thức trong phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
- Vận dụng những kiến thức đã học để soạn, giảng, kiểm tra, đánh giá trong dạy học phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
3.1. Mục tiêu, cấu trúc chương trình phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
3.1.1. Mục tiêu dạy học phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
3.1.2. Cấu trúc chương trình phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
3.2. Phân tích kiến thức phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
3.3. Phương pháp thiết kế bài giảng, dạy học phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
3.4. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học phần Giáo dục lý tưởng cách mạng
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
5 LT
15 TH
 
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
1. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2006), Giáo dục công dân 10,  Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 11,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
3. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 12,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
 1. Tham khảo
4. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2006), Giáo dục công dân 10 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
 5. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 11 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
6. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 12 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
7. Đinh Văn Đức - D­ương Thị Thuý Nga (chủ biên), (2009), Phư­ơng pháp dạy học môn GDCD ở tr­ường THPT, Nxb Đại học Sư­ phạm, Hà Nội.
8. Đinh Văn Đức (Tổng Chủ biên), (2011), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 10,11, 12, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức chuyên ngành, Tâm lý, Giáo dục học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Kết quả học tập các môn học
- Phỏng vấn
 
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
- Kĩ năng
- Kiến thức cơ bản về cácPPDH nội dung Giáo dục đạo đức, Giáo dục pháp luật, Giáo dục lý tưởng cách mạng trong môn GDCD.
- Vận dụng kiến thức để thiết kế bài giảng, tập giảng một số nội dung trong môn GDCD.
- Bài kiểm tra, thu hoạch cá nhân, nhóm
- Kết quả thực hành giảng dạy
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
-Kĩ năng
- Kiến thức cơ bản về cácPPDH nội dung Giáo dục đạo đức, Giáo dục pháp luật, Giáo dục lý tưởng cách mạng trong môn GDCD.
- Vận dụng kiến thức để thiết kế bài giảng một số nội dung trong môn GDCD.
-Kiếm tra  viết
 
 1.  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây