TS PHẠM THỊ THÚY VÂN

Chủ nhật - 26/02/2017 11:19
TS PHẠM THỊ THÚY VÂN
 
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC:
Họ và tên: PHẠM THỊ THÚY VÂN                                Giới tính: Nữ16425644 971229213021992 1993830507 n
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 05 năm 1988                        Nơi sinh: Hải Dương
Quê quán: An Châu - Tp. Hải Dương - Hải Dương         Dân tộc: Kinh    
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                 Năm, nước nhận học vị: 2018, Việt Nam
Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Chỗ ở hiện nay: Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan:          Điện thoại di động: 0985 190 872
E-mail: phamthithuyvan1988@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ tháng 9/2006 – 6/2010.
Nơi học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học: CN Lịch Sử
2. Thạc sĩ:
Thời gian đào tạo từ năm 11/2011 đến 11/2013
Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung.
Nơi học: Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Ngành học: Hồ Chí Minh học.  Mã số: 60 31 27
3. Tiến sĩ:
       Hệ đào tạo: Chính quy tập trung.
       Thời gian đào tạo: Từ 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017 tại Khoa Khoa học chính trị - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
       Ngành học: Khoa học chính trị.
       Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học. Mã số: 62 31 02 04
4. Trình độ ngoại: Chứng chỉ ngoại ngữ B1, tiếng Anh
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:
Thời gian Nơi công tác Công việc
 đảm nhiệm
12/2010 - 3/2016 Giảng dạy, nghiên cứu tại Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2  
Giảng viên
 
 
IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:
1. Các bài báo đăng trên sách, tạp chí, kỷ yếu khoa học
1. Phạm Thị Thúy Vân (2013), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền, dân là chủ - Giá trị lý luận và thực tiễn”, Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 306 – 316.
2. Phạm Thị Thúy Vân (2014), “Đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, (217), tr. 47 - 48.
3. Phạm Thị Thúy Vân (2014), Căn bệnh chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VIII - Trường ĐHSP Hà Nội 2, tr. 72 – 73.
4. Nguyễn Quang Thuận – Phạm Thị Thúy Vân (2014), “Giáo dục ý thức tự học cho sinh viên theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, (30), tr. 73 - 76.
5.  Phạm Thị Thúy Vân, Trần Thị Mỹ Linh, Nguyễn Ngọc Thanh (2014) Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII – năm 2014, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
6. Nguyễn Quang Thuận – Phạm Thị Thúy Vân (2014), Vận dụng nguyên tắc tính thực tiễn trong dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị ở các trường cao đẳng, đại học nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo “Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”, trường Đại học Sao Đỏ, Hải Dương, Tr. 53 – 59.
7. Phạm Thị Thúy Vân (2015), Giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay thông qua giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V - năm 2015, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr. 475 – 480.
8. Nguyễn Quang Thuận – Phạm Thị Thúy Vân (2015), Nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Đại học ở Việt Nam”, Nxb Lao động, Hà Nội, tr. 250 – 256.
9. Phạm Thị Thúy Vân (2015), “Vận dụng quan hệ cá nhân - xã hội trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay”, Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, tr. 331 – 344.
10. Nguyễn Quang Thuận – Phạm Thị Thúy Vân (2015), Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học các môn Lý luận chính trị bậc đại học ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Dạy học các môn lý luận chính trị trong trường đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”, Trường Đại học Thái Nguyên, tr. 146 – 149.
11. Phạm Thị Thúy Vân (2016), “Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (3), tr. 119 – 122.
12. Phạm Thị Thúy Vân (2016), Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ IX - Trường ĐHSP Hà Nội 2, tr. 55 - 60.
13. Phạm Thị Thúy Vân (2016), “Vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (10), 2016, tr. 21 – 23.
14. Phạm Thị Thúy Vân (2016), Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học bậc đại học ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016, Nxb Đại học SP thành phố Hồ Chí Minh, tr. 373 – 382.
15. Phạm Thị Thúy Vân (2016), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy giáo và vấn đề nâng cao đạo đức người thầy cho đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016, Nxb Đại học SP thành phố Hồ Chí Minh, tr. 383 – 391.
16. Phạm Thị Thúy Vân (2016), “Giáo dục lòng yêu thương con người cho sinh viên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, (11), tr. 14 – 17.
17. Phạm Thị Thúy Vân (2016), “Giải pháp xây dựng lối sống liêm chính, chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (11), tr. 274 – 277.
18. Phạm Thị Thúy Vân (2016), Bồi dưỡng ý thức tự học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ XI, Trường Cao Đẳng Sư phạm Lào Cai, tr. 234 – 238.
2. Đề tài khoa học
19. Phạm Thị Thúy Vân – Nguyễn Quang Thuận (2014), Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở trường ĐHSP Hà Nội 2 hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Mã số: C2014.35.
3. Hướng nghiên cứu
             - Tư tưởng Hồ Chí Minh
             - Một số vấn đề chính trị - xã hội
4. Các môn tham gia giảng dạy
             1. Tư tưởng Hồ Chí Minh
             2. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2017
Người khai
 
 
Phạm Thị Thúy Vân
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây