THS NGUYỄN QUANG THUẬN

Chủ nhật - 26/02/2017 09:53
THS NGUYỄN QUANG THUẬN
1. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
- Họ và tên: Nguyễn Quang Thuận.
- Ngày sinh: 10/ 01/ 1986.
- Chức vụ: Giảng viên, cố vấn học tập, trợ lí văn – thể Khoa Giáo dục Chính trị, trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Học vị: Thạc sĩ.
- SĐT: 0978.0975.57.
- Email: quangthuansp2@gmail.com
2. LÍ LỊCH KHOA HỌC
2.1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
2.1.1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung,
Thời gian đào tạo : từ tháng 9/2005 – 6/2009.
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Ngành học: Giáo dục công dân.
2.1.2. Thạc sĩ
Thời gian đào tạo từ 11/2011 đến 11/2013
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.
Nơi học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Ngành học: LL & PPGD Giáo dục chính trị.                      Mã số: 60.14.01.11
2.1.3. Tiến sĩ
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung.
Thời gian đào tạo: từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2018
Nơi đào tạo: Trường ĐHSP Hà Nội.
 Ngành học: LL & PPDH Bộ môn Giáo dục chính trị.         Mã số: 62.14.01.11
 
2.2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/2009 – nay Giảng dạy, nghiên cứu tại
Khoa Giáo dục Chính trị -
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
 
Giảng viên
 
 
3. CÁC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
3.1. Bài báo, báo cáo khoa học
            1. Nguyễn Quang Thuận: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học – một số vấn đề lí luận và thực tiễn”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VIII - Trường ĐHSP Hà Nội 2, tháng 4/2014, tr.94.
2. Nguyễn Quang Thuận, Phạm Thị Thúy Vân: “Giáo dục ý thức tự học cho sinh viên theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, số 30, tháng 4/2014, tr.73-76.
3. Nguyễn Quang Thuận: “Đảm bảo sự thống nhất giữa nguyên tắc tính khoa học và nguyên tắc tính đảng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Tạp chí Giáo dục, số tháng 7/2014, tr.2-3.
4. Nguyễn Quang Thuận: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số tháng 7/2014, tr.40-42.
5. Nguyễn Quang Thuận, Dương Thị Hoài Thanh, Nguyễn Thị Loan, Vũ Thị Yến, Nguyễn Đức Việt: “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên Đại học Sư phạm hiện nay – thực trạng và giải pháp”, Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII, tháng 11/ 2014.
6. Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Văn Phong, Lương Thị Thuận:Một số vấn đề về đổi mới PPDH bậc THPT trong đổi mới căn bản, toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo ở nước ta hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Hội Giao lưu sư phạm các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc lần thứ X, tháng 11/2014, tr.73.
7. Nguyễn Quang Thuận: “Nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp tự học trong dạy học bộ môn Giáo dục chính trị ở các trường cao đẳng, đại học nước ta hiện nay”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ VI, trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, Vĩnh Phúc, tháng 11/2014, tr.161-166.
8. Nguyễn Quang Thuận, Phạm Thị Thúy Vân: “Vận dụng nguyên tắc tính thực tiễn trong dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị ở các trường cao đẳng, đại học nước ta hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Đại học Sao Đỏ, Hải Dương, tháng 11/ 2014, tr.335-339.
9. Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn văn Cường: “Kinh nghiệm học tập theo hệ thống tín chỉ”, Hội nghị học tập trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2015.
10. Nguyễn Quang Thuận, Đặng Thị Ngọc Ánh, Bùi Thị Hà: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học môn Công dân với Tổ quốc trong đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo”, Hội nghị học tập trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2015.
11. Nguyễn Quang Thuận, Phạm Thị Thúy Vân: “Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học các môn lý luận chính trị bậc đại học ở nước ta hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Dạy học các môn lý luận chính trị trong trường đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”, Trường Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015, tr.146-149.
12. Nguyễn Quang Thuận, Phạm Thị Thúy Vân:Nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Hội thảo Quốc gia “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam”, Nxb Lao động, Hà Nội, 2015, tr.250-256.
13. Nguyễn Quang Thuận: “Một số vấn đề về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học sư phạm ở Việt Nam hiện nay”, Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V - năm 2015, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr.469-474.
14. Nguyễn Quang Thuận: “Một số giải pháp nhằm dạy học hiệu quả môn Công dân với tổ quốc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay”, Hội nghị Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2015, tr.86.
15. Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hà Ninh, Trần Thị Huyền Trang: “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông ở nước ta hiện nay”, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ IX, năm 2016, tr.285-292.
16. Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Thị Yến: “Đảm bảo nguyên tắc tính vừa sức trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay”, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ IX, năm 2016, tr.376.
17. Nguyễn Quang Thuận: “Đảm bảo nguyên tắc tính Đảng trong dạy học bộ môn giáo dục chính trị bậc đại học hiện nay”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Kỉ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2016, tr.81-84.
18. Nguyễn Quang Thuận: “Phương pháp xây dựng các hoạt động trải nghiệm sang tạo cho sinh viên các trường đại học sư phạm”, Kỉ yếu Hội thảo các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ XI, năm 2016.
19. Nguyễn Quang Thuận: “Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học”, ĐHSP Huế, 2016.
3.2. Đề tài nghiên cứu
20. Phạm Thị Thúy Vân – Nguyễn Quang Thuận: Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở trường ĐHSP Hà Nội 2 hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2014, Mã số: C2014.35.
3.3. Sách, Giáo trình, TLTK.
21. Nguyễn Quang Thuận: “Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lí luận chính trị bậc đại học ở nước ta hiện nay”, Nghiên cứu và giảng dạy Lí luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa, NXB Lí luận chính trị, Hà Nội, 2016.
 
4. CÁC ĐỀ CƯƠNG KHUNG BÀI GIẢNG ĐÃ XÂY DỰNG
 1. Lí luận chung về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT.
 2. Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 ở trường THPT.
 3. Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 11 ở trường THPT.
 4. Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT.
 5. Thực hành sư phạm ngành Giáo dục công dân.
 6. Kĩ năng phát triển chương trình môn Giáo dục công dân ở trường THPT.
 7. Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT.
 8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT.
 9. Kĩ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT.
 10. Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT.
 11. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân theo chuẩn năng lực ở trường THPT.
 12. - Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp ngành Giáo dục công dân: Lí luận và thực hành dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây