TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH

Thứ hai - 27/02/2017 10:21
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH
 
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
  2. Mã môn học: CT219
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Tổ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  5. Số lượng tín chỉ: 02
 • Lý thuyết: 15
 • Semina: 30
 • Thực hành:
  1. Các môn học tiên quyết: các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức nghiệp vụ.
  2. Mô tả môn học
 • Môn học tập trung vào vấn đề trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, hình thành cho sinh viên kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc đánh giá các hiện tượng của đời sống xã hội, tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp với những nội dung giáo dục đạo đức trong chương trình giáo dục giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông.
 • Trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, không có môn học tương tự (ở cấp độ thấp hơn) vì ở bậc giáo dục bắt buộc (THCS) chưa có các chuyên đề thuộc nội dung kiến thức này.
 • Môn học có quan hệ chặt chẽ với những môn  học: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh… trong chương trình.
 1. Mục tiêu môn học:
2.1. Kiến thức
Người học nắm những kiến thức cơ bản như sau:
+ Biết được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
+ Hiểu được khái niệm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
                    + Biết được cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
+ Hiểu rõ đặc điểm, bản chất, nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
+ Biết được tính giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
+ Biết được mối quan hệ giữa tư tưởng nhân văn và các nội dung khác trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Hiểu được ý nghĩa của việc học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đối với việc tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng của cá nhân.
          2.2. Kỹnăng
+ Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc nhận diện, đánh giá, giải quyết các tình huống, vấn đề trong cuộc sống.
 +  Hình thành và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng một cách thiết thực tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vào việc hoàn thiện nhân cách của bản thân.
 
 
2.3. Thái độ
+ Hình thành thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
+ Củng cố niềm tin yêu, kính trọng của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, gìn giữ và phát huy những nét đẹp, những giá trị mang đậm tính nhân văn cao cả trong truyền thống của dân tộc và nhân loại; sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung, hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
2.4. Những năng lực chung và năng lực đặc thù
Môn học đáp đứng các năng lực: Phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực giáo dục; năng lực dạy học; năng lực phát triển nghề nghiệp.
3. Nội dung môn học
 
Chương Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1.
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
 
 
Kết thúc chương 1, sinh viên cần:
- Biết được đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
- Hiểu được ý nghĩa học tập môn Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
- Xác định thái độ nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu môn học và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
 
 
 1. 1.1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
1.1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
1.2. Phương pháp  nghiên cứu
1.2.1. Cơ sở phương pháp luận
1.2.2. Các phương pháp cụ thể
1.3. Ý nghĩa của việc học tập môn học
1.3.1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và kỹ năng vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay
1.3.2. Bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị
1.3.3. Bồi dưỡng niềm tin vào con người, vào sức mạnh của quần chúng nhân dân.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm,
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
1 LT
2TL
Chương 2.
Nguồn gốc hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
 
Kết thúc chương 2, sinh viên cần:
- Biết được các khái niệm: Nhân văn, tư tưởng, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
- Hiểu được nguồn gốc hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
- Phân tích, đánh giá được vị trí, vai trò của các yếu tố trong nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
 2.1. Khái niệm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
2.1.1. Khái niệm tư tưởng
2.1.2. Khái niệm tư tưởng nhân văn
2.1.3. Khái niệm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
2.2.  Nguồn gốc hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
2.2.1. Cơ sở khách quan
2.2.1.1. Truyền thống nhân văn của dân tộc
2.2.1.2. Tư tưởng nhân văn điển hình của nhân loại
2.2.1.3. Chủ nghĩa nhân văn Mácxit
2.2.2. Cơ sở chủ quan
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
5LT
10TL
Chương 3.
Đặc điểm bản chất và nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
 
Kết thúc chương 3, sinh viên cần:
- Biết được đặc điểm, bản chất, cấu trúc của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
- Hiểu được giá trị cốt lõi, Những nội dung cụ thể, hình thức biểu hiện của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
- Củng cố niềm tin yêu, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phân tích, đánh giá tính nhân văn của các hành vi, hiện tượng trong đời sống xã hội
- Vận dụng sáng tạo vào việc hoàn thiện nhân cách bản thân
3.1. Đặc điểm bản chất của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
3.1.1. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là sự phát triển vượt gộp, kế thừa, nâng cao các giá trị nhân văn trước đó
3.1.2. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mang bản chất khoa học và cách mạng và hiện thực sâu sắc
3.1.3. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa tính dân tộc, tính giai cấp và tính nhân loại
3.1.4. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là tư tưởng nhân văn hành động, triệt để
3.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
3.2.1.  Những bộ phận hợp thành của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
3.2.2. Giá trị cốt lõi của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
3.2.3. Nội dung cụ thể và hình thức biểu hiện của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
5LT
10TL
Chương 4
Giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
 
Kết thúc chương 4, sinh viên cần:
- Hiểu được giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh
- Củng cố niềm tin yêu, kính trọng của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Hình thành và rèn luyện cho sinh viên thái độ kiên định về lập trường chính trị, tư tưởng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, gìn giữ và phát huy những nét đẹp, những giá trị mang đậm tính nhân văn cao cả trong truyền thống của dân tộc và nhân loại; Sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung,  hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn bè
 
4.1. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam
4.1.1. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là bước phát triển mới của truyền thống nhân văn Việt Nam
4.1.2. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng, tư tưởng cho hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước
4.1.3. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là chía khóa để giải quyết các vấn đề thực tiễn
4.2. Tầm vóc và giá trị thời đại của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
4.2.1. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là sự kế thừa những giá trị tiêu biểu của tư tưởng nhân văn nhân loại, đỉnh cao là chủ nghĩa Mác – Lênin
4.2.2. Giá trị tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là ngọn cờ định hướng cho cuộc đấu tranh của nhân loại, kiến tạo một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển
 
Hình thức tổ chức dạy học:
Học trên lớp
- PPDH: nêu vấn đề, thuyết  trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
- PTDH:
Bảng, phấn,
máy chiếu
 
4. Học liệu
 1. . Bắt buộc

1.Về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, PGS.TS Thành Duy, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2007

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh- giá trị nhân văn và phát triển, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb lý luận chính trị, Hà Nội 2015.

 1. . Tham khảo
1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ giáo dục và đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2014.

2. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay, PGS.TS Hoàng Trang – PGS.TS (đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 2007.

3. Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Học viện chính trị -hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb chính trị - hành chính, Hà Nội 2012.

 
 1. Kiểm tra, đánh giá
 
TT Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
1 Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức của môn học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Phỏng vấn, trao đổi  
2 Đánh giá quá trình       30%
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
 
 
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
 
10%
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức:
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kĩ năng:
 
 
- Biết, hiểu được những nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
-Hiểu được
 Vai trò, ý nghĩa của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
-Vận dụng một sáng tạo tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh vào hoạt động nhận thức và thực tiễn
- Bài thuyết trình trên lớp
- Ý thức, kết quả khi tham gia thảo luận, xemina
-Bài kiểm tra
20%
3 Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) - Kiến thức:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kĩ năng:
 
 
 
 
 
 
 
-Nêu,trình bày, phân tích được những kiến thức cơ bản của môn học tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh: khái niệm, nguồn gốc, bản chất, nội dung và giá trị, ý nghĩa của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
- Có khả năng vận dụng kiến thức môn học vào hoạt động nhận thức và thực tiễn, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện nhân cách của bản thân.
-Kiếm tra viết
 
70%

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây