TÔN GIÁO HỌC

Thứ hai - 27/02/2017 10:12
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
TÔN GIÁO HỌC
 
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Tôn giáo học
  2. Mã môn học: CT 211
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học: (Khoa GDCT; Tổ: NNLCBCCNM – LN)
  5.  Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 15
 • Semina : 30
  1. Các môn học tiên quyết:  Không
  2. Mô tả môn học
 • Môn học cung cấp một cách có hệ thống những tri thức về những vấn đề lý luận chung về tôn giáo; sự ra đời, giáo lý của các tôn giáo lớn và ảnh hưởng vào Việt Nam và một số tôn giáo tín ngưỡng dân tộc ở Việt Nam
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp với hệ thống các môn học bắt buộc (như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; chuyên đề CNXHKH, lịch sử thế giới…
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn công dân cong dân với tổ quốc.
 • Đây là môn học cơ bản nhất làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành tiếp theo.
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học chuyên ngành sâu như: Giáo dục gia đình, một số vấn đề về thời đại ngày nay, Một số tác phẩm của Mác- Ăngghen…
 1. Mục tiêu môn học
2.1. Kiến thức
- Có những hiểu biết có tính hệ thống về những vấn đề lý luận chung về tôn giáo đặc biệt là lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn giáo; một số tôn giáo lớn trên thế giới và Việt Nam; những quan điểm cơ bản về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
2.2. Kỹ năng
- Biết vận dụng những tri thức lý luận chung để kiến giải về các hiện tượng nảy sinh trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và giải thích được cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.
- Đánh giá được nguồn gốc, giáo lý của các tôn giáo;
- Hình thành thế giới quan duy vật vô thần trên cơ sở hiểu được nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của tôn giáo.
2.3. Thái độ
- Đánh giá được những giá trị và hạn chế của tôn giáo, tín ngưỡng đối với văn hóa, đạo đức xã hội ở Việt Nam
- Biết bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Nhà nước ta.
- Nhận dạng được các chính giáo, tà giá. Đấu tranh phê phán và loại trừ các loại tà đạo đang ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và xã hội ở nước ta hiện nay.
-Tin tưởng và góp phần tuyên truyền, bảo vệ những quan điểm đúng đắn về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, cảnh giác trước âm mưu lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá khối đại đoàn kết dân tộc.
2.4. Năng lực
Củng cố và hình thành các năng lực:
 • Năng lực phẩm chất chính trị
 • Năng lực tìm hiểu môi trường xã hôi
 • Năng lực dạy học
 1. Nội dung môn học
Chương Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
LT/XMN
Chương 1. Một số vấn đề lý luận chung về tôn giáo
 
- Có kiến thức lý luận chung về tôn giáo
- Biết vận dụng kiến thức để lý giải các vấn đề về về bản chất, nguồn gốc, tính chất, chức năng, vai trò của tôn giáo và các hình thức tôn giáo trong lịch sử
Phân biệt được các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới thông qua giáo lý và các hoạt động của tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam.
1.1. Bản chất của tôn giáo
1.2. Nguồn gốc của tôn giáo
1.3. Tính chất, chức năng và vai trò của tôn giáo
1.4. Các hình thức tôn giáo trong lịch sử
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
2/4
Chương 2: Đạo Phật
 
- Có kiến thức về hoàn cảnh ra đời, sự phát triển của đạo Phật; sự du nhập và ảnh hưởng vào Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
- Lý giải được sự ra đời, và phát triển của đạo Phật.
2.1. Hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của đạo Phật
2.2. Giáo lý cơ bản của đạo Phật
2.3. Luật lệ và nghi lễ thờ cúng của đạo Phật
2.4. Đạo Phật ở Việt Nam
 
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
2/4
 
 
 
 
 
 
Chương 3: Đạo Ki tô
 
- Nắm được nội dung cơ bản giáo lý của đạo Ki tô
- Lý giải được sự du nhập và ảnh hưởng của đạo Ki tô vào Việt Nam
 
3.1. Hoàn cảnh ra đời và sự phát triển của đạo Ki tô
3.2. Giáo lý cơ bản của đạo Ki tô
3.3. Luật lệ và nghi lễ thờ cúng của đạo Ki tô
3.4. Đạo Ki tô ở Việt Nam
 
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
2/4
Chương 4: Đạo I-Xlam (Hồi giáo)
 
- Nắm được nội dung cơ bản giáo lý của đạo I-xlam
- Lý giải được sự du nhập và ảnh hưởng của đạo I-xlam vào Việt Nam
 
4.1. Hoàn cảnh ra đới và sự phát triển của đạo I-xlam
4.2. Giáo lý cơ bản của đạo I-xlam
4.3. Đạo I-Xlam ở Việt Nam
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
2/4
Chương 5: Một số tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc ở Việt Nam
 
- Có kiến thức về hoàn cảnh ra đời, sự phát triển và nội dung tư tưởng của các tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam
- Biết vận dụng lý giải các vấn đề về về bản chất, nguồn gốc và nội dung giáo lý của các loại tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
- Đánh giá được vị trí, vai trò của mỗi tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống tinh thần của người Việt
5.1. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên
5.2. Tín ngưỡng thờ Mẫu
5.3. Đạo Cao Đài
5.4. Đạo Hòa Hảo
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
3/6
Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương 7. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tín ngưỡng tôn giáo thời kỳ đổi mới
 
- Có kiến thức về Tư ttưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng ta về tín ngưỡng, tôn giáo
- Biết vận dụng kiến thức để lý giải sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo.
Đánh giá được vai trò của đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo
- Đấu tranh chống lại những luận điệu thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá CNXH
6.1. Khái quát nguồn gốc và các giai đoạn hình thành tư tưởng về tín ngưỡng, tôn giáo của Hồ Chí Minh
6.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo
6.3. Phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối với tín ngưỡng tôn giáo hiện nay
 
 
 
7.1. Đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo thời kỳ đổi mới
7.2. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo thời kỳ đổi mới
- Giao vấn đề cho sinh viên chuẩn bị trước giờ lên lớp
- Thuyết trình, nêu vấn đề,…
- Thảo luận, xêmina
- Máy chiếu
2/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Học liệu
4.1. Học liệu bắt buộc:
1. Trần Đăng Sinh,  Tôn giáo học, Nxb ĐHSP Hà Nội. 2008
4.2. Học liệu tham khảo:
2. Mai Thanh Hải, Từ điển tôn giáo, Nxb Từ điển Bách khoa, 2002
3. Mai Thanh Hải, Các tôn giáo lớn trên thế giới và Việt Nam, Nxb Văn hoá – thông tin, 2006
4. Đặng Nghiêm Vạn, Vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt nam hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003
 1. Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức ban đầu của SV về ngồn gốc, bẩn chất và ảnh hưởng của các tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam -Kiến thức về các khái niệm.
-Kiến thức về nội dung các chương học.
Bài kiểm tra  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng  
- Kiến thức
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
 
- Biết, hiểu được những nội dung của các chương học
- Kỹ năng nghiên cứu vấn đề về nguồn gốc, bản chất của tôn giáo tín ngưỡng,đánhgiá được vai trò của chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta
 
- Bài thi điều kiện
- Bài thu hoạch nhóm
- Khả năng thuyết trình trên lớp
 
 1.  
 2.  
 
 1.  
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) Khả năng nắm bắt và vận dụng kiến thức vào lý giải các vấn đề cuộc sống có liên quan
 
- Trình bày và phân tích kiến thức
- Mức độ vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Bài thi viết
 1.  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây